Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Toleransegrenser for risikoorganer og prioritering

For toleransegrenser henvises til rapporten «Faglige anbefalinger for toleransegrenser til risikoorganer i CNS» fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (under utarbeidelse). Toleransegrensene er angitt i EQD2, gjelder konvensjonelt fraksjonert strålebehandling og er veiledende.

Risikoorganer bør spares så godt som mulig (ALARA-prinsipp: As Low As Reasonably Achievable). Høyest prioritet har serielle risikoorganer som synsnerver, synsnervekrysning, hjernestamme og ryggmarg, og disse vil som regel prioriteres fremfor målvolum. Øvrige risikoorganer har lavere prioritet og prioriteringen vil være avhengig av diagnose, målvolumets lokalisasjon, behandlingsintensjon, fraksjonering og totaldose. Hos pasienter med lang forventet over­levelse og potensielt stor risiko for seneffekter som vil kunne gå ut over livskvalitet på sikt, må en vurdere å akseptere suboptimal dekning av målvolum av hensyn til dose til risikoorgan. I slike situasjoner må behandlende lege på individuelt grunnlag gjøre priorite­ringer og disse må diskuteres med pasienten, hvoretter beslutningen bør journalføres.

Det finnes så langt ingen data som tyder på at konkomitant temozolomid øker risikoen for varig stråleskade hos pasienter med høygradige diffuse gliomer.

Siste faglige endring: 17. august 2023