Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forekomst av brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og utgjør 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Den kumulative risiko for å utvikle brystkreft fram til 80 års alder er 10.7 %. I 2020 var det 3494 nye tilfellerav brystkreft i Norge (hos kvinner; i tillegg 31 menn). Tilsvarende tall for 2019 var 3738 (+27 menn). Det ble funnet en reduksjon av nye tilfeller på cirka 10% fra 2019 til 2020, noe som sannsynligvis har sammenheng med at mammografiscreeningen  ble stoppet noen måneder i 2020 som følge av Covid-19 pandemien (Larsen, 2021). I 2022 var det en markant økning til 4247 nye tilfeller, inkludert 23 menn. Det var en økning i insidensraten på 5.2% i perioden 2018-2022 sammenlignet med forrige 5-års periode. Økningen var tydeligst for kvinner i screeningalder. Til sammen­ligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Den aldersstandardiserte insidensen har økt fra 66.8 per 100 000 i perioden 1963–1967 til 133.6 i perioden 2018-2022. Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kun 4.8 % av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40 år i årene 2014–2019. Brystkreft utgjør 34.8 % av all kreft hos kvin­ner i alderen 25–49 år. I perioden 2018–2022 hadde Rogaland den høyeste aldersjusterte fore­komst av brystkreft og Troms og Finnmark den laveste (henholdsvis 143.6 og 122.8 per 100 000 personår) (Larsen, 2023).

Figur 1.0 Forekomst av brystkreft i forskjellige aldersgrupper i perioden 1982-2022 (fra Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 2022).
Figur 1.0 Forekomst av brystkreft i forskjellige aldersgrupper i perioden 1982-2022 (fra Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 2022).
Figur 1.1	Aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2018-2022 (øverst), gjennomsnittlig antall nye tilfeller etter alder 2018–2022 (i midten) og gjennomsnittlig andel nye årlige brystkrefttilfeller etter stadium (Gjengitt fra Cancer in Norway 2022 (Larsen, 2019).
Figur 1.1 Aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2018-2022 (øverst), gjennomsnittlig antall nye tilfeller etter alder 2018–2022 (i midten) og gjennomsnittlig andel nye årlige brystkrefttilfeller etter stadium (Gjengitt fra Cancer in Norway 2022 (Larsen, 2019).

Siste faglige endring: 02. juli 2024