Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (2006b) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft- Nasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (2013). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

De nasjonale onkologiske faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum hadde tidligere utviklet behandlingsveiledere for ulike krefttyper. Da arbeidet med de nasjonale handlings­programmene på kreftområdet startet i 2006, tok Helsedirektoratet utgangspunkt i disse.

Bakgrunn og arbeidsprosess første utgave av handlingsprogrammet (2012)

Dette nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft er utarbeidet på følgende måte:

Rolf Wahlqvist fikk i sin tid av Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG) oppgaven å lage et handlingsprogram for blærekreft. Dette ble utgitt i en trykket versjon i 2005, finansiert av Kreftforeningen (Wahlquist, 2005). Når Helsedirektoratet skulle lage et Nasjonalt handlingsprogram for blærekreft var det naturlig å bygge på det handlingsprogrammet som allerede var publisert. Foreliggende handlingsprogram er derfor en betydelig oppdatering av dette.

Handlingsprogrammet er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger klinikerne (urologer og onkologer) som behandler disse pasientene, må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. For enkelte forhold er det gitt detaljerte retningslinjer med anbefalinger, mens andre forhold er omtalt på en måte som skal gi klinikeren bakgrunnsinformasjon for å kunne gjøre egne kvalifiserte vurderinger hos enkeltpasienten. Allmennlegen har en svært viktig oppgave ved å fange opp symptomer og tegn som kan gi mistanke om blærekreft så tidlig som mulig, men har ellers begrensede oppgaver i forhold til denne sykdommen. Likevel vil prog­ram­met ha interesse for allmennlegen, som ønsker informasjon om spesialistbehandlingen av sine blærekreftpasienter.

I arbeidet med programmet har en for en stor del hatt retningslinjene til den europeiske urologiorganisasjonen (EAU) som modell (Babjuk et al., 2011a; Babjuk et al., 2011b; Stenzl et al., 2011a; Stenzl et al., 2011b). Handlingsprogrammet er på noen områder mer detaljerte enn disse retningslinjene, og innholdet er tilpasset de synspunkter som er rådende innenfor norske behandlingsmiljøer. Dette harmonerer imidlertid godt med nordiske og øvrige internasjonale holdninger.

Arbeidsgruppe – første utgave av handlingsprogrammet

Høstmark, Jens, Urolog

Mestad, Oddvar, Urolog

Fosså, Sophie, Onkolog

Langberg, Carl, Onkolog

Svindland, Aud, Patolog

Hovedforfatter Wahlqvist leverte våren 2012 utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retnings­linjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med forfatteren og Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten våren 2012 arbeidet og utkast til retningslinjer ble sendt på høring til Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner, RHFene, Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG) og Den norske legeforening. Handlingsprogrammet ble etter dette ferdigstilt i løpet av 2012.

I den første utgaven av dette retningslinjearbeidet samarbeidet arbeidsgruppen og Kunnskaps­senteret. Kunnskapssenteret har identifisert og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter til faggruppen, ved søk på følgende nettsteder:

Søk etter retningslinjer

Guidelines international network: http://www.g-i-n.net/

NICE, UK: http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home

SIGN, Scotland: http://www.sign.ac.uk/

AHRQ, US: http://www.guideline.gov/

Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/

Søk etter systematiske oversikter

CRD-databasene: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/

Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html

Clinical evidence: https://bestpractice.bmj.com/info/

Det er også gjort litteratursøk etter primærstudier i PubMed og Medline.

Arbeidsprosess andre utgave av handlingsprogrammet (2016)

Arbeidsgruppe – andre utgave av handlingsprogrammet

I 2013 startet den nyoppnevnte Fagruppe Blærekreft under NUCG på en ny revisjon av Handlingsprogrammet. Gruppen har bestått av

Faggruppen 2. utgave

Haug, Erik Skaaheim, Urolog, Sykehuset i Vestfold HF

(Leder)

Arum, Carl Jørgen, Urolog, St Olavs Hospital HF

 

Bergan, Unni, Radiolog, Helse Møre og Romsdal HF

(inn vår 2015)

Haugnes, Hege Sagstuen, Onkolog, UNN HF

 

Isfoss, Bjørn, Patolog, Sykehuset Telemark HF

(inn vår 2015)

Kvavik, Lene Ekern, Onkolog, AHUS HF

(ut vår 2015)

Tafjord, Gunnar, Onkolog, Radiumhospitalet-OUS HF

 

Wahlqvist, Rolf, Urolog, Aker sykehus OUS HF

 

Gruppen har skrevet om deler av strukturen og føyd til kapitler og emner, mens noen delkap­it­ler er i prinsippet uendret. Nytt er også en doseplan for cytostatika som ligger som et appen­diks. Mens revisjonen har pågått, er det fra helsemyndighetene blitt innført pakkeforløp for blære­kreft, som også omfatter urothelcancer utenfor blære. Ved innlevering av denne revisjo­nen er derfor allerede oppstart av neste revisjon planlagt, som vil bli gjort med støtte fra Kunnskaps­senteret. Etter planen vil denne revisjon bli mer omfattende og dekke Blære- og urothelkreft, herunder i øvre urinveier som til nå ikke har hatt noe nasjonalt handlings­program.

Arbeidsprosess tredje utgave av handlingsprogrammet (2018)

Den 3. versjonen av handlingsprogrammet innbefatter for første gang også nyrebekken- og urinlederkreft, og har derfor fått nytt navn: Handlingsprogram for blære- og urotelkreft.

Utarbeidelse og redigering av de ulike kapitlene er fordelt mellom gruppens medlemmer etter faglige forutsetninger. Alle anbefalinger er imidlertid gjennomgått i plenum.

Gruppen er i det senere utvidet med representanter for fastleger, Kreftregisteret og Folke­helse­instituttet. Evidensgradering er ikke benyttet i hele programmet, og bruken vil bli gjen­nom­gått til neste revisjon. Endring i anbefalingene rundt utredning av mikroskopisk hematuri vil muligens ha størst implikasjoner for klinisk praksis, ikke minst for henvisning for utredning.

Gruppen har etter beste evne forsøkt å gi klare anbefalinger der det er mulig, men er takknemlig for reaksjoner og innspill til rettelser og endringer. Det har også vært gjort endringer i kapittelinndeling som dessverre har medført forsinket ferdigstillelse. Gruppen håper dog at neste versjon, som allerede er påbegynt, kan følge samme mal og være klar før sommeren 2019.

Arbeidsgruppe – tredje utgave av handlingsprogrammet

Arbeidsgruppen 3. utgave

Erik Skaaheim Haug (leder)

Urolog

Sykehuset i Vestfold HF

HSØ

Carl Jørgen Arum

Urolog

St. Olavs hospital HF

HM

Unni Bergan

Radiolog

HMR-Ålesund HF

HM

Ole Jacob Greve

Radiolog

SUS HF

HV

Gigja Gudbrandsdottir

Urolog

Helse Bergen HF

HV

Heidi Knobel

Onkolog

St. Olavs Hospital HF

HM

Målfrid Mangrud

Patolog

Innlandet-Lillehammer HF

HSØ

Gunnar Tafjord

Onkolog

OUS-Radiumhospitalet HF

HSØ

Rolf Wahlqvist

Urolog

OUS- Aker sykehus HF

HSØ

Øystein Størkersen

Patolog

St. Olavs hospital HF

HM

Eivind Bjerkaas

Urolog

UNN

HN

Bettina Kulle Andreassen

Statistiker/forsker

Kreftregisteret

 

Karsten Kehlet

Fastlege

 

 

Tove Borgen

Fastlege

 

 

Kjetil G. Brurberg

Seniorforsker, Ph.D.

Folkehelseinstituttet

 

Arbeidsgruppe fjerde utgave av handlingsprogrammet (2020)

Arbeidsgruppen 4. utgave

Erik Skaaheim Haug (leder)

Urolog

Sykehuset i Vestfold HF

HSØ

Carl Jørgen Arum

Urolog

St. Olavs hospital HF

HM

Unni Bergan

Radiolog

HMR-Ålesund HF

HM

Ole Jacob Greve

Radiolog

SUS HF

HV

Gigja Gudbrandsdottir

Urolog

Helse Bergen HF

HV

Heidi Knobel

Onkolog

St. Olavs Hospital HF

HM

Målfrid Mangrud

Patolog

Innlandet-Lillehammer HF

HSØ

Gunnar Tafjord

Onkolog

OUS-Radiumhospitalet HF

HSØ

Rolf Wahlqvist

Urolog

OUS- Aker sykehus HF

HSØ

Øystein Størkersen

Patolog

St. Olavs hospital HF

HM

Bettina Kulle Andreassen

Statistiker/forsker

Kreftregisteret

 

Tove Borgen

Fastlege

 

 

Eivind Bjerkaas

Urolog

UNN HF

HN

Arbeidsgruppe femte utgave av handlingsprogrammet (2021)

Arbeidsgruppen 5. utgave

Erik Skaaheim Haug (leder)

Urolog

Sykehuset i Vestfold HF

HSØ

Carl Jørgen Arum

Urolog

St. Olavs hospital HF

HM

Unni Bergan

Radiolog

HMR-Ålesund HF

HM

Ole Jacob Greve

Radiolog

SUS HF

HV

Gigja Gudbrandsdottir

Urolog

Helse Bergen HF

HV

Heidi Knobel

Onkolog

St. Olavs Hospital HF

HM

Målfrid Mangrud

Patolog

Innlandet-Lillehammer HF

HSØ

Gunnar Tafjord

Onkolog

OUS-Radiumhospitalet HF

HSØ

Rolf Wahlqvist

Urolog

OUS- Aker sykehus HF

HSØ

Øystein Størkersen

Magnus Larsen

Patolog

Urolog

St. Olavs hospital HF

UNN

HM

HN

Bettina Kulle Andreassen

Statistiker/forsker

Kreftregisteret

 

Tove Borgen

Fastlege

 

 

Arbeidsgruppe sjette utgave av handlingsprogrammet (2023)

Arbeidsgruppen 6. utgave

Erik Skaaheim Haug (leder)

Urolog

Sykehuset i Vestfold HF

HSØ

Ole Jacob Greve

Radiolog

SUS HF

HV

Gigja Gudbrandsdottir

Urolog

Helse Bergen HF

HV

Heidi Knobel

Onkolog

St. Olavs Hospital HF

HM

Målfrid Mangrud

Patolog

Innlandet-Lillehammer HF

HSØ

Gunnar Tafjord

Onkolog

OUS-Radiumhospitalet HF

HSØ

Øystein Størkersen

Magnus Larsen

Patolog

Urolog

St. Olavs hospital HF

UNN

HM

HN

Bettina Kulle Andreassen

Statistiker/forsker

Kreftregisteret

 

Eirik Kjøbli

Bjørn Brennhovd

Urolog

Urolog

St. Olavs hospital

OUS

HM

HSØ

Erik Rud

Radiolog

OUS

HSØ

Siste faglige endring: 21. september 2023