Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Prioriteringsveilederen for urologi

Pasienter med tilstander som omfattes av pakkeforløpene for kreft, skal også rettighets-vurderes i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften og få en juridisk bindende frist.

Pakkeforløpene og forløpstidene er ikke juridiske rettigheter, men bygger på faglige vurde­ringer. Det er bare manglende overholdelse av den juridisk bindende fristen, som er knyttet til varsling av HELFO. Dersom spesialisthelsetjenesten ikke kan starte helsehjelp før den juridiske fristen utløper, eller dersom oppstartstidspunktet må endres slik at den juridiske fristen ikke overholdes, skal spesialisthelsetjenesten kontakte HELFO. HELFO skal informere pasienten og gi alternativt sted for helsehjelp dersom pasienten ønsker det. Tilsvarende gjelder altså ikke hvis forløpstidene i pakkeforløpene ikke overholdes.

For pasienter med tilstander som skal følge Pakkeforløp for kreft, er den juridiske fristen en ekstra sikkerhet for at utredning og/eller behandling starter innen forsvarlig tid.

Frister i prioriteringsveilederne

Fristene helsetjenesten setter med bakgrunn i anbefalingene i prioriteringsveilederne er juridisk bindende, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2‑1 b. Alle pasienter som får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal i løpet av vurderingsperioden, det vil si innen 10 virkedager, få en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Fristen skal settes etter en vurdering av alvorlighet og hastegrad og den skal være medisinsk forsvarlig. Fristen uttryk­ker det som er siste frist for når de aktuelle helsehjelpstiltakene må starte for å få et forsvarlig forløp. Start av helsehjelp kan være både utredning og behandling.

Prioriteringsveilederen for urologi

Prioriteringsveilederen for urologi gir en veiledende frist for start utredning av sannsynlig blærekreft på 6 uker. Ved mistenkt muskelinfiltrerende sykdom kan rettighetsstatus endres (dvs forkortes), men det er ikke angitt konkret hvilken tidsfrist som da skal gjelde Den veile­dende frist for start utredning av hematuri er 12 uker. Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker. Videre er det anført at asymptomatiske pasienter under 50 år uten lang røyke­anamnese med mikrohematuri ikke trenger urologisk utredning.

Siste faglige endring: 21. september 2023