Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forkortelser

Forkortelser
ForkortelseForklaring

µm

Mikrometer

5FU

5-fluorouracil

ACTH

Adrenokortikotropt hormon

ALP

Alkalisk fosfatase

AUC

Atypiske urotelceller

BCG

Bacille Calmette Guérin

(Intravesikalt blæreinstillasjonsregime med BCG)

BSC

Beste symptomlindrende behandling

BTA

Blæretumorantigen

C65

Ondartet svulst i nyrebekken (neoplasma malignum pelvis renalis)

C66

Ondartet svulst i urinleder (neoplasma malignum ureteris)

C67

Ondartet svulst i urinblære (neoplasma malignum vesicae urinariae) (Desimal etter punktum angir lokalisasjon)

C68

Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (neoplasma malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum)

CI

Konfidensintervall

CIS

Carcinoma in situ

cM0-sykdom

Klinisk (c) stadium uten fjernspredning (M=0)

cN1-3 (blærekreft)

Klinisk stadium med regional lymfeknutespredning (Tall angir utbredelse)

CNS

Sentralnervesystemet

Cr-EDTA

Glomulær filtrasjonsrate av EDTA

CRP

C-reaktivt protein

CT

Computertomografi

CTV bladder

Union av hele urinblærens ytterkontur og CTVp

CTV urethra

Hele prostata/urethra hos kvinner

CTVp

GTVp + utvidelse av CTV

DNP

Den Norske Patologiforening

EAU

European Association of Urology

ECOG

Pasientens funksjonsstatus

EDTA

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

e-GFR

Estimert  glomerulær filtrasjonsrate

EORTC

European Organization for Research and Treatment of Cancer

ESUR

European Society of Urogenital Radiology

Evidensgrad A

Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier (nivå 1a)

Kunnskap som bygger på minst én randomisert kontrollert studie (nivå 1b)

Evidensgrad B

Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering (nivå 2a)

Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet kvasi-eksperimentell studie uten randomisering (nivå 2b)

Evidensgrad C

Kunnskap som bygger på godt utformede ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case-studier (nivå 3)

Evidensgrad D

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter (nivå 4)

FDG

Radioaktiv isotop til bruk ved PET (fluoro-2-deoksyglukose)

FGFR3

Fibroblast growth factor receptor 3

FSH

Follikkelstimulerende hormon

FT4

Fritt tyroksin

G1-3

Histologisk grad 1-3 (etter WHO 1972)

GC

Gemcitabin

G-CSF

Granulocytt-stimulerende faktor

GFR

Glomerulær filtrasjonsrate

GTVp

Synlig tumor på CT (evt MR)

Gy

Gray (Måleenhet for stråledose)

HAL

Hexylaminolevulinat

HELFO

Helseøkonomiforvaltningen

HG

Høygradig

Hgb

Hemoglobin

HGUC

Høygradig urotelialt carcinom

HNPCC

Hereditær ikke-polypøs kolorektalcancer

HR

Hazard ratio

I.v.

Intravenøs

ICD-10

Den tiende revisjonen av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

ICUD 2012

International Consensus of Urological Diseases

IMRT

Intensitetsmodulert stråleterapi

ITV bladder

CTV_bladder + margin for varierende blærevolum inter- og intrafraksjonelt

ITV urethra

CTV_urethra + 5 mm isotrop margin

K

Kalium

KI

Konfidensintervall

kRT

Kjemoradioterapi

LG

Lavgradig

LGUN

Lavgradig urotelial neoplasi

LH

Luteiniserende hormon

LND

Lymfeknutedisseksjon

LNU

Laparoskopisk nefroureterektomi

LRC

Tradisjonell laparoskopi

(c)M+ sykdom

Sykdom med fjernspredning (M=1)

MDT

Multidisiplinært team

MIBC

Muskelinfiltrerende blærekreft (Muscle Invasive Bladder Cancer)

Mitomycin-C

Type cellegift

MR

Magnetresonansundersøkelse

mTOR

Proteinkinase som spiller en viktig rolle i forskjellige celleprosesser

M-VAC

Metotrexat, vinblastin og adriamycin

N

Antall målinger

cN0-3

Klinisk stadium regionale lymfeknuter

Na

Natrium

NAC

Neoadjuvant kjemoterapi

NaCl

Natriumklorid

NBI

Narrow Band Imaging

NFKC

Norsk Forening for Klinisk Cytologi

NMIBC

Ikke-muskelinfiltrerende blærekreft (Non Muscle Invasive Bladder  Cancer)

NMP 22

Biomarkør for blærekreft

Non-UTC

Ikke-urotelial cancer

NPV

Negativ prediktiv verdi

NU

Nefroureterektomi

NUCG

Norsk Urologisk Cancergruppe

NX (blærekreft)

Lymfeknuter kan ikke vurderes

ORC

Åpen cystektomi

OS

Total overlevelse (Overall Survival)

p53

Gen med økt kreftrisiko

Pasient-ID

Pasientidentifikasjon

PD-1 hemmer

Medikament som hemmer PD1-reseptor

PDD

Fotodynamisk diagnostikk

PD-L1 hemmer

Medikament som hemmer PDL1-reseptor

PET/CT

Positronemisjonstomografi/ Computertomografi

pH

Pondus Hydrogenii

(Måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger)

PSA

Prostata spesifikt antigen

pT

Patologisk tumorstadium

PTV

Union av ITV_bladder og ITV_urethra + forslagsvis 5 mm isotrop margin

PUNLMP

Papillær urotelial neoplasme av lavt malignitetspotensiale

p-verdi

Verdi for angivelse av sannsynlighet for statistisk signifikant forskjell (<0,05 oppfattes normalt som ikke tilfeldig – dvs. signifikant forskjell)

PV-kur

Kombinasjonscellegiftkur bestående av cisplatin og etoposid

RARC

Robotassistert laparoskopisk cystektomi

RC

Radikal cystektomi

RHF

Regionalt helseforetak

RTC

Klinisk randomisert studie

Rtg us

Røntgenundersøkelse

SCBC

Småcellet kreft i urinblære (Small Cell Bladder Cancer)

SR

Senkningsreaksjon («senken»)

SWOG S8710

South Western Oncology Group studie 8710

(c)T0-4b

Klinisk stadium for tumor (Tall angir utbredelse lokalt)

Ta (blærekreft)

Ikke-invasivt papillært carcinom

Tis (blærekreft)

Urotelialt carcinom in situ (flat «tumor»)

TX (blærekreft)

Primærtumor kan ikke vurderes

TKI

Tyrosin kinase inhibitor

TNM

Klassifikasjonssystem for maligne svulster

(T=svulst/tumor, N=lymfeknute, M= metastase)

TSH

Thyreoideastimulerende hormon

T-stadium

Tumors lokale stadium

TURB

Transuretral reseksjon av blære

TURP

Transuretral reseksjon av prostata

UL

Ultralyd

UTC

Urotelialt carcinom (Urothelial Carcinoma)

UTUC

Urotelial neoplasi i øvre urinveier ( Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma)

UVI

Urinveisinfeksjon

Vit. B12

Vitamin B12

WHO-systemet

Graderingssystem for uroteliale carcinomer

 

 

 

 

Siste faglige endring: 21. september 2023