Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i handlingsprogrammet 2023

Nye anbefalinger

Kapittel Utredning av makroskopisk hematuri (Makrohematuri)

 • Ved makroskopisk hematuri skal alltid pasienten undersøkes i pakkeforløp med:
  • Kontrastforsterket CT abdomen
  • Cystoskopi
  • Makrohematuri utløst av antikoagulasjon skal utredes.

Kapittel Utredning for mikroskopisk hematuri (Mikrohematuri)

 • Det er ikke indikasjon for CT eller annen billeddiagnostikk ved utredning.

Kapittel Billeddiagnostikk

 • Kontrastforsterket CT abdomen anbefales før cystoskopi. Èn-fase CT er som regel tilstrekkelig.
 • CT abdomen tatt i forbindelse med primærutredning er tilstrekkelig for abdominal staging.
 • Ved abdominal staging, er det viktig at CT gjøres før TURB.
 • CT thorax anbefales ved påvist MIBC og ved høy-gradig NMIBC.
 • Det anbefales MR blære for staging under forutsetning av lokal forankring og kvalitetssikring.

Kapittel Utredning og klassifikasjon av UTUC (Upper Tract Urothelial Carcinoma)

 • Èn-fase CT abdomen skal alltid gjennomføres.

Kapittel Hyperterm og Device-assisted instillasjon av kjemoterapi ved NMIBC

 • Instillasjonsbehandling med hyperterm kjemoterapi (DAIC) kan tilbys ved BCG-svikt til pasienter som ikke er kandidater for radikal cystektomi, primært innenfor en klinisk studie.

Kapittel Strålebehandling / Trimodal behandling

 • Neoadjuvant cisplatinbasert kjemoterapi kan vurderes gitt før trimodal behandling.
 • Elektiv lymfeknutebestråling anbefales ikke, men kan vurderes til pasienter med svært høy risiko/N1-2.

Kapittel Systemisk behandling i kurativ hensikt ved blærekreft

 • Neoadjuvant immunterapi ved muskelinfiltrerende blærekreft skal ikke benyttes utenom studier.
 • Adjuvant behandling med nivolumab etter cystektomi er under metodevurdering.

Kapitel Palliativ systemisk behandling

 • Ved kontraindikasjon for platinumbasert kjemoterapi er monoterapi med atezolizumab godkjent som palliativ systemisk behandling. Evidensgrad A.

Kapittel Palliativ strålebehandling

 • Ved symptomer fra svulst lokalt i blæren som smerter, hematuri og vannlatings­besvær anbefales hypofraksjonert strålebehandling.

Utgåtte anbefalinger

Kapittel Billeddiagnostikk

 • Nødvendigheten av flerfase CT urinveier og CT thorax i hematuriutredning bør bestemmes etter utført cystoskopi, dersom det ikke allerede er gjort på forhånd.
 • Ved mistanke om høygradige eller infiltrerende svulster skal  CT urinveier flerfaseinklusive CT thorax tilstrebes før TURB.
 • Lavgradige Ta-svulster krever ikke radiologisk utredning, men dette kan gjøres etter klinisk vurdering.

Når blæresvulsten er muskelinfiltrerende og radikalbehandling er indisert, anbefales følgende undersøkelser:

 • CT thorax med iv. kontrast, som er førstevalg for påvisning av metastaser.
 • MR urinblære har noe høyere spesifisitet for lokal stadieinndeling enn CT, og benyttes oftere enn før som supplement ved lokal staging, særlig etter TURB, men er foreløpig ikke rutineundersøkelse. Endelig betydning av MR er ikke helt fastsatt, men vil trolig bli klarere i løpet av de nærmeste år.
 • PET/CT har foreløpig ingen plass i utredning av primærtumor, men kan i spesielle tilfeller avklare tumor/metastaser i avstand fra urinveiene.
 • Urografi anbefales ikke i primærutredningen av nyre/urinveiskreft av noe slag.

Kapittel Utredning og klassifikasjon av UTUC (Upper Tract Urothelial Carcinoma)

 • Flerfase CT urinveier skal gjennomføres.

Kapittel Strålebehandling / Trimodal behandling

 • Strålebehandling anbefales ikke til operable pasienter med tumor i blæredivertikkel.

Kapittel Palliativ strålebehandling

 • Ved symptomer fra svulst lokalt i blæren som smerter, hematuri og vannlatings­besvær anbefales et hypofraksjonert regime med 7 Gy gitt annenhver dag til totalt 21 Gy eller 3.5 Gy x 10 over 14 dager.

Kapitler som er vesentlig endret

 • Kapittel Utredning av makroskopisk hematuri (Makrohematuri)
 • Kapittel Utredning for mikroskopisk hematuri (Mikrohematuri)
 • Kapittel Klinisk undersøkelse, cystoskopi og billeddiagnostikk
 • Kapittel Utredning og klassifikasjon av UTUC (Upper Tract Urothelial Carcinoma), Klinisk undersøkelse og billeddiagnostikk
 • Kapittel Strålebehandling / Trimodal behandling
 • Kapittel Urachuscancer (urachalt carcinom)
 • Kapittel Behandling av urethracancer
 • Kapittel Palliativ strålebehandling

Nye delkapitler og avsnitt som har kommet inn

 • Kapittel Utredning og klassifikasjon av UTUC (Upper Tract Urothelial Carcinoma) - Epidemiologi og Risikofaktorer
 • Kapittel Postoperativ skylling av blære
 • Kapittel BCG-toksisitet
 • Kapittel Hypterterm og Device-assisted instillasjon av kjemoterapi ved NMIBC
 • Kapittel Cystektomi, Prosedyren – En Bloc Radikal Cystektomi
 • Kapittel Neoadjuvant kjemoterapi ved lokalavansert sykdom (Induksjon)
 • Kapittel Neoadjuvant immunterapi
 • Kapittel Adjuvant immunterapi
 • Kapittel Immunterapi
 • Kapittel Antistoff-behandling
 • Appendiks, Planlegging av kurativt rettet strålebehandling – Risikoorganer og Dosekrav og fraksjonering
 • Appendiks, Kontrollrutiner for pasientar behandla kirurgisk for UTUC.

Kapitler som har fått ny undernummerering

 • Kapittel Billeddiagnostikk
 • Kapittel Adjuvant behandling etter TURB
 • Kapittel Instillasjonsbehandling av NMIBC
 • Kapittel Cystektomi
 • Kapittel Palliativ systemisk behandling

Sist faglig oppdatert: 21. september 2023