Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Faglig forsvarlighet, taushetsplikt og rettslige sider ved bruk av verktøy

Faglig forsvarlighet

Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være faglig forsvarlige. Dette følger av:

Begrepet faglig forsvarlig er ikke knyttet til bestemte og entydige kriterier. Hva som anses forsvarlig vil variere over tid med den faglige utviklingen, endringer i faglige normer, verdiendringer mv. Oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer setter en norm for hva som er faglig forsvarlig til enhver tid. Se nærmere om dette under punkt om anbefalingers rettslige betydning.

Kravet til faglig forsvarlighet er nærmere beskrevet i rundskriv IS-8/2012 (helsepersonelloven med kommentarer) og rundskriv IS- 5/2013 (spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer).

Les mer om hvordan Statens helsetilsyn har vurdert grensene for hva som er å anse som faglig forsvarlig helsehjelp i konkrete tilfelle (helsetilsynet.no).

Se også informasjon om anbefalingenes rettslige betydning.

Taushetsplikt

Helse- og omsorgspersonell har som utgangspunkt taushetsplikt om pasient- og brukeropplysninger. Det er imidlertid flere unntak fra dette utgangspunktet, blant annet har helse- og omsorgspersonell adgang til å gi den informasjonen som er nødvendig til samarbeidende personell og til annet helse- og omsorgspersonell som behøver opplysningene for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Helsepersonell har også i visse tilfeller plikt til å gi opplysninger til andre offentlige myndigheter, det gjelder blant annet til barneverntjenesten. Se nærmere om taushetsplikten og unntakene fra denne i helsepersonelloven § 5 (lovdata.no). Her omhandles blant annet:

  • Mulighetene for samtykke
  • Unntak fra taushetsplikten
  • Mulighetene for å gi opplysninger til samarbeidende personell

Det vises også til Helsedirektoratets hjemmeside der dette omhandles.

Rettslige sider ved bruk av verktøy

Helseforetakene og den enkelte helsearbeider som anvender et verktøy, må selv sørge for at bruken av verktøyet er innen rammen for «god klinisk praksis» og innenfor de rettighetsrammene som finnes.

Helseforetakene har egne systemer i henhold til norsk lov om lagring av data, personvern osv., som må følges når bruk av tester medfører innsamling og lagring av data.

Private aktører er også ansvarlig for å følge norsk lov ved innsamling og lagring av data.

Siste faglige endring: 24. januar 2017