Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Mandat, målgruppe og arbeidsform

Mandat

Mandatet for retningslinjen er å utvikle anbefalinger som bygger på anerkjente og kunnskapsbaserte tiltak og metoder. Med retningslinjen skal det settes en faglig, felles standard for å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon.

Retningslinjens anbefalinger er i hovedsak rettet mot behandling og oppfølging av personer som har et rusmiddelproblem eller er avhengige av rusmidler. Personer med annen avhengighet, som spill eller doping, er også i målgruppen med egne anbefalinger. Anbefalingene skal ikke omhandle tiltak som har til hensikt å hindre at man begynner med alkohol/narkotika. Anbefalingene skal derimot ha et spesifikt fokus på behandling og rehabilitering.

Retningslinjens anbefalinger skal ta hensyn til andre retningslinjer/veiledere og lignende som er under utarbeidelse eller er ferdigstilte og som omhandler tilgrensende problematikk.

Retningslinjen vil i noen grad ha en spesifikk omtale av behandling av alkoholproblemer. For å styrke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av dette området gjennomføres en omfattende kartlegging av dagens behandlingstilbud med vurdering av i hvilken grad tilbudene er tilpasset fremtidens tjenestebehov.

Målgruppe

Målgruppene for retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg som har ansvar for behandlings- og rehabiliteringstilbudet, herunder virksomhetseiere. Videre er pasienter, brukere (inkludert pasienter i legemiddelassistert behandling (LAR) og pårørende til mennesker med rusmiddelproblemer i målgruppen.

GAP-undersøkelser: Verktøy for forbedringsarbeid

GAP-undersøkelser – et verktøy for forbedringsarbeid knyttet til nasjonale faglige retningslinjer om psykisk helse og rus (rop.no). Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse har utviklet verktøyet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Arbeidsform

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid høsten 2011 og har hatt i alt 11 fellesmøter, en todagers samling, samt en rekke møter i undergruppene. Det har vært gjennomført tre dagsmøter med Socialstyrelsen i Sverige som arbeider med tilsvarende retningslinje. I tillegg har vi hatt møte med Universitetet i Stockholm om den sosialfaglige tilnærmingen i retningslinjen. Deler av gruppen har også vært på studietur til San Francisco og deltatt på GIN-konferanse (Guideline International Network) hvor spesielt den metodiske tilnærmingen ble omhandlet.

Opprinnelig var gruppen todelt, med én undergruppe for illegale rusmidler og én for alkohol og legemidler. Etter hvert ble en ny inndeling laget: samordningsgruppe (ledet av E.K. Løvaas), forskningsgruppe (ledet av H. Nøkleby), samt gruppe for ekstern forankring (ledet av R. Hole). I siste del av arbeidet ble disse igjen slått sammen til én gruppe. Alle arbeidsgruppedeltakere har hatt samme status i prosessen. I utarbeidelsen av anbefalinger var brukerrepresentanter med i alle diskusjonene som ledet frem til de konkrete anbefalingene. Arbeidsgruppen leverte sitt forslag til Helsedirektoratet sommeren 2014.

Rådslag

Det har vært invitert til to rådslag underveis i prosessen, i april 2013 og i juni 2014. På retningslinjens hjemmeside har program, innlegg, innspill og referater fra rådslagene blitt lagt ut. Deltagerne på rådslagene har bestått av fagfolk, forskere, brukere, tilgrensende direktorat, pårørende og interesseorganisasjoner.

Arbeidsgruppe

Prosjektleder: Brittelise Bakstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Prosjektmedarbeider: Stine Margrethe Jacobsen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Arbeidsgruppeledere:

 • Eva Karin Løvaas, klinikksjef, Stiftelsen Bergensklinikkene
 • Reidar Hole, tidligere leder, KoRus Midt-Norge
 • Heid Nøkleby, forsker, Tyrili Forskning og Utvikling / Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet.

Deltagere:

 • Aino Lundberg, enhetsleder, A-senteret
 • Arild Knutsen, brukerrepresentant, Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Dagfinn Haarr, kommunelege, Kristiansand kommune
 • Erik Torjussen, brukerrepresentant, A-larm
 • Espen Arnevik, leder, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Espen Enoksen, daglig leder, KORFOR
 • Kari Elisabeth Fjærli, leder, barnevernvakten på Romerike
 • Kari Helene Alstad, ruskoordinator, Snåsa kommune
 • Ragnhild Audestad, leder, Korus, Oslo kommune
 • Randi Mobæk, avdelingsdirektør, Avdeling for unge voksne, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF
 • Trond Ljøkjell, kriminolog, Rus Midt-Norge HF
 • Terje Simonsen, overlege, Helse Nord RHF
 • Tom Vøyvik, lege, A-senteret
 • Torgeir Gilje Lid, fastlege, Stavanger kommune
 • Trude Boldermo, enhetsleder rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
 • Øistein Kristensen, overlege/forskningsleder, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

Alle gruppemedlemmene har undertegnet interessekonfliktskjema. Ingen relevante interessekonflikter er identifisert.

Gruppen har hatt støtte til søk, metode og digital utforming fra:

 • Caroline Hodt-Billington, seniorrådgiver, Helsedirektoratets retningslinjesekretariat
 • Geir Smedslund, forsker, kunnskapssenteret for helsetjenesten i folkehelseinstituttet
 • Astrid Merete Nøstberg, spesialbibliotekar, Helsedirektoratets bibliotek
 • Annelin Birkeland, webrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, Helsedirektoratet

I tillegg har Lars Jørgen Berglund (tidligere leder avdeling ung, Senter for rus og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus HF) deltatt i begynnelsen av arbeidet, samt Pål Berger (brukerrepresentant, RIO) og Ingrid Elin Dahlberg (erfaringskonsulent, Helse Stavanger HF) i utviklingen av anbefalinger.

Videoforedrag

Prosjektleder Brittelise Bakstad presenterer retningslinjen på ROP-TV, og snakker bl.a. om metodikk, juridiske aspekter, eksempler på anbefalinger og hvordan retningslinjen er bygget opp.

Siste faglige endring: 24. januar 2017