Avrusning i fengsel

  1. Fengselshelsetjenesten i det enkelte fengsel bør i samarbeid med kriminalomsorgen utarbeide rutiner for avrusning i tråd med denne retningslinjen. Den innsattes behov for abstinensbehandling bør vurderes så snart som mulig etter innsettelse. C
  2. Innsatte med behov for døgnkontinuerlig tilsyn av helsepersonell under avrusning bør behandles enten C
    • ved innleggelse til avrusning i spesialisthelsetjenesten
      eller
    • ved avrusning i egnet celle / egne senger i fengselet med tilsyn fra kommunal helse- og omsorgstjeneste