Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

23. Endringslogg

2024

29.april

Nytt kapittel om multiresistens er publisert. Inneholder lenke til OUS sin metodebok for infeksjonsmedisin. 

20.februar

Kapitlet om penicillinallergi er oppdatert i henhold til ny kunnskap. Bjørn Waagsbø har ledet arbeidet og redaksjonen har fått verdifull hjelp av overlege Marie B. Alnæs ved RAAO-Helse Vest (Regionalt kompetansesenter for allergi, astma og overfølsomhet).

8. januar

Kapittel Febril nøytropeni: Justert dosering gentamicin og lagt til nytt alternativ ved Pseudomonas.

3. januar

Kapittel Luftveisinfeksjoner, nedre: rettet feil og fjernet ekstra behandlingselement i pneumoni, sykehuservervet, ukomplisert.

2023

8. november

Kapittel Soppinfeksjoner, invasive: Kapittelet er gjennomgått som ledd i planlagt vedlikehold. Kun mindre justeringer av tekst gjort. 

Kapittel Luftveisinfeksjoner, nedre: Kapittelet er gjennomgått og oppdatert som ledd i planlagt vedlikehold. De viktigste endringene er: 

 • Anbefalingene for samfunnservervet og sykehuservervet pneumoni er oppdaterte.
  • Standard anbefaling for ukomplisert sykehuservervet er endret til benzylpenicillin+gentamicin.
 • De to anbefalingene for KOLS er omarbeidet til én anbefaling.
 • Det er laget ny anbefaling for haemophilus pneumoni.

26. juni

Kapittel: Ben- og leddinfeksjoner: Ny anbefaling for osteomyelitt, diabetiske fotsår publisert.

26. mai

Kapittel Endringslogg: Innhold oppdatert i henhold til at prosjektperioden er over og innholdet nå er i en forvaltningsfase.

13. april

Kapittel Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika: Avsnitt om aminoglykosider er revidert for å være i tråd med ny prosedyre utarbeidet av en nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe. 

Kapittel Borreliainfeksjon: Dosering av oral amoksicillin endret til 750 mg for både artritt og karditt.

Kapittel gynekologiske og obstetriske infeksjoner: Ny anbefaling for sepsis, toksisk sjokk syndrom, mistenkt gynekologisk eller obstetrisk utgangspunkt er publisert. Behandlingsalternativet for stormende forløp eller toksisk sjokk syndrom, som tilhørte anbefalingen akutt bekkeninfeksjon er avpublisert.

7. februar

Kapittel infeksjoner i abdomen, sekundær peritonitt: ny setning om blodkultur (praktisk info).

6. januar

Kapittel Infeksjoner i sentralnervesystemet: rettet opp dosering av Rifampicin ved behandling av pneumokokkmeningitt for pasienter med straksallergi mot penicillin.

2022

22. desember

Kapittel hud- og bløtdelsinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Anbefalingen for sepsis med utgangspunkt hud eller bløtdel vises også i sepsis-kapittelet. Tidligere anbefaling er der avpublisert. 

Kapittel urinveisinfeksjoner: Informasjon om behandlingsvarighet er tydeliggjort for komplisert cystitt og ukomplisert pyelonefritt. 

21. oktober

Kapittel ben- og leddinfeksjoner, underkapittel proteseinfeksjoner og fraktur og implantatinfeksjoner. Behandlingsvarighet for en-seanse / implantatbevarende kirurgi endret fra 6 uker til 8-12 uker. Ved gule stafylokokker er regimer for tilfeller der rifampicin ikke kan benyttes lagt til. 

14. oktober

Kapitlene om antibiotika og amming og antibiotika og graviditet er avpublisert. Informasjonen finnes under spesielle hensyn på anbefalingsnivå.

18. september

Lagt inn manglende regimer for høy risiko ved ESBL-produserende mikrober i kapittel for urinveisinfeksjoner.

16. august

Kapittelet Sepsis er revidert og nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. 

Kapittelet Intravasale katetre er avpublisert og erstattet med kapittelet Infeksjon knyttet til intravaskulært kateter.

Ny anbefaling om Bakteriemi, staphylococcus aureus er publisert.

5. juli

Rettet feil i tekst under spesielle hensyn og gjort en forbedring i anbefaling for mild malaria (Importerte infeksjonssykdommer), behandling med hydroksyklorokin.

1. juli

Endret standardbehandling og gjort presisering i tekst under komplisert pyelonefritt (Urinveisinfeksjoner).

16. juni

Kapittelet "Tropemedisin" er avpublisert og erstattet av et nytt kapittel "Importerte infeksjonssykdommer". 

5. april

Kapittelet "Lyme borreliose" er avpublisert og erstattet av et nytt kapittel "Borreliainfeksjon". 

31. mars

Kapittelet infeksjoner i abdomen: Publisert manglende regime for behandling av peritonitt ved peritonealdialyse.

Kapittelet seksuelt overførbare infeksjoner: Lagt inn lenke til tilsvarende kapittel i retningslinjen for primærhelsetjenesten.

10. mars

Kapittelet urinveisinfeksjoner. Anbefalinger om pyelonefritt: standard oral behandling er endret og begrunnelse oppdatert. Anbefaling om langtidsprofylakse ved residiverende cystitt: justering av tekst under praktisk.

1. mars 

Kapittelet Abdomen er revidert og nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. 

Kapittelet Genitalia er revidert og er erstattet med to nye kapitler: Gynekologiske og obstetriske infeksjoner og Seksuelt overførbare infeksjoner.

3. januar 

Publisert høringsutkast av sepsis-anbefalinger (kapittel 23).

2021

20. desember

Under Spesielle hensyn for gentamicin er grensen for nyresvikt endret fra  eGFR<40ml/min til eGFR<30ml/min.

2. desember

I anbefalingen for Cystitt, akutt, komplisert er standard behandlingsvarighet fjernet. Spesifiserte varigheter finnes under "Praktisk".

11. november

I anbefalingene Herpesmeningitt og Viral encefalitt er dosering med Aciclovir rettet fra 10 mg x 3 til 10 mg/kg x 3. 

20. oktober

I anbefaling for "Pyelonefritt, komplisert, inkludert kateterassosiert" er frekvensen på standard regime for overgang til oral behandling rettet fra 1 til 2 ganger i døgnet.

5. oktober

Kapittelet febril nøytropeni er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Kapittelet er betydelig forenklet, og består nå av to anbefalinger: «Febril nøytropeni, høy risiko for alvorlig forløp» og «Febril nøytropeni, lav risiko for alvorlig forløp».

30. september

Endokardittkapittelet er oppdatert med noen få og små justeringer etter avsluttet innspillsperiode.

29. september

Det er tatt i bruk en ny innholdsmodell for retningslinjen.

27. august

Revidert tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon og intermitterende hemodialyse er lastet opp fra OUS.

29. juni

Rettet feil i dosering av kolistin i et behandlingsalternativ for infeksjoner i sentralnervesystemet etter nevrokirurgi, intratekal tilleggsbehandling.

25. juni

Kortversjon (2014) er avpublisert. Innholdet var ikke samstemt med de reviderte anbefalingene. 

27. mai

Kapittelet ben- og leddinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.

 • Inndeling og terminologi er oppdatert i tråd med nyere litteratur og internasjonale retningslinjer. 
 • Behandlingsvarighet og valg av antibiotika er oppdatert i flere anbefalinger (er redegjort for i begrunnelsen til anbefalingene).
 • Anbefalinger for osteomyelitt er samlet i ett underkapittel (tidligere inndelt i akutt og kronisk).
 • Spondylodiskitt er skilt ut som nytt underkapittel.
 • For fremmedlegemerelaterte infeksjoner er det nå tre underkapitler:
  • Proteseinfeksjoner der protesen beholdes (DAIR) eller eventuelt skiftes i samme seanse.
  • Proteseinfeksjoner 2-seanse.
  • Fraktur- og implantatrelaterte infeksjoner.

21. mai

Oppdatert tekst om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av aminoglykosider og vankomycin i kapittelet om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika.

18. mai

Underkapittelet om penicillinallergi er avpublisert fordi det inneholdt utdatert informasjon. Innholdet er midlertidig erstattet. Nytt underkapittel vil bli utarbeidet, tidsramme er ikke fastsatt.

15. mars

 • Kapittelet endokarditt er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Kapittelet har ny struktur, og anbefalingene for kunstig og nativ klaff er hovedsakelig samlet.
 • Kapittelet urinveisinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ukompliserte cystitter er tatt ut, disse dekkes av retningslinjen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
 • Kapittelet infeksjoner i sentralnervesystemet er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Kryptokokkmeningitt, viral encefalitt, herpes-meningitt og intratekal behandling er nye anbefalinger.
 • Kapittelet "Penicillinallergi" har fått nytt navn og heter nå "Penicillinallergi og spesielle hensyn". Innholdet i det gamle kapittelet har i sin helhet blitt flyttet til eget underkapittel "Penicillinallergi". I tillegg har det blitt opprettet et nytt underkapittel som heter "Spesielle hensyn". Her finner vi omtale av utvalgte spesielle hensyn, interaksjoner og bivirkninger ved bruk av antibiotika. 

2020

24. november

I kapittelet febril nøytropeni er anbefaling "Febril nøytropeni, invasiv Candida" fjernet og erstattet med lenke til revidert anbefaling for candidiasis inkludert candidemi.

23. november

Kapittelet øvre luftveier er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.

 • Kapittelet har fått nytt navn: "Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve".
 • Behandling av kompliserte odontogene infeksjoner er kommet med, likeså postoperative infeksjoner.
 • Tilstander som hovedsakelig behandles utenfor sykehus (akutt otitis media, akutt ukomplisert sinusitt og streptokokktonsillitt) er tatt ut av kapitlet, og det er isteden lagt inn lenker til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

4. november

Doseringen for metronidazol er endret fra 500mg po x 2 til 400mg po x 3 i trippelregimene "Til menn (OAM)" og "Ved penicillin straksallergi (type 1) (OCM)" i anbefalingen for Ulcussykdom under Abdomen. Grunnet endrede doseringsanbefalinger fra EUCAST.

27. oktober

Feil i dosering av ceftolozan/tazobaktam rettet i anbefalingen for "pneumoni, sykehuservervet, ventilatorassosiert, komplisert", slik at doseringen er i henhold til SPC og anbefalinger fra Eucast.

17. september

Etterspurt innhold i kapittelet om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika er republisert. Dette kapittelet omtaler nå to tema: dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon og konsentrasjonsbestemmelser. For begge tema er det lenket videre til aktuelt kapittel i OUS sin metodebok.

3. september

 • Kapittelet invasive soppinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.
 • Kapittelet infeksjoner i nedre luftveier er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.
 • Metode og prosesskapittelet er revidert. Det tidligere kapittelet er erstattet i sin helhet.

Det er gjort en rekke endringer og forenklinger i kapitlene med bakgrunnsstoff. Se tabellen nedenfor.

Endringslogg fra 3. september 2020 for antibiotika i sykehus
Tidligere kapittelEndringer og innhold i ny versjon av retningslinjen
Dosering og konsentrasjonsmålinger

Utgår som eget kapittel.

Dosering ved redusert nyrefunksjon og overvekt innarbeidet i datamodellen.

Kort tekst om dosering av gentamycin og vankomycin legges på relevante anbefalinger (under praktisk informasjon).

Diagnostikk

Utgår som eget kapittel.

Lenke til mikrobiologiforeningens metodebok med liste over mikrober og andre relevante metodebøker på aktuelle anbefalinger (under praktisk).

Graviditet og amming

Deles i to kapitler.

Tabell og tekst med samlet oversikt over legemidler.

Relevant informasjon finnes også på hver anbefaling.

Rasjonell antibiotikabruk

Utgår som eget kapittel.

Penicillinallergi og antibiotikabivirkninger

Beholdes som kapittel.

Skal revideres og forenkles, basert på et europeisk arbeid som ikke er ferdig.

Blir ikke endret nå.

NB! På aktuelle anbefalinger i de reviderte kapitlene finnes informasjon under kontraindikasjoner

Antibiotikaresistens

Utgår som eget kapittel.

Multiresistente mikrober

Utgår som eget kapittel.

 

 

Presisering av avpubliserte underkapitler
Tidligere kapittelUnderkapitler

Dosering og konsentrasjonsmålinger av antibiotika

Dosering og konsentrasjonsmåling av aminoglykosider

 • Dosering av gentamicin
 • Dosering av tobramycin
 • Dosering av netilmicin
 • Dosering av amikacin
 • Dosering av streptomycin
   

Dosering og konsentrasjonsmåling av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

 • Dosering av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

Dosering av antibiotika ved nyresvikt

Dosering av antibiotika ved nedsatt leverfunksjon

Intravenøs til peroral overgang for antibiotika

Antibiotika og dosering hos eldre

Dosering av antibiotika ved overvekt

Dosering av antibiotika: farmakokinetikk og farmakodynamikk

Diagnostikk: mikrobiologi og inflammasjonsmarkører

Mikrobiologisk diagnostikk

Inflammasjonsmarkører

Mikroorganismer

Multiresistente mikrober

Meticillinresistente Staphylocuccus aureus (MRSA)

Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Om multiresistente mikrober, forekomst, forkortelser, definisjoner, antibiotikavalg

 

Siste faglige endring: 20. februar 2024