Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22. Endringslogg

2022

3. januar

Publisert høringsutkast av sepsis-anbefalinger (kapittel 23).

20. desember 2021

Under Spesielle hensyn for gentamicin er grensen for nyresvikt endret fra  eGFR<40ml/min til eGFR<30ml/min.

2. desember 2021

I anbefalingen for Cystitt, akutt, komplisert er standard behandlingsvarighet fjernet. Spesifiserte varigheter finnes under "Praktisk".

11. november 2021

I anbefalingene Herpesmeningitt og Viral encefalitt er dosering med Aciclovir rettet fra 10 mg x 3 til 10 mg/kg x 3. 

20. oktober 2021

I anbefaling for "Pyelonefritt, komplisert, inkludert kateterassosiert" er frekvensen på standard regime for overgang til oral behandling rettet fra 1 til 2 ganger i døgnet.

5. oktober 2021

Kapittelet febril nøytropeni er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Kapittelet er betydelig forenklet, og består nå av to anbefalinger: «Febril nøytropeni, høy risiko for alvorlig forløp» og «Febril nøytropeni, lav risiko for alvorlig forløp».

30. september 2021

Endokardittkapittelet er oppdatert med noen få og små justeringer etter avsluttet innspillsperiode.

29. september 2021

Det er tatt i bruk en ny innholdsmodell for retningslinjen.

27.august 2021

Revidert tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon og intermitterende hemodialyse er lastet opp fra OUS.

29. juni 2021

Rettet feil i dosering av kolistin i et behandlingsalternativ for infeksjoner i sentralnervesystemet etter nevrokirurgi, intratekal tilleggsbehandling.

25. juni 2021

Kortversjon (2014) er avpublisert. Innholdet var ikke samstemt med de reviderte anbefalingene. 

27. mai 2021

Kapittelet ben- og leddinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.

 • Inndeling og terminologi er oppdatert i tråd med nyere litteratur og internasjonale retningslinjer. 
 • Behandlingsvarighet og valg av antibiotika er oppdatert i flere anbefalinger (er redegjort for i begrunnelsen til anbefalingene).
 • Anbefalinger for osteomyelitt er samlet i ett underkapittel (tidligere inndelt i akutt og kronisk).
 • Spondylodiskitt er skilt ut som nytt underkapittel.
 • For fremmedlegemerelaterte infeksjoner er det nå tre underkapitler:
  • Proteseinfeksjoner der protesen beholdes (DAIR) eller eventuelt skiftes i samme seanse.
  • Proteseinfeksjoner 2-seanse.
  • Fraktur- og implantatrelaterte infeksjoner.

21. mai 2021

Oppdatert tekst om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av aminoglykosier og vankomycin i kapittelet om dosering og konserntrasjonsbestemmelse av antibiotika.

18. mai 2021

Underkapittelet om penicillinallergi er avpublisert fordi det inneholdt utdatert informasjon. Innholdet er midlertidig erstattet. Nytt underkapittel vil bli utarbeidet, tidsramme er ikke fastsatt.

15. mars 2021

 • Kapittelet endokarditt er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Kapittelet har ny struktur, og anbefalingene for kunstig og nativ klaff er hovedsakelig samlet.
 • Kapittelet urinveisinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ukompliserte cystitter er tatt ut, disse dekkes av retningslinjen for antibioitkabruk i primærhelsetjensten.
 • Kapittelet infeksjoner i sentralnervesystemet er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet. Kryptokokkmeningitt, viral encefalitt, herpes-meningitt og intratekal behandling er nye anbefalinger.
 • Kapittelet "Penicillinallergi" har fått nytt navn og heter nå "Penicillinallergi og spesielle hensyn". Innholdet i det gamle kapittelet har i sin helhet blitt flyttet til eget underkapittel "Penicillinallergi". I tillegg har det blitt opprettet et nytt underkapittel som heter "Spesielle hensyn". Her finner vi omtale av utvalgte spesielle hensyn, interaksjoner og bivirkninger ved bruk av antibiotika. 

24. november 2020

I kapittelet febril nøytropeni er anbefaling "Febril nøytropeni, invasiv Candida" fjernet og erstattet med lenke til revidert anbefaling for candidiasis inkludert candidemi.

23. november 2020

Kapittelet øvre luftveier er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.

 • Kapittelet har fått nytt navn: "Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve".
 • Behandling av kompliserte odontogene infeksjoner er kommet med, likeså postoperative infeksjoner.
 • Tilstander som hovedsakelig behandles utenfor sykehus (akutt otitis media, akutt ukomplisert sinusitt og streptokokktonsillitt) er tatt ut av kapitlet, og det er isteden lagt inn lenker til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

4. november 2020

Doseringen for metronidazol er endret fra 500mg po x 2 til 400mg po x 3 i trippelregimene "Til menn (OAM)" og "Ved penicillin straksallergi (type 1) (OCM)" i anbefalingen for Ulcussykdom under Abdomen. Grunnet endrede doseringsanbefalinger fra EUCAST.

27. oktober 2020

Feil i dosering av ceftolozan/tazobaktam rettet i anbefalingen for "pneumoni, sykehuservervet, ventilatorassosiert, komplisert", slik at doseringen er i henhold til SPC og anbefalinger fra Eucast.

17. september 2020

Etterspurt innhold i kapittelet om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika er republisert. Dette kapittelet omtaler nå to tema: dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon og konsentrasjonsbestemmelser. For begge tema er det lenket videre til aktuelt kapittel i OUS sin metodebok.

3. september 2020

 • Kapittelet invasive soppinfeksjoner er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.
 • Kapittelet infeksjoner i nedre luftveier er revidert. Nytt innhold erstatter hele det tidligere kapittelet.
 • Metode og prosesskapittelet er revidert. Det tidligere kapittelet er erstattet i sin helhet.

Det er gjort en rekke endringer og forenklinger i kapitlene med bakgrunnsstoff. Se tabellen nedenfor.

Endringslogg fra 3. september 2020 for antibiotika i sykehus
Tidligere kapittel Endringer og innhold i ny versjon av retningslinjen
Dosering og konsentrasjonsmålinger

Utgår som eget kapittel.

Dosering ved redusert nyrefunksjon og overvekt innarbeidet i datamodellen.

Kort tekst om dosering av gentamycin og vankomycin legges på relevante anbefalinger (under praktisk informasjon).

Diagnostikk

Utgår som eget kapittel.

Lenke til mikrobiologiforeningens metodebok med liste over mikrober og andre relevante metodebøker på aktuelle anbefalinger (under praktisk).

Graviditet og amming

Deles i to kapitler.

Tabell og tekst med samlet oversikt over legemidler.

Relevant informasjon finnes også på hver anbefaling.

Rasjonell antibiotikabruk

Utgår som eget kapittel.

Penicillinallergi og antibiotikabivirkninger

Beholdes som kapittel.

Skal revideres og forenkles, basert på et europeisk arbeid som ikke er ferdig.

Blir ikke endret nå.

NB! På aktuelle anbefalinger i de reviderte kapitlene finnes informasjon under kontraindikasjoner

Antibiotikaresistens

Utgår som eget kapittel.

Multiresistente mikrober

Utgår som eget kapittel.

 

 

Presisering av avpubliserte underkapitler
Tidligere kapittel Underkapitler

Dosering og konsentrasjonsmålinger av antibiotika

Dosering og konsentrasjonsmåling av aminoglykosider

 • Dosering av gentamicin
 • Dosering av tobramycin
 • Dosering av netilmicin
 • Dosering av amikacin
 • Dosering av streptomycin
   

Dosering og konsentrasjonsmåling av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

 • Dosering av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

Dosering av antibiotika ved nyresvikt

Dosering av antibiotika ved nedsatt leverfunksjon

Intravenøs til peroral overgang for antibiotika

Antibiotika og dosering hos eldre

Dosering av antibiotika ved overvekt

Dosering av antibiotika: farmakokinetikk og farmakodynamikk

Diagnostikk: mikrobiologi og inflammasjonsmarkører

Mikrobiologisk diagnostikk

Inflammasjonsmarkører

Mikroorganismer

Multiresistente mikrober

Meticillinresistente Staphylocuccus aureus (MRSA)

Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Om multiresistente mikrober, forekomst, forkortelser, definisjoner, antibiotikavalg

 

Sist faglig oppdatert: 03. januar 2022