Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.3. Bakgrunn og arbeidsprosess ved første utgave av handlingsprogrammet

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009, 2006) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene var en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft – Nasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (Sammen - mot kreft: nasjonal kreftstrategi 2013-2017, 2013), og i videreføringen og oppdateringen av denne, jf. Nasjonal kreftstrategi Leve med kreft (2018–2022) (Leve med kreft: nasjonal kreftstrategi (2018-2022), 2018). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum hadde i en årrekke arbeidet med – og utviklet – behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer å ta utgangspunkt i, og bygge på, dette arbeidet.

Helsedirektoratet rettet en henvendelse til NGICG og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av legespesialister fra relevante spesialiteter. Alle nødvendige faggrupper skulle være representert, og gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner. Kunnskapssenteret bisto gruppen med søk og gradering av kunnskaps­grunnlaget.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) ble gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeids­grup­pens sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeids­tid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

NGICG-CR og NGICG hadde handlingsprogrammet til vurdering og ga innspill til arbeidsgruppen før utkast ble sendt til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret, i samarbeid med arbeidsgruppen, ferdigstilte i 2016 et høringsutkast som ble sendt på høring til RHF-ene, Den norske legeforening og Kreftfore­ningen høsten 2016. Etter høringen ble høringsinnspillene gjennomgått av arbeids­grup­pen og Helsedirektoratet. Endelig utgave ble ferdigstilt og publisert av Helsedirektoratet i mai 2017.

Arbeidsgruppens medlemmer – første utgave av handlingsprogrammet

Medlemmer

Marianne Grønlie Guren, leder av arbeidsgruppen

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus HF

Eva Hofsli

Onkologisk avdeling

St Olavs hospital HF

Magnar Johansen

Kreftavdelingen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stein Larsen

Gastrokirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus HF

Bettina Hanekamp

Radiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus HF

Sonja Steigen

Patologisk avdeling

UNN Tromsø

Hans Wasmuth

Gastrokirurgisk avdeling

St Olavs hospital HF

Hartwig Kørner

Gastrokirurgisk avdeling

Stavanger Universitetssjukehus HF

Christine Undseth

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus HF

Sigrunn Sebjørnsen

Kreftavdelingen

Haukeland

Geir Tollåli

Gastromedisinsk avdeling

Nordlandssykehuset Bodø1

Åse Skår fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet bisto gruppen med metodestøtte.

 

1Geir Tollåli deltok i arbeidsgruppen frem til han tiltrådte stillingen som fagdirektør i Helse Nord RHF.

Siste faglige endring: 02. juli 2021