Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Bruk av fastlege og legevakt for utskrivningsklare pasienter

En god utskrivningsprosess kjennetegnes ved at pasient og pårørende opplever et sammenhengende, koordinert og helhetlig pasientforløp fra før pasienten kommer inn på sykehus til etter at pasienten er utskrevet. I helsetjenesten vil mange ulike helsepersonellgrupper bidra inn i arbeidet, og fastlegen vil ha en helt sentral rolle i koordinering, samhandling og involvering av pasient og pårørende.[20]

Under  beskriver vi først hvor stor andel av alle utskrivningsklare pasientene i 2022 som hadde kontakt med fastlege og/eller legevakt samme år. Videre viser vi tall på hvor stor andel som hadde konsultasjon eller sykebesøk av fastlege og/eller legevakt innen én uke og innen én måned etter utskrivelse fra sykehus.[21] Tall for bruk av legetjenester vises for alle utskrivningsklare pasienter samlet, og er ikke delt etter hvorvidt pasientene er registrert med overliggerdøgn eller ikke. Det må tas forbehold om sammenlignbarhet mellom områdene i Midt-Norge[22] mot områdene i de andre regionene.

Bruk av legetjenester for utskrivningsklare pasienter i 2022

For landet samlet hadde 96 prosent av alle utskrivningsklare pasienter i 2022 kontakt med fastlegen i løpet av samme år, se Figur 38. Videre var 71 prosent i kontakt med legevakt. Det var store forskjeller mellom bostedsområdene for kontakt med legevakt, hvor 58 prosent av pasientene tilhørende Diakonhjemmet hadde kontakt i løpet av året, mens tilsvarende for pasientene tilhørende Finnmark var på 85 prosent.

Figur 39 og Figur 40 viser fordeling av type kontakt for henholdsvis fastlege og legevakt. For kontakter hos fastlege var omtrent en tredjedel registrert som enkle samarbeid, og 30 prosent registrert som enkle kontakter. Det var i underkant av 590 000 konsultasjoner for utskrivningsklare pasienter for landet samlet i 2022, som utgjorde 28 prosent av alle kontaktene for pasientgruppen registrert hos fastlege. Andelen av alle kontaktene som var registrert som konsultasjon, varierte fra 23 prosent for området Finnmark til 35 prosent ved Diakonhjemmet. Det var registrert i underkant av 34 000 sykebesøk med fastlege for landet samlet samme år, dette utgjorde 1,6 prosent av alle kontaktene.

Samlet for landet hadde utskrivningsklare pasienter i underkant av 90 000 konsultasjoner hos legevakt i 2022. Det tilsvarer 38 prosent av alle kontakter, se Figur 40. Det var i overkant av 32 000 sykebesøk av legevakt, som tilsvarer 14 prosent av alle kontaktene hos legevakt for disse pasientene. Videre var 14 prosent av kontaktene hos legevakt enkle samarbeid og 31 prosent var enkle kontakter.

Det var store variasjoner mellom bostedsområdene i fordelingen av type kontakter hos legevakt. Andelen sykebesøk var høyest i områdene OUS og Diakonhjemmet med 25 prosent, og lavest ved Telemark hvor kun fire prosent var sykebesøk. I Helse Bergen-området og Helse Fonna-området, var omtrent halvparten av kontaktene hos legevakt registrert som konsultasjoner, tilsvarende ved Diakonhjemmet var 21 prosent.

Figur 41 viser hvor stor andel av alle utskrivningsklare pasienter som hadde sykebesøk med fastlege, sykebesøk med legevakt, konsultasjon med fastlege og/eller konsultasjon med legevakt i 2022. I overkant av 81 000 av pasientene hadde konsultasjon med fastlege i løpet av 2022, det utgjør 86 prosent av alle utskrivningsklare pasienter. Mellom bostedsområdene varierte andelen fra 79 prosent i området Lovisenberg til 89 prosent i Helse Stavanger-området. Nærmere halvparten av de utskrivningsklare pasientene hadde konsultasjon med legevakt i løpet av året. Det var store variasjoner mellom bostedsområdene. Ved Diakonhjemmet hadde 27 prosent av de utskrivningsklare pasientene konsultasjon med legevakt i løpet av 2022. Tilsvarende ved områdene Finnmark og Nord-Trøndelag var henholdsvis 66 prosent og 69 prosent.

Figur 41: Andel med sykebesøk og/eller konsultasjon hos fastlege for alle utskrivningsklare, bostedsområdene og totalt, 2022.

Figur 41: Andel med sykebesøk og/eller konsultasjon hos fastlege for alle utskrivningsklare, bostedsområdene og totalt, 2022.

I overkant av 14 000 utskrivningsklare pasienter hadde sykebesøk av fastlege i 2022. Andelen var lavest ved området til Diakonhjemmet med 8 prosent, og høyest ved Helse Førde-området med 28 prosent. I underkant av 20 000 utskrivningsklare pasienter hadde sykebesøk av legevakt. Mellom bostedsområdene varierte denne andelen fra 8 prosent ved området Telemark til 39 prosent i Finnmark.

Legetjenester innen én uke og én måned etter utskrivning fra døgnopphold

I denne delen viser vi andeler for utskrivningsklare pasienter som var i kontakt med fastlege eller legevakt innen én uke eller én måned etter at de ble skrevet ut fra døgnopphold i sykehus.[23] Nesten halvparten var registrert med kontakt med fastlege og/eller legevakt innen én uke etter utskrivelse, mens 80 prosent hadde innen én måned. En stor del av kontaktene var registrert som enkle kontakter eller enkle samarbeid, særlig hos fastlegene.

Andelen legekontakter innen én uke og én måned var lavest i region Vest og høyest i region Nord. Mellom bostedsområdene varierte andelen som hadde kontakt innen én uke fra 40 prosent for området Diakonhjemmet til 57 prosent ved Finnmark. Andelen med kontakt innen én måned var også lavest ved området til Diakonhjemmet. Andel som hadde legekontakt innen én måned var høyest ved Sørlandet med 86 prosent.

Figur 43 viser andelen av utskrivningsklare pasienter som hadde konsultasjon hos fastlege innen én uke og innen én måned etter utskrivning fra døgnopphold i sykehus. For landet samlet hadde 15 prosent konsultasjon hos fastlege innen én uke, og 41 prosent hadde konsultasjon innen én måned. Andelen som hadde konsultasjon innen én uke varierte fra 9 prosent ved Nord-Trøndelag til 16 prosent ved Ahus-området, Sørlandet, Helse Stavanger-området og Helse Fonna-området. Andelen som hadde konsultasjon innen én måned var også høyest ved Helse Stavanger-området, og lavest ved området Nord-Trøndelag.

Figur 44 viser andelen av utskrivningsklare pasienter som hadde konsultasjon hos legevakt innen én uke og én måned etter at de ble skrevet ut fra døgnopphold i sykehus.

Totalt hadde 3,6 prosent av de utskrivningsklare pasientene konsultasjon hos legevakt innen én uke etter de ble utskrevet fra sykehus. Videre hadde 9,6 prosent konsultasjon hos legevakt innen én måned. Det var store variasjoner mellom bostedsområdene i andelen som hadde konsultasjon hos legevakt innen én uke og én måned. Andelen med konsultasjon innen én uke og én måned, var lavest ved området til Diakonhjemmet med henholdsvis 1,4 og 4,4 prosent. Andelen kontakter innen én uke og én måned var omtrent fire ganger høyere ved Finnmarksområdet enn ved Diakonhjemmet, med 5,9 prosent som hadde konsultasjon med legevakt innen én uke og 16,1 prosent innen én måned.

Figur 45 viser andelen av utskrivningsklare pasienter som hadde sykebesøk av fastlege innen én uke og én måned etter utskrivelse fra sykehus. Totalt hadde 1,3 prosent sykebesøk innen én uke etter utskrivelse fra døgnopphold i sykehus, og 3,8 prosent hadde sykebesøk innen én måned.

Utskrivningsklare pasienter bosatt i hovedstadsområdene Lovisenberg, Diakonhjemmet og OUS hadde lavere andel sykebesøk av fastlege, både innen én uke og én måned, sammenlignet med de andre bostedsområdene. Også for områdene Helgeland og Helse Bergen-området var det relativt lave andeler. Helse Førde-området hadde høyest andel utskrivningsklare pasienter med sykebesøk av fastlege innen én uke og én måned, med henholdsvis 3,1 prosent og 8,5 prosent. Andelen som hadde sykebesøk innen én måned etter utskrivning fra døgnopphold i sykehus var også høy ved områdene Finnmark og Møre og Romsdal.

Figur 46 viser andelen som hadde sykebesøk av legevakt innen én uke eller én måned etter utskrivning fra døgnopphold i sykehus. Totalt var andelen som hadde sykebesøk av legevakt etter utskrivning noe høyere enn andel med sykebesøk av fastlege, med 1,9 prosent innen én uke og 4,7 prosent innen én måned.

Ved områdene i region Vest var det færre som mottok sykebesøk av legevakt etter utskrivning fra sykehus sammenlignet med mange av områdene i de andre regionene. Samlet for region Vest var andelen som mottok denne type tjeneste innen én måned etter utskrivning fra døgnopphold på 2,9 prosent, tilsvarende ved de andre regionene var omkring fem prosent. Telemark, Helse Fonna-området og Bergens-området var områdene med lavest andel sykebesøk av legevakt både innen én uke og innen én måned. Ved hovedstadsområdene, hvor en lavere andel hadde sykebesøk av fastlege etter døgnopphold i sykehus, var andelen som mottok sykebesøk av legevakt innen én måned relativ høy. Området Finnmark peker seg ut med særlig høye andeler, med 4,6 prosent som hadde sykebesøk med legevakt innen én uke og 9,5 prosent innen én måned.

 

[20] Utredning av ønsket innretning av utskrivningsprosessen.pdf (helsedirektoratet.no)

[21] Etter pasientenes første døgnopphold  i perioden f.o.m. januar t.o.m. november i 2022 for de pasientene som ble meldt utskrivningsklar i løpet av året. Etter døgnopphold i perioden f.o.m. januar t.o.m. november 2022.

[22] Underrapportering av utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn.

[23] Etter pasientenes første døgnopphold  i perioden f.o.m. januar t.o.m. november i 2022 for de pasientene som ble meldt utskrivningsklar i løpet av året. Etter døgnopphold i perioden f.o.m. januar t.o.m. november 2022.

Siste faglige endring: 01. mars 2024