Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

I denne rapporten beskrives utfordringsbildet og mulighetsrommet Helsedirektoratet har identifisert gjennom arbeidet med Kompetanseløft 2020. Rapportene Årsrapport for Kompetanseløft 2020 for 2020 - Avsluttende oppsummering for planperioden og Personell og kompetanse i tjenestene må sees i sammenheng med denne og de publiseres samtidig.

Utfordringsbildet er komplekst og vedvarende.  Personellsituasjonen har blitt tydeligere og til dels forsterket i 2020 på grunn av pandemien. Utfordringsbildet er preget av deltidsbruk, personell uten helse- og sosialfagligutdanning (ufaglærte), høyt sykefravær og høy turnover. Det er likevel et stort mulighetsrom og potensiale i tjenesten for en mer bærekraftig utvikling.

Data rapporten bygger på, er spesialbestilte data levert av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Kommunesektorens organisasjon (KS). Statistikk er også hentet fra SSBs statistikkbank, Utdanningsdirektoratets nettsider, Database for høyere utdanning, Helsepersonellregistret, Fastlegeregisteret og SINTEF sin årlige kartlegging av blant annet stillinger og årsverk i kommunenes psykisk helse- og rusarbeid. Personellstatistikken som presenteres er på nasjonalt nivå. Tall på kommunenivå er tilgjengelig på Ressursportal.no.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er fortsatt preget av høyt sykefravær, høy turnover, høy andel deltidsstillinger og utstrakt bruk av personell uten helse- og sosialfaglig utdanning. Dette utfordringsbildet samsvarer med det som ble beskrevet i fjorårets rapport, og som har blitt presentert flere ganger gjennom Helsedirektoratets arbeid med Kompetanseløft 2020 og tidligere nasjonale kompetanse- og rekrutteringsplaner. Pandemien har gjort det særlig krevende for mange kommuner i 2020 å prioritere kompetansehevende tiltak. Utfordringene blir også forsterket av vedvarende endringer i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og endringer i brukernes sykdomsbilde og bistandsbehov. Utfordringsbildet kan også indikere lite tilfredsstillende arbeidsvilkår og -forhold for de ansatte i tjenestene. Samlet vil utfordringene kunne medføre tjenester av lavere kvalitet til brukerne.

De ulike deltjenestenes definisjon i denne rapporten er definert ut fra KOSTRA funksjon/deltjeneste[1]:

Deltjeneste

KOSTRA funksjon/deltjeneste

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

232+233+241+234+253+254+261

Kommunehelsetjenesten

232+233+241

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

232

Omsorgstjenestene

234+253+254+261

Hjemmebaserte tjenester og dagsenter mm.

234+254

Institusjonsbaserte tjenester

253

Bolig utviklingshemmede

Plukker ut virksomheter med næring "87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede". Inngår i hjemmebaserte tjenester.

Praktisk bistand og aktivisering

234+254

 

Siste faglige endring: 01. juni 2022