Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Oppdraget

"Helsedirektoratet skal i samarbeid med BUFdir legge til rette for at nødvendig kartlegging av helsesituasjon og vurdering av fungering, i tilknytning til barn som plasseres utenfor hjemmet, kan gjennomføres som en fast rutinemessig ordning, jf. høringsnotat fra BFD. Målet er at tiltaket skal starte opp 2. halvår 2021, innenfor rammen av de midler som stilles til disposisjon.

Oppdraget innebærer:

  1. Helsedirektoratet skal i samråd med BUFdir vurdere hvilke helseopplysninger som er relevante og viktige for barnevernets vurdering av barnets fungering, herunder hvilke utredninger/tester/observasjoner mv. som anbefales utført i henhold til formålet med kartleggingen. Direktoratet skal videre i samråd med BUFdir vurdere hvilken del av kartleggingen som kan utføres av ansatte i det statlige barnevernet og hvilken del av kartleggingen som forutsetter kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes vurdert hvilke medisinske spesialiteter som bør involveres og hvilken rolle kommunehelsetjenesten eventuelt bør ha.
  2. Helsedirektoratet skal bidra til at kartlegging og rapportskriving kan gjøres mest mulig effektivt i forhold til kapasitet og prioriteringer i helsetjenesten. Det bes om et anslag for ressursbruk for psykiater/lege og for psykolog, f. eks regnet per barn som kartlegges.
  3. Helsedirektoratet skal i samarbeide med BUFdir fremme forslag til følgeevaluering som kan igangsettes fra 2022.
  4. I samråd med BUFdir skal Helsedirektoratet fremme forslag til disponeringen av 2 mill. kr. til evaluering og erfaringsspredning av arbeidsmodellen "Stillasbyggerne" på Ahus, herunder vurdere erfaringene derfra inn i oppdraget omtalt ovenfor. Jf bevilgning i statsbudsjettet for 2021, kap 765.
  5. Helsedirektoratet er tildelt 5 mill. kr. over kap. 765 post 70 med formål å iverksette helsekartleggingen av barn som plasseres utenfor hjemmet. Forslag til disponering og fordeling av midlene forelegges HOD

På sikt skal det vurderes om helsekartleggingen bør inkorporeres i pakkeforløp barnevern-helse.
Det forutsettes at helseregionene involveres i arbeidet.
Frist 1. juni 2021.

Helsesatsingen i barnevernet – samhandlingsforløpet barnevern - BUP
Helsedirektoratet gis i oppdrag i samarbeid med BUFdir å gjennomgå/videreutvikle samhandlingsforløpet til å omfatte somatiske undersøkelser og behandling"

Siste faglige endring: 02. juni 2022