Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

NOU 2015:17 Først og fremst presenterte et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. En hovedutfordring som ble pekt på var en fragmentert tjeneste med behov for sterkere og bedre samarbeid og samhandling mellom aktørene. Utvalget anbefalte en tydelig nasjonal strategi for å møte utfordringene med blant annet felles planer for kommuner og helseforetak, et kvalitetsløft for bedre kompetanse, mer forskning og kvalitetsmåling, mer kunnskap om sammenheng mellom endringer i sykehusstruktur og legevakt, samt behov for større kapasitet i de prehospitale tjenestene.

På bakgrunn i forslag fra NOU 2015:17 og Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.St.11 2015-2016), fikk Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en struktur for samhandling og samordning av aktørene i de akuttmedisinske tjenestene fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

Denne strategien retter seg mot tiltak som nasjonale helsemyndigheter, kommunene og helseforetakene kan iverksette innenfor eksisterende lover og rammeverk og bygger på utfordringsbildet og behovene på fagområdet. Strategien skal understøtte og være veiledende for det bærekraftige reformarbeidet kommuner og regionale helseforetak planlegger i perioden.

Strategien er avgrenset mot områder som er berørt i andre nasjonale strategier og satsinger som for eksempel:

Imidlertid vil relevante aktiviteter og tiltak fra disse programmene kunne bli innarbeidet i handlingsplanen der det er relevant og hensiktsmessig.

Siste faglige endring: 19. mai 2022