Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Prediksjon

Forsking peiker på at språkmodellar kan nyttast til ulike former for prediksjon, t.d. risikoprediksjon og mortalitetsprediksjon. Forsking har sett på korleis språkmodellar kan nyttast til å føreseie til dømes lengde på innlegging, risiko for gjeninnlegging (innan 30 dagar etter utskriving) og risiko for dødsfall under sjukehusinnlegging.[38]

Eit mogleg døme er bruk av språkmodellar til analysar av samtalar i psykoterapi. Høg grad av dropout og manglande gjennomføring av terapiane er ei utfordring i behandlinga. Ein språkmodell kan analysere og identifisere markørar i samtalen som indikerer om det er høg risiko for at pasient kjem til å forlate behandling. Denne kunnskapen kan gjere det mogleg å kjenne att når det er fare for dropout og intervenere på føremålstenleg måte.[39]

Siste faglige endring: 06. mai 2024