Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Status og planer i helse- og omsorgstjenesten

Dette avsnittet gjengir status og planer hos de fire regionale helseforetakene og Kommunenes organisasjon (KS).

Spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakene har alle en rekke aktiviteter innen KI på ulike nivåer. Helse Sør-Øst RHF ser behov for å akselerere innsatsen med å ta i bruk kommersielle KI-modeller og har startet med bildediagnostikk og har også betydelig med forskning på området i regionen. I Helse Vest RHF er det betydelig aktivitet innen forskning knyttet til KI i bildediagnostikk og innovasjon/utvikling innen flere områder. Helse Nord RHF har sammen med Universitet i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge opprettet Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI), og styret i Helse Nord RHF vedtok en regional strategi for KI i juni 2021. Helse Midt-Norge RHF vurderer å ta i bruk KI-modeller som del av EPIC-løsningen som utgjør Helseplattformen, og de har opprettet en faggruppe for vurdering av KI-modellene (enten som en opsjon for å bruke EPICs egne KI-modeller eller egenutvikling av KI-modeller basert på strukturerte data i løsningen).

Oversikt over aktuelle KI-prosjekter i den norske helsetjenesten finnes på KINs hjemmeside.[51]

Helse Sør-Øst RHF

Hva gjøres i dag på KI-feltet

På styreseminaret 27. april 2023 ble Helse Sør-Østs satsning på kunstig intelligens presentert og diskutert. Styret var positiv til administrasjonens tilnærming. Satsningen understreker behovet for å akselerere innsatsen med å ta i bruk kommersielle KI-modeller. Satsning startet innen bildediagnostikk.

29. august 2023 gikk Bærum Sykehus (Vestre Viken HF) i drift med en plattform for kunstig intelligens innen bildediagnostikk. De andre sykehusene i Vestre Viken HF vil få implementert denne løsningen fortløpende i løpet av høsten 2023.  Plattformen som er installert har tilgang til over 100 KI-modeller fra mer enn 30 leverandører, og Vestre Viken har i sin nåværende rammeavtale tilgang til fem av disse. Vestre Viken er i gang med å forberede en ny rammeavtale/anskaffelse for å få tilgang til flere KI-modeller. Den første KI-modellen som ble tatt i bruk er en bruddeteksjonsmodell («Bone View»).

Helse Sør-Øst RHF har opprettet et KI-fagnettverk innen bildediagnostikk, som vil være et forum som vil fremme samarbeid, kunnskapsdeling og innovasjon på tvers av helseforetak. Nettverket vil ha fokus på CE-merkede KI-modeller klare for klinisk bruk. Ledelsen av fagnettverket er utpekt av Helse Sør-Øst RHF og ledes for tiden av Vestre Viken HF. Fagnettverket består av én til tre representanter fra de helseforetak som ønsker å delta, Sykehuspartner og en representant fra Helse Sør-Øst. Det første fagnettverksmøte var planlagt  12. oktober på Bærum sykehus.

I tillegg til det konkrete innføringsprosjekt innen bildediagnostikk finnes det rundt 65 andre aktive kunstig intelligens-prosjekter i regionen. Dette innebærer både forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt regionale aktiviteter som legger til rette for innføring av KI-løsninger. Et eksempel på sistnevnte er det regionale prosjektet for retinascreening (i forbindelse med diabetisk retinopati) som eksplisitt vurderer mulighetene for arbeidsbesparende bruk av beslutningsstøtteverktøy med KI.

Av forsknings- og innovasjonsprosjekter kan nevnes prosjektet på Akershus universitetssykehus som handler om å forbedre diagnostisering av hjertesvikt ved bruk av kunstig intelligens.

Hva er de viktigste planer og aktiviteter innen KI fremover

Beinbruddmodellen vil implementeres ved flere helseforetak. Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet Sykehus HF har bestilt løsningen fra Sykehuspartner. Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Lovisenberg og Diakonhjemmet er også interessert i å anskaffe løsningen.

I løpet av høsten vil Vestre Viken HF ta i bruk andre KI-modeller innenfor bildediagnostikk. I første omgang planlegger det å innføre en CE-merket modell for CT-skanninger i kontroller av pasienter med multiple sklerose.

Helse Sør-Øst RHF ser på mulighetene for KI i patologi i forbindelse med det regionale prosjektet Digital patologi.

Et annet regionalt IKT-prosjekt er innføring av netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati der man ønsker å anskaffe KI-løsning for automatisk bildetolkning.

Helse Sør-Øst RHF har kapasitet og evne til å gjøre flere løp i parallell og i samarbeid med andre helsetjenester og aktører innen helseforskning og -innovasjon og planlegger for dette.

Helse Vest RHF

Hva gjøres i dag på KI-feltet

Bruken av KI er i dag i hovedsak knyttet til ulike konkrete faglige initiativ/prosjekter, eksempelvis innen radiologi, medisinsk overvåking, patologi, akuttmedisin, demens og hjerneslag. Særlig relevant for å tolke lyd/bilde, overvåking/tidlig varsling, mønstergjenkjenning, turnus-, operasjons- og poliklinikkplanlegging, temperaturstyring, logistikkplanlegging, første beskrivelse/klinisk vurdering og lignende.  

Kunstig Intelligens som tjeneste

Helse Vest IKT har opprettet et eget Kunstig intelligens-team som tilbyr «Kunstig Intelligens som tjeneste» til foretakene. Tjeneste skal hjelpe foretakene å utnytte hele innovasjonspotensial av kunstig intelligens ved aktiv deltakelse i modellutvikling i forsknings- og innovasjonsprosjekter, å tilby faglig råd til forskning- og innovasjonsprosjekter og å tilby lokale servere til maskinlæring med GPU-regnekraft (Graphics Processing Unit) og med mulighet for å håndtere sensitive data for egenutvikling.

Selvutviklede modeller som er i produksjon eller blir testet ut

Assyst-dispatching (internt Helse Vest IKT-prosjekt, i produksjon) er automatisert tildeling av IT-saker til spesialistteam internt i Helse Vest IKT basert på beskrivelse av saken i tekstformat.

Forsknings- eller innovasjonsprosjekter

Det er stor aktivitet på KI i regionen. Flere forskningsmiljøer er drivere for utviklingen innen radiologi og digital patologi:

  • SpecBase (prosjekt i regi av Helse Bergen med deltakelse fra Helse Vest IKT, under utvikling) skal redusere antall unødvendige dobbeltprøver (blodprøver).
  • AISMEC (prosjekt i regi av Helse Bergen med deltakelse fra Helse Vest IKT og Høgskulen på Vestlandet, under utvikling) skal utvikle beslutningsstøtte ved innringing til 113 for bedre identifikasjon av slagpasienter.
  • Klinisk NorBERT (Helse Vest IKT-prosjekt med deltakelse fra Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og DIPS, under utvikling), skal utvikle norsk språkmodell spesialisert på kliniske tekster.
  • Pasientmonitorering på sengepost/akuttmottak (situasjonsbetinget varsel med SINTEF).[52]
  • Det startes nå en randomisert studie innen radiologi der KI erstatter en av to radiologer for utvalgte grupper mammografibilder.
  • Helse Bergen har gjennomført et regulatorisk sandkasseprosjekt i samarbeid med Datatilsynet. Prosjektet utviklet et beslutningsstøtteverktøy for prediksjon av reinnleggelse i sykehus, og definerte hvilke regulatoriske hensyn et slik prosjekt må ta.

Hva er de viktigste planer og aktiviteter innen KI fremover

Helse Vest RHF ønsker å utvide felles elektronisk infrastruktur for kunstig intelligens og dyplæring, herunder etablering av en KI-plattform for effektiv bruk av GPU-ressurser og enkel implementering av egenutviklede modeller, og å teste ut spesialiserte plattformer som EMPAIA (Ecosystem for Pathology Diagnostics with AI Assitance) for digital patologi.

Det er en ambisjon å utvide antallet KI-prosjekter innen administrasjon og forskning, og det er allerede etablert et faglig brukernettverk innen kunstig intelligens ved Helse Vest IKT. Den faglige kunnskapen om KI ved Helse Vest IKT bør økes både om regelverk, kliniske og tekniske aspekter, og KI-teamet bør utvides. Dette kan bidra til å identifisere gode klinisk relevante anvendelsesområder for KI med høyest nytteverdi.  

Utover dette har Helse Vest RHF en ambisjon om å gjennomføre kliniske studier og prosjekter for videre implementering i helsetjenesten. Helse Bergen har også opprettet en arbeidsgruppe for KI som følger opp Helse Bergen teknologidelplan. Arbeidsgruppen rapporterer til strategisk råd for IKT og teknologi, og bidrar til å definere områder for samarbeid mellom KI-prosjekter i foretaket, gir strategiske råd til foretaksledelsen og foreslår områder for videreutvikling av KI i Helse Bergen.

Helse Midt-Norge RHF

Hva gjøres i dag på KI-feltet

Helse Midt-Norge RHF benytter KI på noen få områder innen bildediagnostikk, strålebehandling og patologi. De har også flere innovasjons- og forskningsprosjekter som stimulerer tester ut bruk av KI bl.a. cerebral parese for barn.[53]

Helse Midt-Norge RHF tester ut to KI-modeller som en integrert del av Helseplattformen: risiko for utvikling av sepsis og risiko for reinnleggelse på sykehus. Gjennom dette arbeidet så utvikler de også en policy og interne retningslinjer for validering, innføring og forvaltning av KI-basert beslutningsstøtte samt flere skriftlige prosedyrer. Dette har blitt gjort i dialog med den tverretatlige veiledningstjenesten i koordineringsprosjektet.

Helse Midt-Norge RHF jobber også med generell robotisering og automatisering av funksjoner og arbeidsprosesser.

Hva er de viktigste planer og aktiviteter innen KI fremover

KI og digitalisering er en hovedsatsning i det videre arbeidet med utviklingsplaner i Helse Midt-Norge RHF. De jobber med å realisere et helsedatasenter som både skal kunne tilby infrastruktur og tjenester for bruk av KI, i et tett samarbeid med bl.a. NTNU og kommuner. Gjennom Helseplattformen legger de til rette for å integrere KI med journalsystemet.

Helse Nord RHF

Hva gjøres i dag på KI-feltet

I Helse Nord RHF har flere kommersielle CE-merkede KI-produkter vært i bruk helt siden 2017. Per oktober 2023, er det ved UNN HF i bruk KI-produkter innen radiologi, kardiologi, nukleærmedisin, hematologi og stråleplanlegging.

Helse Nord RHF jobber med å ta i bruk flere KI-produkter innen radiologi og fikk derfor utarbeidet en rapport om innføring av KI innen radiologi i Helse Nord høsten 2022. Arbeidsgruppa bak rapporten anbefalte blant annet å starte med et pilotprosjekt for utprøving av en KI-plattform på UNN på grunn av nærheten til fagmiljø innen KI. Planen er å starte piloten mot slutten av 2023. Pilotprosjektet skal danne grunnlaget for en anskaffelse av en KI-plattform innen radiologi i 2024.

IKT-infrastruktur og KI som en tjeneste i Helse Nord IKT

I Helse Nord IKT er det høsten 2023 igangsatt hovedprosjekt for IKT-infrastruktur for kunstig intelligens og lagring og analyse av forskningsdata, på bestilling fra Helse Nord RHF. Prosjektet har navnet Sikker IKT-plattform for Kunstig Intelligens og Helseforskning i Helse Nord RHF (SIKTH, tidligere RIKTIG-prosjektet). Prosjektet skal eies av Helse Nord IKT og ha en sammensatt styringsgruppe. Hovedproduktene som skal leveres i perioden frem til 2026 er et nytt tjenesteområde og en IKT-infrastruktur til KI og forskning. Målet er videre at HN IKT skal levere nye IKT-tjenester innen KI og helseforskning i fremtiden.

SPKI som tiltak for å fasilitere implementering og økt bruk av KI i helseforetakene

Det viktigste organisatoriske grepet i Helse Nord for å fasilitere implementering og økt bruk av KI i helseforetakene har vært å etablere Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) i samarbeid med UNN HF og UiT. Det pågår en rekke prosjekter (forskning, innovasjon og implementering) i samarbeid mellom SPKI, UiT og de kliniske miljøene ved ulike sykehus i Helse Nord. Flere av disse prosjektene gjør klinisk validering av ferdigutviklede KI-verktøy.

Utdanning og opplæring

Helse Nord RHF mottok en rapport om utdanning innenfor kunstig intelligens i Helse Nord høsten 2022. Rapporten ble laget av en arbeidsgruppe ledet av Universitetet i Oslo og kom med forslag til hvordan man kan bedre utdanningen, innenfor kunstig intelligens, av helsepersonell i nord.[54]

Kommunehelsetjenesten/primærhelsetjenesten

Hva gjøres i dag på KI-feltet

Mange kommuner er i gang med å benytte kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenestene for å sikre bærekraftig velferd, møte de demografiske utfordringer og for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Eksempelvis har Sarpsborg kommune tatt i bruk Somnofy for å kartlegge søvnutfordringer hos tjenestemottakere. [55] Med denne løsningen får kommunen hjelp til å samle inn individuell data som pustefrekvens, søvnfaser ol over lang tid. Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens ol, og ved målinger som endrer seg fra dette, kan indikere forandring i helsetilstanden.

Til tross for at det skjer mye på kunstig intelligens i kommunal sektor, ønsker KS å kartlegge om det eksisterer barrierer som gjøre seg gjeldende for kunstig intelligens i kommunal sektor. KS har derfor startet et FoU-prosjekt som skal gi et kunnskapsgrunnlag for å identifisere forutsetninger for styrket ansvarlig bruk av kunstig intelligens. Prosjektet skal også synliggjøre hvilke muligheter og gevinster som kan realiseres ved økt bruk av KI i kommunal sektor, og hvordan gevinstene potensielt kan realiseres. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes i KS sitt videre arbeid med interessepolitiske posisjoner om KI, særlig knyttet til internasjonal og nasjonal politikk- og regelverksutvikling. Kunnskaps­grunnlaget skal også brukes til å utvikle fagsider om KI på KS.no, i kompetansetiltak, til formidling i relevante fagnettverk, underlag for nasjonale og lokale handlingsplaner og som grunnlag for videre utforming av eventuelle felles tiltak som bør iverksettes i kommunal sektor, eller i samarbeid med stat for å møte medlemmenes behov.

Samtidig har KS gitt ​​innspill til politikere om kunstig intelligens, hvor KS kom med flere råd og anbefalinger.[56] Hovedkategoriene for råd og anbefalingene var digitaliseringsvennlig regelverk og mer samlet tolkning, behov for å systematisk bygge kompetanse i offentlig sektor, både på politisk og administrativt nivå, bygge videre på samarbeidsmodeller vi har for sammenhengende tjenester i offentlig sektor og infrastruktur og fellestjenester.

 

Fotnoter

[51] https://ehealthresearch.no/kin/prosjekter

[53] https://www.dagensmedisin.no/cerebral-parese-kunstig-intelligens-ntnu/forskning-kunstig-intelligens-kan-oppdage-cerebral-parese-hos-spedbarn/564268

[54] Tiltak og prosjekter (inkludert rapporter) ovenfor er beskrevet i styresak 49-2020/4 Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 71-2021 (se styresak 49_2023_4).

[56] Innspill til Høyres politikk om kunstig intelligens

Siste faglige endring: 23. oktober 2023