Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Sammendrag

Det var færre innleggelser, men lengre oppholdstid i kommunenes øyeblikkelige hjelp døgntilbud (ØHD) i 2022 enn perioden 2017-2019. For 2022 var beleggsprosenten samlet 47 prosent, men det var store variasjoner mellom ØHD-enhetene. 

Et av formålene med øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er nødvendig eller ønskelig. For at tilbudet skal fungere, kreves både god pasientbehandling og god kapasitetsutnyttelse.

Størst andel eldre kvinner

I likhet med tidligere år, var de fleste som ble innlagt i ØHD eldre pasienter, og andelen kvinner var høyere enn menn. I 2022 var 72 prosent av pasientene 67 år eller eldre og 60 prosent var kvinner. Sykdommer i muskel-/skjelettsystem og sykdommer i luftveier, samt allmenn og uspesifisert tilstand, var de de tre største diagnosegruppene. Samlet sto brukere med disse diagnosene for om lag 55 prosent av innleggelsene i 2022.

Varierende bruk av ØHD blant kommunene i 2022

Analysene viser at tilbudet ble brukt mest i kommuner med sykestuer og i vertskommuner. Små kommuner i innbyggertall, hadde flere innleggelser per innbygger enn større kommuner. Vertskommunene i de minst folkerike kommunene hadde flest innleggelser og estimerte oppholdsdøgn per innbygger i 2022. Videre hadde kommuner med tilbudet lokalisert på legevakten høyere rate for innleggelser enn kommuner hvor ØHD var lokalisert andre steder.

Totalt var beleggsprosenten 47 prosent i 2022. ØHD-enheter som dekket befolkningsrike områder hadde høyere belegg enn de som dekket mindre områder. Områdene med en befolkningsstørrelse mellom 0 og 2 000 hadde laveste belegg, mens områder med en befolkningsstørrelse fra 20 000 til 49 999 hadde høyest belegg.

Færre innleggelser og estimerte oppholdsdøgn i 2022

For å kunne se på utviklingen av aktiviteten i ØHD over tid, har vi sett på de kommunene som har levert data for alle fem årene. Disse analysene viser at antall innleggelser per innbygger var svakt høyere i 2022 enn i 2021, men lavere enn i årene fra 2017 til 2019. Av regionene hadde Nord flest innleggelser per innbygger, mens Midt-Norge hadde færrest. Andelen opphold med varighet på over fem døgn har økt jevnt i perioden. Mindre reduksjon i antall oppholdsdøgn enn i antall innleggelser betyr at brukere av ØHD i gjennomsnitt hadde en lengre oppholdstid i 2022 enn tidligere år. I 2022 var gjennomsnittlig oppholdstid 4,4 døgn, ett døgn lengre enn i 2017.

Siste faglige endring: 22. september 2023