Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Samarbeid om spesialistutdanning av tannleger

Oppgavedelingen

Helsedirektoratets oppgaver er knyttet til myndighetsutøvelse, jf. ovennevnte. Iverksettingen av spesialistutdanningen skal skje i et tett samarbeid med andre aktører som har et operativt ansvar for utdanningen.

Godkjente utdanningsvirksomheter skal ha følgende oppgaver:

 • Sørge for at helheten i teori og praksis ivaretas og at systemer for dette etableres.
 • Sørge for helhetlige utdanningsløp på tvers av universiteter og kompetansesentre.
 • Påse at samarbeidet forankres i samarbeidsorganene om forskning og utdanning.
 • Bringe inn andre aktuelle aktører på en hensiktsmessig måte.

Betingelser for vellykket iverksetting

En rekke faktorer må være til stede for å oppnå en vellykket iverksetting av endringene.

Noen av disse er knyttet til gjennomføring av ny modell for oppgave- og ansvarsfordeling. Andre er knyttet til innholdet endringene, dvs. å få iverksatt de foreslåtte endringene. 

Forutsetninger knyttet til ny integrert samarbeidsmodell:

 • God forankring av ny modell i ledelsen ved utdanningsvirksomhetene, i fagmiljøene og hos brukerne.
 • Etablerte samarbeidsstrukturer mellom de ulike utdanningsvirksomhetene og med Helsedirektoratet.
 • Tilstrekkelige tid og ressurser til planlegging og iverksetting.
 • Tilstrekkelig faglig og pedagogisk kompetanse i utdanningsvirksomhetene til planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter, samt vurdering av kompetanse og godkjenning av læringsmål.
 • Tillit og legitimitet i fagmiljøene, hos utdanningsansvarlige, veiledere og hos brukerne.
 • Vilje til å gjennomføre endringene.
 • Gode overgangsordninger for tannleger som allerede er under spesialistutdanning.
 • Forutsigbarhet med tanke på planlegging og organisering

En siste, men viktig betingelse for å få til den nye ordningen er å få utviklet og innført et elektronisk verktøy til planlegging, monitorering, dokumentasjon og godkjenning av spesialister og utdanningsvirksomheter.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022