Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Oppsummering og konklusjon

Målet med innsiktsarbeidet var å få tak i det bærende prinsipp for psykisk helsearbeid for barn og unge: hvem har ansvar, hvordan er samarbeidet internt i kommunen, og hvordan er samhandlingen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten?

Innsiktsarbeidet ble gjennomført for å få tak i målgruppens behov og sikre et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med den tverrsektorielle veilederen for psykisk helsearbeid for barn og unge. Gjennom intervjuer med et bredt utvalg av brukere, kommuner, BUPer og kompetansesentre har vi fått frem et relativt entydig bilde av styrker, utfordringer og muligheter innen psykisk helsearbeid. Innsikten underbygger og bekrefter funn fra tidligere rapporter og kunnskapsoppsummeringer.

Selv om innsikten viser stor grad av variasjon mellom kommunene i organisering av det psykiske helsearbeidet, fremkommer en rekke fellestrekk som peker på en ideell modell for helhetlig oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer. Disse fellestrekkene er:

 • Kommunen har en helhetlig plan eller strategi for psykisk helse barn og unge
 • Fokus på helsefremming og forebygging på de universelle arenaer, som barnehage, skole og helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Tett samarbeid mellom tjenestene i kommunen og tilgang på kompetanse i barnehager og skoler for å sikre at barn, unge og familier som trenger hjelp fanges opp tidligst mulig og at det settes inn tiltak før de utvikler mer alvorlige vansker.
 • Tilgjengelige digitale tjenester og lavterskel tilbud med åpen dør for barn, ungdom og foresatte
 • En tjeneste i kommunen som har ansvar for oppfølging og behandling av psykiske helseplager, som er tverrfaglig sammensatt og kan kartlegge og vurdere psykiske helseplager.
 • Lokale samarbeidsmodeller mellom kommune og BUP om henvisninger til BUP ved moderat-alvorlige vansker.
 • Godt tverretatlig samarbeid om barn og unge med langvarige og alvorlige vansker, herunder særlig ungdom med langvarige funksjonsnedsettelser og barn og unge som får oppfølging fra barnevernet.

Når det gjelder utfordringer fremkommer et relativt entydig bilde av hvor det er behov for avklaringer og tydeligere føringer. En gjennomgående tilbakemelding fra de som deltok i innsiktsarbeidet, var at både brukere, fagfolk i kommuner og helseforetak ser behov for tydeligere nasjonale føringer når det gjelder psykiske helsearbeid for barn og unge.

«Ønsker en veileder som tydeliggjør oppgaver og ansvar, og som kan være en hjelp for å samhandle bedre i kommunen» (Kommune).

Innsikten viser at det særlig er behov for avklaring og tydeliggjøring på følgende områder:

 • Tydeliggjøre hva som er barn og unges behov.
 • Utvikle et felles begrepsapparat for psykiske helseplager på tvers av tjenestene.
 • Tydeliggjøre de ulike tjenestenes roller og oppgavefordeling og forventninger til tverrsektorielt samarbeid.
 • Avklare hva som er et lavterskel psykisk helsetilbud.
 • Tydeliggjøre hva som er kommunens ansvar for oppfølging og behandling ved psykiske helseplager, herunder også fastlegens rolle.
 • Tydeliggjøre forventninger til ansvar og samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
 • Tydeliggjøre koordineringsansvaret på tvers av sektorer og nivåer.

Denne innsiktsrapporten er en del av grunnlagsmateriale for det videre arbeidet med utvikling av en ny tverrsektoriell veileder for psykisk helse barn og unge. De identifiserte områdene vil følges opp i det videre arbeidet med veilederen.

Siste faglige endring: 19. mai 2021