Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Innhold i FMDS

Kvaliteten i de forskjellige dataelementene varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer er av dårligere kvalitet. Det er viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i denne rapporten.

Tabell 25 viser vurdering av kvaliteten i de ulike attributtene. Ved vurdering brukes gyldig rapportering på under 50 prosent som dårlig, 50-90 prosent som middels, og over 90 prosent som god. NB! Denne vurderingen sier kun noe om manglende data.

Dette er en vurdering av datakvaliteten på elementene til de 41 % av skadeomstendighetene som er innrapportert? Så selv om komplettheten er lav, så er kvaliteten stort sett god på det som kommer til NPR.

Tabell 25: Innhold i FMDS og vurdering av kvalitet og kompletthet i rapporteringen til NPR. 2022.

Dataelement

Beskrivelse av dataelement

Vurdering av datakvalitet

Fødsels­nummer

Pasientens fødselsnummer. Blir kryptert etter innrapportering.

God

 

DatoTid

Dato og tidspunkt for når skaden oppstod.

God

Rapportert i alle FMDS personskade.

Kontaktårsak skade

Angir om skaden skyldes vold, ulykke etc.

God

Kun 1,3 % har ukjent kontaktårsak.

Aktivitet ved skadetidspunkt

Den skadedes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, eller den situasjon den skadede var i.

Middels

4,8 % mangler registrering

9,3 % har ukjent aktivitet.

Skade­mekanisme

Angir hvilken akutt eller plutselig påvirkning som har forårsaket skaden.

God

Kun 2,6 % har ukjent skademekanisme.

Alvorlighets­grad

Klassifisering av hvor alvorlig pasienten er skadet ut fra trussel om livets bestående.

God

6,7 % av skadetilfellene er registrert med ukjent skadealvor.

Skadested

Hvor har skaden skjedd? Bolig, vei, lekeplass, etc.

God

Ukjent skadested for kun 5,6 % av tilfellene.

Skade­kommune

Kommunenummer for sted hvor skaden inntraff.

God

5,0 % har ukjent skadekommune.

Arbeidsgivers bransje

Hvis aktivitet ved skadetidspunkt er «Inntektsgivende arbeid» skal bransje for den skadedes arbeidsgiver registreres.

God

5,9 % har ukjent bransje.

Fremkomst­middel

Type fremkomstmiddel involvert i veitrafikkulykker.

Middels

4,7 % mangler registrering.

11,9 % har ukjent fremkomstmiddel.

X- og Y-koordinat

Kartkoordinater ved veitrafikkulykker. Dette er ikke obligatoriske felt.

Dårlig

Få registrerer kartkoordinater riktig.

Veilederen for registrering av data om personskader og personulykker for rapportering til NPR[3] viser de fullstendige kodeverkene som skal brukes.

 

[3]https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registreringsveileder-personskade-fmds/Registreringsveileder%20personskade%20(FMDS)%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/df1e7e01-ccdd-4d0a-94ca-d1eef84fc174:8febf7d02d72b4095655a1cb86c231163c448403/Registreringsveileder-personskade-2021.pdf

Siste faglige endring: 31. mars 2023