Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Om resultatene

Resultatene oppsummert

I 2021 er det estimert at det oppsto minst én pasientskade (alvorlighetsgrad E-I) i 12,8 % av sykehusoppholdene ved somatiske sykehus i Norge. Resultatet for 2021 er noe lavere enn i 2020, og det er en svakt nedadgående trend i perioden 2012 til 2021, der omfanget har ligget i intervallet 11,9 – 13,9 %.

Det har vært ulik grad av nedgang i pasientskader for de individuelle alvorlighetsgradene fra 2012 til 2021, med unntak av skader som var forbigående, men som førte til forlenget sykehusopphold (alvorlighetsgrad F). Selv om forekomsten av skader som bidro til at pasienten døde (alvorlighetsgrad I) har en nedadgående trend fra 2012 til 2021, er det verdt å merke seg at nivået i 2021 er det høyeste siden 2013.

Ser vi på skadetyper uten felles gruppering av kirurgisk skade, er de fire hyppigste typene av pasientskader i 2021 legemiddelrelatert skade, annen infeksjon, postoperativ sårinfeksjon og urinveisinfeksjon. Dette er i tråd med resultater fra tidligere år. Forekomsten av de ulike skadetypene over de siste fem årene viser at det er variasjoner fra år til år. Unntaket er trykksår der det har vært en økning over tid.

Den nye grupperingen av skader knyttet til kirurgi viser tydelig at denne typen skade fortsatt forekommer hyppig, i 4,4 % av alle sykehusopphold i 2021 mot 4,8 % i 2020. GTT-undersøkelsen samler ikke inn informasjon om hvorvidt et sykehusopphold er relatert til kirurgi eller ikke, og dette blir derfor den nærmeste indikasjon vi får for pasientskade knyttet til kirurgiske sykehusopphold.

Tall fra Samdata for 2021 er foreløpig ikke klare, men tall for 2020 [12] viser at andelen døgnopphold i sykehus knyttet til kirurgi, av totalt antall døgnopphold, var 27 %. Tallene fra Samdata er ikke direkte sammenlignbare med antall sykehusopphold i GTT-undersøkelsen ettersom det er ulike definisjoner, men det er opplagt at omfanget av skader ved sykehusopphold knyttet til kirurgi ligger betydelig høyere enn estimatet for alle sykehusopphold beregnet i denne rapporten. Det er i tråd med svenske resultater og tidligere forskning som viser at det er høyere risiko for pasientskade knyttet til kirurgi [13,14]. Det er derfor god grunn til å oppfordre helseforetakene og sykehusene til å sette søkelys på skadene som oppstår ved kirurgi, og vurdere om det finnes forbedringspotensialer. Flere sykehus har egne GTT-team for kirurgiske avdelinger. Det kan flere opprette for å undersøke omfanget av kirurgiske skader på hvert helseforetak.

Helhetsbildet

For å få en helhetlig forståelse av omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus, bør denne rapporten ses i sammenheng med andre tall og rapporter som kan belyse pasientskader. Relevante kilder er Helsetilsynet, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), Norsk pasientskadeerstatning (NPE), undersøkelser av pasienttilfredshet, måling av sykehusinfeksjoner, implementering av pasientsikkerhetstiltak, data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre, undersøkelser av pasientsikkerhetskultur og nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor pasientsikkerhet [15].

Det er også viktig at helseforetakene og sykehusene ser resultatene fra GTT-undersøkelsen opp mot sine avvikssystemer. Skader oppdaget med GTT-metoden bør registreres i avvikssystemene og klassifiseres etter Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP) [16]. Det bør også vurderes om det skal gjennomføres hendelsesanalyse av disse pasientskadene [17].

Covid-19

Ettersom det ikke samles inn noe bakgrunnsinformasjon hverken om innleggelsene der det har oppstått skade eller innleggelsene der det ikke har oppstått skade, er det svært vanskelig å tolke resultatene fra GTT-undersøkelsen opp mot andre resultater.

Når det gjelder endringen fra 2020 til 2021 i forekomsten av skader som bidro til at pasienten døde (alvorlighetsgrad I), tilsier skadetypene og dialog med helseforetakene at covid-19 ikke har vært en tydelig årsak.

2021 var et år med fortsatt sterkt preg av covid-19, men ettersom antall sykehusopphold det er trukket fra, begynner å nærme seg tall fra før covid-19, har vi ikke evaluert en mulig effekt av pandemien for omfanget av pasientskader i 2021. Noe færre sykehusopphold enn fra før pandemien, kan midlertid påvirke resultatene for det enkelte helseforetak.

Sverige

I Sverige har man ikke publisert den tradisjonelle årsrapporten for Markörbaserad journalgranskning – skador i somatisk vård for 2021 pr august 2022.

Siste faglige endring: 13. september 2023