Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Datagrunnlaget

Årsskjema

Helseforetakene og sykehusene rapporterer til Helsedirektoratet på et fastlagt skjema som er grunnlaget for beregningen av det årlige estimatet i denne rapporten. Årsskjemaet inneholder informasjon om sykehusopphold der det har blitt oppdaget minst én skade, alvorlighetsgraden av skaden, skadetypen(e) og om skaden oppsto innenfor eller utenfor spesialisthelsetjenesten. En skade kan for eksempel ha oppstått i forbindelse med behandling i primærhelsetjenesten. Årsskjemaet inneholder også informasjon om antall undersøkte journaler, antall sykehusopphold som journalene er trukket fra, og om skaden oppsto i helseforetaket det rapporteres fra, eller i et sykehus som pasienten har vært sendt til under oppholdet som følge av funksjonsfordeling.

Sykehusopphold med mer enn én skade

Dersom det oppstår flere skader under ett og samme sykehusopphold, skal alle skadene rapporteres med tilhørende alvorlighetsgrad og skadetype. Skadene kan være av ulik alvorlighetsgrad. Et unntak gjelder for såkalte kaskadeskader, hvor en mindre alvorlig skade fører til en mer alvorlig skade. En kaskadeskade rapporteres med de aktuelle skadetypene, som én skade av den mest alvorlige graden. Det kan for eksempel være en pasient som faller på sykehuset, får et benbrudd, og erfarer en dødelig respiratorisk komplikasjon når benbruddet opereres. En slik skade vil rapporteres som både fall, fraktur og respiratorisk komplikasjon, under alvorlighetsgraden I.

Populasjon

I 2021 deltok 34 team i GTT-undersøkelsen. Samtlige av de 34 GTT-teamene fra 19 helseforetak og 5 private sykehus leverte årsskjema for 2021.

De fleste GTT-team undersøker 10 journaler fra avsluttede sykehusopphold for hver halve måned gjennom hele året, til sammen 240 journaler i året. Noen team gransker færre enn dette grunnet sommerstengning eller få pasienter i enkelte perioder. Andre team gransker flere.

GTT-teamene undersøkte til sammen 9 096 sykehusopphold i 2021. Dette utgjør 1,5 % av de totalt 587 013 sykehusoppholdene de undersøkte journalene er tilfeldig trukket fra. Antall sykehusopphold som journalene er trukket fra har variert lite i perioden 2012 til 2019. I tråd med et lavere aktivitetsnivå i sykehusene på grunn av covid-19, ble det også i 2021 trukket fra et noe lavere antall journaler enn de siste årene. Endringen mellom 2020 og 2021 i antall sykehusopphold det er trukket fra varierer mellom de ulike GTT-teamene (vedlegg 4). Totalt sett er det en økning på 4,2 % sammenlignet med 2020.

Registrering av data

Fra og med 2020 skjer all rapportering til Helsedirektoratet på Excel-filer. Helsedirektoratet har lagt til rette for at helseforetakene kan lage sine egne tidsserier og publiserer i tillegg tidsserier hvert tertial. Helseforetakene kan dermed overvåke sine egne resultater over tid i forbindelse med målrettet forbedringsarbeid.

Siste faglige endring: 13. september 2023