Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Bakgrunn

Pasientskader kan ha store konsekvenser for pasienten, pårørende og det helsepersonellet som er involvert. De medfører også store kostnader for sykehusene og for samfunnet, samtidig som omtrent halvparten av alle skader kunne vært forebygget. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 [1] har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader. For somatiske sykehus måles dette med metoden Global Trigger Tool (GTT).

Alle helseforetak og fem private sykehus har siden 2010 kartlagt pasientskader ved hjelp av GTT-metoden. Hvert enkelt foretak skal følge med på utviklingen i andel sykehusopphold med minst én pasientskade og bruke egne resultater til kvalitetsforbedringsarbeid. I tillegg utarbeides denne årlige rapporten for å følge omfanget av pasientskader på nasjonalt nivå og vurdere om målsetningen i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 oppnås. 

Undersøkelsen som oppsummeres i denne rapporten dekker opphold på somatiske sykehus i spesialisthelsetjenesten i Norge. Sykehusopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri er ikke med i undersøkelsen fordi GTT-metoden som anvendes i Norge per i dag ikke er tilpasset disse pasientgruppene.

Resultatene som presenteres er andel sykehusopphold med minst én pasientskade, skadenes alvorlighetsgrad, og skadetype. Beregninger gjøres med utgangspunkt i data fra alle helseforetak og sykehus som gjennomfører journalundersøkelsen det aktuelle året. 

Denne rapporten presenterer resultatene for 2021 og trender i perioden 2012 til 2021.

2021 var sterkt preget av covid-19. Vi har ikke informasjon om noen av innleggelsene som er trukket ut til journalgranskning dreier seg om pasienter som er innlagt med covid-19, og kan derfor ikke analysere effekten av covid-19 på forekomsten av pasientskader. For 2021 begynner antallet sykehusopphold det er trukket fra å nærme seg tall fra før covid-19, og vi har dermed ikke evaluert en mulig effekt av pandemien i rapporten for 2021.

Siste faglige endring: 13. september 2023