Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

I tildelingbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2022 er Helsedirektoratet gitt følgende oppdrag:

"Helsedirektoratet skal årlig levere en statusrapport for kommunenes omsorgstjeneste etter mal av O2020 rapporten. Rapporten skal ta opp i seg faglige vurderinger, og også ha en fyldig kvantitativ del med overordnede data fra KPR og Kostra. Rapporten skal vurdere årets innsats både kvalitativt og kvantitativt, og beskrive utviklingstrekk og peke på utfordringer og trender fremover. Helsedirektoratet skal gjøre en særlig vurdering av konsekvenser av pandemien for omsorgstjenesten, bl.a. dens brukere, pårørende og ansatte. Rapporten suppleres innen 1.08.22, dersom fremleggelse av kvalitetsindikatorene i juni eller endelige KPR/KOSTRA tall etter Helsedirektoratets vurdering skulle tilsi et behov for det."

Denne rapporten er svar på dette oppdraget. I kapittel 2 gis en analyse av aktivitetsutviklingen basert på data fra kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for perioden 2018 – 2021. Statistikk fra KOSTRA er ikke brukt i analysene.

Rapporten omhandler problemstillinger knyttet til erfaringer fra pandemien. Mange problemstillinger og aspekter ved omsorgstjenesten blir ikke omtalt, og rapporten gir derfor ikke en helhetlig status for omsorgstjenesten.  Som del av arbeidet inviterte Helsedirektoratet en rekke kunnskapsmiljøer til et innspills-seminar den 31. mars 2022. I alt 9 aktører deltok med innspill ut fra egne undersøkelser, forskning og analyser av relevans for oppdraget. I tillegg har det vært jevnlig dialog mellom Helsedirektoratet og bruker­organisasjoner under pandemien. Rapporter fra bruker- og pårørende­organisasjoners egne undersøkelser er brukt som kilder.

I årsrapport for omsorgstjenestene for 2020 oppsummerte vi at "Utfordringer er blitt synliggjort og dels forverret som følge av pandemien. Epidemien har aktualisert prioriteringer, synliggjort utfordringer og spisset behovet for bærekraftige helse- og omsorgstjenester om mulig enda mer." Dette bekreftes etter nok et år med pandemi. I tillegg har vi fått mer erfaring med virkningene av pandemien for omsorgstjenestene, dens brukere, pårørende og ansatte som vi viser til i årets rapport. Helsedirektoratet ga i rapporten for 2020 noen konkrete anbefalinger for videre oppfølging etter ett år med pandemi. Status for arbeidet på disse områdene følger vedlagt.

Siste faglige endring: 24. august 2022