Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Framtidens bærekraftsutfordringer og teknologi som del av løsningen

Norge har, i likhet med mange andre postindustrielle land, en befolkning der andelen eldre er økende. Dette har bakgrunn i en ønsket utvikling der ulike helse- og velferdstiltak gjør at flere overlever alvorlig sykdom og innbyggerne lever lengre. Kombinasjonen av økt gjennomsnittlig levealder og fallende fødselstall, gjør imidlertid at det blir færre arbeidstakere i tiårene framover, bl.a. til å jobbe i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Det siste og tyngste tilskuddet til vår kunnskapsbase på dette området kom med framleggelsen av "NOU 2023: 4. Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste" i februar 2023. Rapporten viser at det er behov for umiddelbare tiltak for å imøtekomme mangelen på helsepersonell som de norske helse- og omsorgstjenestene allerede har begynt å merke, særlig utenfor de største byene. Ett av kapitlene med tiltak på området har tittelen "Digitalisering og teknologisk utvikling i helse- og omsorgstjenestene". Her står det blant annet følgende: "Det er både dårlige og gode erfaringer med integrering av ny teknologi og digitale løsninger i tjenestene. Det er imidlertid klart at teknologiske løsninger brukt på riktig måte kan øke produktiviteten og redusere personellbehovet."

Et annet bærekraftsperspektiv der (velferds-)teknologi handler om helse- og omsorgs­tjenestenes klimaavtrykk. Bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgs­tjenestene har et potensiale til å redusere karbon-/klimaavtrykket, primært ved å redusere behovet for reising for tjenesteytere og -mottakere. Helsedirektoratet sitter i styringsgruppen til et prosjekt i regi av Nordisk ministerråd ved navn iHAC - integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions.

Ett av underprosjektene undersøker om den positive klimaeffekten ved forskjellige former for digital "avstandsoppfølging" kan dokumenteres. Prosjektet heter "iHAC – Climate impact from distance spanning solutions in healthcare and care", og tar utgangspunkt i konkret bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i de nordiske landene (herunder bruk av elektronisk medisineringsstøtte i Agder i Norge). Rapporten blir ferdigstilt i tredje tertial i 2023, og vil bli et viktig bidrag til hvordan vi beregner gevinster for bærekraft i digitaliseringsprosjekter.

På bakgrunn av de mulige positive effektene av bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene, har Norge gjennom flere år hatt flere større prosjekter på feltet for å fremme økt implementering. Først og fremst Nasjonalt velferdsteknologiprogram, men også flere prosjekter under Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Dette redegjøres nærmere for i de neste kapitlene i denne rapporten.

Siste faglige endring: 14. september 2023