Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2023 er Helsedirektoratet gitt følgende oppdrag:

"Helsedirektoratet skal årlig levere en statusrapport for kommunenes omsorgstjeneste innen 1. juli. Rapporten skal beskrive utviklingstrekk og peke på utfordringer og trender fremover. Hdir skal gi en kort overordnet kvalitativ og kvantitativ analyse av den generelle utviklingen i sektoren og på faglig grunnlag velge ut noen områder det det er behov for en særlig vurdering/ omtale. Rapporten suppleres innen 1.08.23, dersom fremleggelse av kvalitetsindikatorene i juni eller endelige KPR/KOSTRA tall etter Hdirs vurdering skulle tilsi et behov for det."

I dialog med departementet ble det besluttet at årets statusrapport skal omhandle velferdsteknologi i omsorgstjenestene. Valg av tema er redegjort for i innledningskapitlet.

Årsrapport for omsorgstjenesten startet som en rapportering for tiltakene i regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020.  Etter planperioden var det ønskelig å fortsette med en samlet rapportering for omsorgstjenestene. For 2021 var det naturlig å oppsummere foreløpige erfaringer fra pandemien. Videre valg av tema og omfang av rapporten vil vurderes fra år til år.

Ved å avgrense til velferdsteknologi, gir vi ikke noen helhetlig status for omsorgs­tjenestene. Det vises til særskilte rapporteringer fra satsinger som Leve hele livet, Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025 og øvrig rapportering.

Utfordringene i helse- og omsorgstjenesten knytter seg til den demografiske utviklingen med økning i både antall og andel eldre i befolkningen. NOU Tid for handling (NOU 2023:4) gir en bred omtale av utfordringsbildet og løfter frem velferdsteknologi som et av virkemidlene for å imøtekomme utfordringene fremover. Dette er også utgangspunktet for denne temarapporten. 

Kapittel 1 omtaler fremtidens bærekraftsutfordringer og om hvordan teknologi kan ses som del av løsningen. Kapittel 2 gir en status for arbeidet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Digi-Hjem. I kapittel 3 og 4 presenteres statistikk for aktivitetsutviklingen for velferdsteknologi basert på data fra kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Norsk pasientregister (NPR). Dette gir et samlet bilde av utviklingen ut fra tilgjengelige data fra både kommunenivå og spesialisthelsetjeneste. Deretter analyserer vi mulige effekter av aktivitetsutviklingen for tjenestemottakere og tjenestene (kapittel 5). Til sist gis noen tanker om veien videre i arbeidet med velferdsteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten med forslag til tiltak for videre arbeid i kapittel 6. Analysen i kapittel 5 og 6 legger til grunn aktivitetsdataene, erfaringer fra tiltak og satsinger samt pågående samarbeid med eksterne aktører. For å få konkrete innspill til arbeidet, ble flere aktører invitert til et webinar den 14. april 2023. Presentasjon av deltakerne og en oppsummering av innspillene i webinaret er presentert i kapittel 6.

Siste faglige endring: 14. september 2023