Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Årsrapporten for Omsorg 2020 beskriver en lang rekke tiltak som til sammen skal medvirke til en endring i helsesektoren. Som det framgår av rapporten er tiltakene gjennomført etter planen. Ut fra en slik betraktning er derfor arbeidet i rute. Formålet med Omsorg 2020 er å «bidra med langsiktighet i vårt felles arbeid med å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, og fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og omsorgssektoren».

Helsedirektoratet ønsker særlig å trekke frem følgende utviklingstrekk og satsingsområder:

For å sikre kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet er det nødvendig med et samlet kommunalt omstillingsarbeid, der det satses på helsefremmende og forebyggende tiltak, utviklinga av ny teknologi, styrking av ledelse og personell og brukerinvolvering for nye arbeids- og organisasjonsformer.

Hovedpunkter i analysen er:

  • Det er fortsatt mangler og uønsket variasjon i kommunenes ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet.
  • Det er begrenset informasjon om kvalitet i de kommunal helse- og omsorgstjenestene.
  • Statistikk og indikatorer om tjenestene må utvikles og tilrettelegges for lokal planlegging, styring og kvalitets- og forbedringsarbeid.
  • Personellressursene må utnyttes bedre i nye arbeids- og organisasjonsformer med endringer i kultur for samordning mellom profesjoner og tjenester.
  • Utfordringene krever vesentlig omstilling og innovasjon i samarbeid mellom flere aktører.
  • Kommunene må bedre sin analyse- og plankompetanse for kvalitets- og forbedringsarbeid.

Koronaepidemien i 2020 medfører store utfordringer for den kommunale helse- og omsorgssektoren. Krisen endrer utfordringsbildet så vel som premissene for mye av arbeidet framover og har bl.a. synliggjort betydningen av kompetanse og smittevern­beredskap. Epidemien har aktualisert prioritering og behovet for bærekraftige helse- og omsorgstjenester og at omstillingsarbeidet innen Omsorg 2020 fortsatt er viktige satsingsområder.

 

 

 

 

 

 

 

Siste faglige endring: 10. juni 2020