Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Sammen med bruker, pasient og pårørende

2.1 Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk

Formål og hovedprioriteringer

Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014–2020 (Pårørendeprogrammet 2020) skal bidra til at pårørende med krevende omsorgsoppgaver blir verdsatt og synliggjort, og gi økt likestilling og mer fleksibilitet. Et av målene i Pårørendeprogrammet er å bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, gjennom å støtte utvikling av helhetlige tilbud til pårørende.

En tilskuddsordning ble etablert i 2013 med mål om å utvikle kommunale modeller, som skal bidra til å forbedre pårørendes situasjon, synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver. Dette skal gjøres gjennom f.eks. fleksibel avlastning, opplæring, råd og tilpasset veiledning, sosiale nettverk, omsorgslønn med videre.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten ble publisert i 2017. Målgruppen er helsepersonell, fagansvarlige og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste og helseforetak.

Resultatrapport 2019

I 2018 ble tilskuddsordningen Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver endret og utvidet til å omfatte utvikling av modeller for arbeid med barn som pårørende i kommunen. I 2019 mottok Helsedirektoratet 48 søknader over tilskuddsordningen, både nye prosjekter og videreførte. I alt ble 7,8 millioner utbetalt i 2019. 17 videreførte prosjekter og 8 nye ble tildelt midler. 15 prosjekter handlet om støtte, veiledning og avlastning til voksne pårørende med krevende omsorgsoppgaver. 10 handlet om å utvikle rutiner og system for kartlegging og oppfølging av barn og unge som pårørende til foreldre og søsken og om utvikling av tilbud.

Det er stor bredde i prosjektene, siden regelverket gir rom for dette. Eksempler på prosjekter er:

  • Utvikle pårørendestrategi i kommunen
  • Utvikle en pårørendekoordinatorrolle
  • Utvikle et kommunalt pårørendesenter med lavterskel tiltak for pårørende (mestringskurs, veiledningssamtaler, møteplasser)
  • Utvikle avlastningsordningene
  • Utvikle samhandlingen med pårørende
  • Utvikle rutiner for arbeid med barn som pårørende i kommunen, inkludert samarbeidsrutiner og system for kompetanseheving

Mange kommuner henter inn erfaringer fra andre kommuner. De fleste prosjektene har samarbeid med frivillige organisasjoner og pårørende.

Nettstatistikken til Helsedirektoratet viser at Pårørendeveilederen var blant de 10 mest besøkte av Helsedirektoratets veiledere i 2019. Veilederen er lagt inn som en føring i tilskuddsordningen og det bidrar til at veilederen blir gjort kjent og tatt i bruk.

I 2019 har BarnsBeste; kompetansenettverk ved Sørlandet sykehus, laget et e-læringsprogram om barn som pårørende, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen er alt helse- og omsorgspersonell i kommunen. Helsedirektoratet og BarnsBeste la også planer for utprøving av e-læringen i et utvalg kommuner, med oppstart i 2020.

2.2 Tilskudd til frivillige organisasjoner

Formål og hovedprioriteringer

Helsedirektoratet har en intensjonsavtale med Frivillighet Norge for perioden 2018–2021. Mål i avtalen er å stimulere til mangfold av inkluderende organisasjoner og til samarbeid mellom organisasjoner, kommuner og stat; og bevisstgjøre organisasjoner og kommuner om at organisasjonsdeltagelse er helsefremmende. Et punkt i avtalen er at tildeling av midler skjer ved at Frivillighet Norge søker på tilskuddsordninger.

Resultatrapport 2019

Det var i 2019 i alt 78 av Helsedirektoratets tilskuddsordninger rettet mot frivillige organisasjoner og stiftelser, og disse fikk utbetalt ca. 7,8 prosent eller 1 412 mill. kroner av Helsedirektoratets tilskuddsmidler i 2019. Av dette ble 886,3 mill. kroner bevilget over kapitlet Psykisk helse, rus og vold i statsbudsjettet.  Videre ble det utbetalt 202,7 mill. over kapittel 0761 Omsorgstjenester.

Over kapittel 0781 Forsøk og utvikling ble det utbetalt 58,1 mill. kroner eller 4,1 prosent av den totale bevilgningen til frivillige organisasjoner og stiftelser. Kapittel 0781 Forsøk og utvikling mv. inneholder tilskudd (post 79) til svært forskjellige formål og organisasjoner. Herunder ble det i 2019 tildelt midler til InnoMed (innovasjon i helse- og omsorgssektoren).

Siste faglige endring: 10. juni 2020