Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forebygging, kultur og aktiv omsorg

3.1.1 Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Formål og hovedprioriteringer

Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre), ble igangsatt i 2013 – da under navnet "Aktivitet eldre- og seniorsentra". Ordningen var knyttet til etablering og utvikling av aktivitets- og seniorsentre rundt i landet. Målet med tilskuddsordningen var å legge mer vekt på helsefremming og forebygging, skape lavterskeltilbud og møteplasser for hjemmeboende eldre og å motvirke ensomhet og sosial tilbaketrekning. Tilskuddsordningen har vært gjennom flere navne- og regelverksendringer. I forbindelse med et anmodnings­vedtak i Stortinget ble det bestemt at tilskuddsordningen fra 2017, skulle åpne opp for en utvidet målgruppe. Nå skulle ikke bare seniorer og eldre, men også andre grupper som sto i fare for ensomhet og passivitet inkluderes. Navnet ble endret til "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet". Fra og med 2020 ble målgruppen endret til "grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial isolasjon".

Resultatrapport 2020

I 2020 var det bevilget 18,8 mill. kroner til ordningen over statsbudsjettet. Helsedirektoratet mottok 251 søknader med et samlet søknadsbeløpet på i underkant av 140 mill. kroner. Både søkermasse og det samlede søknadsbeløp økte betraktelig fra året før. Det ble innvilget tilskudd til 47 store og små prosjekter i hele landet. Mottakerne var kommuner og bydeler, frivillige organisasjoner og stiftelser samt fylkeskommuner. Det var en overvekt av kommuner, ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner. Flerårige prosjekter er videreført, og flere nye flerårige prosjekter ble innvilget. I 2020 er mange av søknadene begrunnet i koronasituasjonen, og etter avtale med HOD kunne en definere digitale samvær som sosialt samvær. Det har likevel på slutten av året vært flere søknader om å utsette/forlenge prosjektperiode til 2021 på grunn av restriksjoner for gjennomføring av aktiviteter og begrenset kapasitet i kommunene/organisasjonene.

Tilskuddsordningen ble evaluert av Oslo Economics i 2018. Evalueringen viser at tilskuddsordningen bidrar til å nå målet om å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning gjennom å etablere forskjellige former for lavterskeltilbud rundt i hele landet. Oslo Economics anbefalte at tilskuddsordningen videreføres som en forholdsvis bred  ordning uten større endringer i form og innhold. De påpekte noen suksesskriterier og noen forslag til videreutvikling og justeringer som for eksempel endringer i  om søknads- og rapporteringsrutiner.

Evalueringsrapportens innhold er i hovedsak i tråd med Helsedirektoratets inntrykk av tilskudds­ordningen. Det framgår bl.a. at spesielt samarbeidsprosjekter mellom kommuner og frivillige organisasjoner har stort potensiale for å lykkes og at kommunene har potensiale for å få til samarbeid med flere ulike organisasjoner

På bakgrunn av evalueringen ga Helsedirektoratet i 2020 Helse- og omsorgsdepartementet anbefalinger for veien videre for ordningen.  For å nå målet er varige, gode møteplasser, mener Helsedirektoratet at det er viktig å satse på kommunene som motorer i samarbeidet.

3.1.2 Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Formål og hovedprioriteringer

Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er et avtalefestet partnerskap mellom HUNT forskningssenter, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet. Senteret skal bidra til utvikling og spredning av miljøterapeutiske behandlingstiltak, videreutvikle samspill og ivareta en innovativ sammenheng mellom forskning, utdanning og praksis. Studier viser at systematisk og integrert bruk av musikk og sang i miljøbehandling kan fungere mot uro og depresjon og redusere bruken av psykofarmaka. Nord-Universitet har siden 2015 videreutviklet opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling (MMB) for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Gjennom ny anbudsrunde høsten 2020 fikk kompetansesenteret kontrakt for 5 nye år. Tiltaket inngår i nytt Kompetanseløft 2025.

Resultatrapport 2020

Den totale måloppnåelsen for Musikkbasert miljøbehandling i 2020 var under målsettingen om 865 deltagere. Det var gjennomgående lavere måloppnåelse på alle kurs, unntatt videreutdanningene som holdt seg stabil og med ventelister. Det antas å være ulike årsaker til dette, men gjennomgående ble dette året preget av covid-19. Nedstengingen av landet førte til at alle planlagte aktiviteter ble avlyst eller utsatt. Mye av tiden etter nedstengningen ble brukt til å tilpasse utdanningene og kursene for at de kunne gjennomføres nettbasert og/eller i kombinasjon med fysiske og nettbaserte samlinger. I tillegg ble det startet opp med webinarer. På tross av de endrede forutsetningene knyttet til covid-19 fikk senteret gjennomført flere kurs og utdanninger med totalt 640 deltagere i 2020.

3.1.3 Veiledningsmateriell forebyggende hjemmebesøk

Formål og hovedprioriteringer

Det er et mål at kommunene videreutvikler og øker den forebyggende og helsefremmende innsatsen overfor eldre. Det overordnede målet er å forebygge sykdom og skade hos eldre i og utenfor institusjon, og fremme helse og livskvalitet.

Resultatrapport

Helsedirektoratets veiledningsmateriell for forebyggende hjemmebesøk ble publisert i 2017. Veiledningsmateriellet beskriver de mest aktuelle samtaletemaene i et forebyggende hjemmebesøk, og knytter dette opp mot praktiske råd og verktøy. Fra 2018 inngikk forebyggende hjemmebesøk og tilhørende veiledningsmateriell som et viktig verktøy for reformen Leve hele livet. Våren 2019 ble det utviklet og publisert en film som illustrerer forebyggende hjemmebesøk i praksis og temaet ble løftet frem i møte med de regionale støtteapparatene og kommuner. Helsedirektoratet har ikke hatt aktiviteter på dette området i 2020.

Siste faglige endring: 13. september 2023