Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Konsekvenser av covid-19 for personell

Personellressursene ble sterkt presset under pandemien. Smitte og karantene for en utsatt personellgruppe, forbud mot å arbeide flere steder, innreiseforbud av utenlandsk personell samt ekstra arbeid knyttet til smittevern, ble til sammen en stor belastning for en hardt presset omsorgstjeneste.

Gjennom Kompetanseløft 2020 har Helsedirektoratet pekt på fire hovedutfordringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det gjelder utbredt bruk av deltidsstillinger, mange ufaglærte, høyt sykefravær og høy turnover i stillinger. Rammevilkår for ledelse og ledelseskompetanse synes å ha sterk sammenheng med utfordringene. Helse­direktoratet mener at situasjonen i den kommunale omsorgstjenesten; i sykehjem, omsorgsboliger og de oppsøkende og hjemmebaserte tjenestene; er særlig bekymringsfull. Disse tjenestene utgjør hele 90 prosent av samlede årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Mangel på sykepleiere har vært en utfordring tidligere, og ble svært synlig under pandemien. Flere ble omplassert for å bidra i covid-19-arbeidet, opplæring i smittevern måtte skje raskt og mange fikk en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning for å ivareta tilbudet i denne situasjonen.

Personell som jobber i små stillingsbrøker og ved flere avdelinger eller ulike arbeidsplasser vurderes som en smitterisiko. Mange kommuner prøvde derfor å begrense eller forby muligheten til å jobbe på flere forskjellige arbeidsplasser. I praksis er ikke dette alltid like lett å gjennomføre når mange er ansatt i små stillinger og en sykepleier har ansvar for flere avdelinger.87 Små stillingsbrøker og mange deltidsstillinger med flere arbeidsgivere blir også løftet frem som en risiko for smitte i sykehjemmene i rapport fra Senter for omsorgsforskning på oppdrag for Koronakommisjonen.88

Under pandemien ble det arrangert flere webinar som omhandlet øvelse på TISK (testing-isolasjon-smittesporing-karantene), vaksineutstyr og vaksinering. En egen prosjektgruppe i Helsedirektoratet har arbeidet siden mars/april 2020 med å tilgjengeliggjøre opplæringsressurser for personell89 og har også sammen med Folkehelseinstituttet koordinert utviklingen av digitale opplæringsressurser i palliativ omsorg ved covid-1990, smittesporing91 og koronavaksinering92, blant annet. Webinar og opplæringsressurser har vært rettet spesielt mot helsepersonell og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er også etablert et eget innsatsteam for rask bistand av personell for kommuner med stor smittespredning. Erfaring med slike sentralt initierte tiltak bør vurderes i videre utvikling av modeller for å støtte kommunale omsorgstjenester.

 

Fotnoter

87 Kirkevold, Ø., Eriksen, S., Lichtwarck, B. et al (2020). "Smittevern på sykehjem under covid-19-pandemien". Sykepleien Forskning 2020:15. https://sykepleien.no/forskning/2020/06/smittevern-pa-sykehjem-under-covid-19-pandemien  

88 Jacobsen, F.F., Arntzen, C., Devik, S.A. (2021) "Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem". Rapport 1/2021. Senter for omsorgsforskning. http://omsorgsforskning.no/utgivelser/rapportserie/2021/rapport_01_2021.

89 Helsedirektoratet (udatert) "Koronavirus. beslutninger og anbefalinger. 12.1 Kurs og opplæring" [kapittel i Nasjonal veileder]. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/personell-kompetanse-og-rekruttering/kurs-og-opplaering.

90 Aldring og helse (udatert) "Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten" [nettkurs]. https://www.aldringoghelse.no/kompetanseressurser/palliasjon-ved-covid-19-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten/.

91 Kompetansebroen (udatert) "Nasjonal smittesporing" [nettside]. https://www.kompetansebroen.no/smittesporing?o=innlandet.

92 Kompetansebroen (udatert) "Nasjonal opplæring koronavaksinering" [nettside]. https://www.kompetansebroen.no/nasjonal-opplaering-koronavaksinering?o=innlandet.

Siste faglige endring: 05. desember 2023