Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Uttesting av mulige NKI for rehabilitering i kommunen

Vi har med utgangspunkt i de to sentrale helseregistrene som foreligger i dag; Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), sett på muligheten for å utvikle en eller flere nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) knyttet til rehabilitering i kommunen. 

For å kunne måle forskjeller i rehabiliteringstilbudet i kommunene bør det tas utgangspunkt i et sammenliknbart pasientgrunnlag. Behovet for et rehabiliteringstilbud etter for eksempel et sykehusopphold vil blant annet avhenge av hvilken sykdom/skade man skal rehabiliteres for, funksjonsnivået pasienten hadde før sykehusinnleggelsen og alder. 

Vi valgte å se på pasientgruppen som ble skrevet ut fra sykehus etter hoftebrudd (som hoveddiagnose) og som fikk et "Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering" etter utskrivning fra sykehus i 2021. Hoftebrudd ble valgt fordi det er en stor pasientgruppe med behov for rehabilitering i etterkant. Tanken var å utvide til andre pasientgrupper dersom analysen viste at det kan utvikles NKIer for valgt pasientgruppe (hoftebrudd). 

I 2021 var 7 776 pasienter innlagt for hoftebrudd i spesialisthelsetjenesten. Av disse hadde 2 466 pasienter, det vil si rundt 31 prosent, minst ett tidsbegrenset opphold i institusjon rehabilitering/habilitering samme år. I uttrekket ble det ikke tatt hensyn til hvorvidt oppholdet tidsmessig kunne knyttes til oppholdet relatert til hoftebruddet, da det ville medført en del avklaringer knyttet til uttrekket som det tidsmessig ikke var mulig å gjøre. 

Basert på uttrekket av pasientpopulasjon (2 466 pasienter) ble 50 tilfeldige pasienter trukket for å brukes i et testmaterial. Hensikten var å gå grundig gjennom disse og se om det var forhold i datamaterialet som det bør justeres/korrigeres for ved utarbeidelse av indikatorer. 

Vi så på følgende mulige nasjonale kvalitetsindikatorer: 

 1. Gjennomsnittlig ventetid for å få plass på tidsbegrenset rehabiliteringsopphold (tildelt av kommunen) etter utskriving fra sykehus etter hoftebrudd. 
 2. Gjennomsnittlig antall dager på tidsbegrenset rehabiliteringsopphold i institusjon for pasienter utskrevet fra sykehus etter hoftebrudd. 
 3. Andelen pasienter som var skrevet ut fra sykehus etter en hofteoperasjon som hadde hatt en funksjonsforbedring etter ett tidsbegrenset rehabiliteringsopphold i (kommunal) institusjon. 

Forhold i datagrunnlaget som må avklares før utarbeidelse av gjennomsnittlig ventetid og gjennomsnittlig antall dager på tidsbegrenset opphold 

 • Noen pasienter manglet dato for utskrivning etter tidsbegrenset opphold. 
 • Pasienter kan skrives ut fra opphold på sykehus knyttet til hoftebrudd og inn i et annet opphold på sykehuset. Dersom disse skal inkluderes i indikatorberegningene må siste utskrivningsdato fra sykehus legges til grunn. For pasientene som har hatt et nytt opphold på sykehuset vil det ikke være gitt at det "Tidsbegrensede oppholdet - rehabilitering" utelukkende knytter seg til hoftebruddet. Dette må derfor stå som et forbehold i en eventuell indikatorbeskrivelse. 
 • Hva man gjør med pasienter som har et opphold på "Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling"? Det kan være at det er nødvendig/hensiktsmessig å gjøre en utredning/behandling før rehabilitering starter opp.
 • Hvordan håndtere negativ ventetid? I vårt testmateriale var det en pasient som hadde oppstartsdato i "Tidsbegrenset opphold - rehabilitering" dagen før pasienten var skrevet ut fra sykehus.
 • Ved beregning av gjennomsnittlig ventetid for å få plass på "Tidsbegrenset opphold - rehabilitering" må det tas stilling til hvorvidt dager som utskrivningsklar pasient skal telles med eller ikke.
 • Ved beregning av gjennomsnittlig antall dager på "Tidsbegrenset opphold - rehabilitering" må det tas høyde for at mange kommuner registrerer flere påfølgende opphold etter hverandre. Det må også besluttes hvordan man skal håndtere at det kan være en eller flere dager mellom oppholdene, og evt. hvor mange dager det maks kan være.
 • Ved beregning av gjennomsnittlig antall dager på "Tidsbegrenset opphold - rehabilitering" må det tas stilling til hvordan pasienter som reinnlegges på sykehus skal håndteres. Hvis pasienten igjen skrives ut til "Tidsbegrenset opphold - rehabilitering", skal den rehabiliteringsperioden også telles med?
 • Bør det settes noen grense for hvor lenge etter utskrivning "Tidsbegrenset opphold – rehabilitering" skal inngå? For eksempel dersom en pasient som får "Tidsbegrenset opphold – rehabilitering" 30 dager etter utskrivning, skal det knyttes til hoftebruddet? Hvor langt intervall etter sykehusoppholdet er rimelig å knytte rehabilitering til?  

Forhold rundt funksjonsforbedring 

Det foreligger noen utfordringer når det skal vurdere hvorvidt pasienter har hatt en funksjonsforbedring. For eksempel: 

 • Det må settes en grense for hvor mange dager før/etter inn/utskrivning som skal inngå i beregningen av en evt. indikator. 
 • Hvilke funksjoner skal inngå? Jf. oversikt over funksjoner i tabellen under. Skal det beregnes et samlemål dersom flere funksjoner inngår, og eventuelt hvordan skal det beregnes?
 • Hvordan slår det ut, eller bør det slå, ut i indikatorene dersom en eller flere funksjoner går opp samtidig som en eller flere blir redusert? 
 • Bør det kontrolleres for om pasienten hadde funksjonsnedsettelser for de utvalgte målene forut for innleggelsen i sykehus grunnet hoftebrudd? (F. eks. Dårlig funksjonsskår på å bevege seg innendørs både ved inn/utskrivning, men også forut for hoftebruddet.) 

Funksjonene som ble sett på i testdatasettet er de som er uthevet i denne punktlisten: 

 • Alminnelig husarbeid
 • Bevege seg utendørs
 • Styre atferd
 • Personlig hygiene
 • Ivareta egen helse
 • Syn
 • På- og avkledning
 • Hukommelse
 • Hørsel
 • Toalett
 • Kommunikasjon
 • Opplevelse av trygghet
 • Lage mat
 • Beslutninger i dagliglivet
 • Initiativene
 • Spise
 • Ivareta egen økonomi
 • Bevege seg innendørs
 • Sosial deltakelse

Oppsummering 

Det knytter seg noe usikkerhet til hvor mye nytteverdi indikatoren "Gjennomsnittlig ventetid for å få plass på tidsbegrenset rehabiliteringsopphold etter utskriving fra sykehus etter hoftebrudd" vil gi. Siden det er en tidkrevende jobb å foreta et data-uttrekk for å beregne denne indikatoren bør det gjøres nødvendige avklaringer knyttet til de forholdene som er nevnt ovenfor, før eventuelt videre arbeid foretas. 

Gjennomsnittlig antall dager på tidsbegrenset rehabiliteringsopphold i institusjon for pasienter utskrevet fra sykehus etter hoftebrudd" er en mulig NKI som kan ha nytteverdi. Før det arbeides videre med å teste ut en slik indikator, bør spørsmål rundt forhold knyttet til datagrunnlaget som det vises til over avklares nærmere. 

Med utgangspunkt i gjennomgangen av testdataene, anses det ikke som hensiktsmessig å gå videre med indikatoren "Andelen pasienter som er skrevet ut fra sykehus etter en hofteoperasjon som har hatt en funksjonsforbedring etter ett tidsbegrenset rehabiliteringsopphold i (kommunal) institusjon". Dette fordi det per nå ikke registreres funksjonsnivå inn/ut fra "Tidsbegrenset opphold - rehabilitering" i et slikt omfang at det gir godt nok datagrunnlag for en slik indikator. Dette er også i tråd med det som kom fram i rapporten[21] Helsedirektoratet utga i 2018. Der ble muligheten for ny resultatindikator for kommunal habilitering og rehabilitering i institusjon ved å bruke IPLOS funksjonskartlegging for å måle forbedring kartlagt.

 

Fotnoter

[21] IS-2737 Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering. Helsedirektoratet. 2018.

Siste faglige endring: 30. oktober 2023