Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.5Vedlegg E: Delrapport: Gjennomgang av grossistforskriftens legemiddelliste

1 Bakgrunn

Helsedirektoratet gjorde i 2012 en gjennomgang av nasjonal legemiddelberedskap (rapport IS-1993). Det ble da foreslått at helseforetakene skulle ha ansvaret for beredskapssikring av egne legemidler («desentralisert modell»). Legemidler som rekvireres i primærhelsetjenesten ble foreslått beredskapssikret via lagerhold hos legemiddelgrossist («grossistmodell»). Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk foreslo, basert på Helsedirektoratets anbefaling fra rapport IS-1993, å forankre plikten til å beredskapssikre legemidler som brukes i primærhelsetjenesten i grossistforskriften. Helse- og omsorgsdepartementet vedtok, som følge av forslaget, en plikt for legemiddelgrossister som omsetter legemidler til apotek til å beredskapssikre et ekstra lager av legemidler. Jf. forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler (grossistforskriften) § 5. Forskriften regulerer hvilke legemidler og hvilket volum av disse som omfattes av beredskapsplikten. Det ble også vedtatt å øke apotekets maksimale innkjøpspris med 1 pst for å kompensere for grossistenes økte kostnader ved beredskapslagerholdet. Jf. forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) § 12-2. Den nye beredskapsordningen trådte i kraft 1. januar 2016.

I tildelingsbrevet for 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet fått i oppdrag å foreta en ny vurdering av legemiddelberedskapen i samarbeid med Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og andre berørte.

Hensikten med denne rapporten er å foreta en vurdering av grossistforskriftens legemiddelliste når det gjelder hvilke legemidler og hvilket volum av disse som omfattes av grossistenes beredskapsplikt. Andre tiltak som omhandler primærhelsetjenesten som varsling- og overvåking av legemiddelmangel utenfor sykehus er omtalt i hovedrapporten.

Med beredskapslager menes i denne sammenheng rullerende lager utover ordinært salgslager hos grossist av definerte legemidler som er kritisk viktige for pasienter som trenger langvarig legemiddelbehandling. Legemidler som hovedsakelig rekvireres på resept omfattes av ordningen som er beskrevet i grossistforskriften og er ikke en del av spesialisthelsetjenestens lager. De 60 dagenes rullerende lager utover ordinært salgslager gjelder alle tre grossister og omfatter også disse legemidlenes omsetning i helse- og omsorgstjenesten og bruk av disse legemidlene på sykehus. Disse legemidlene omsettes hovedsakelig via resept på alle apotek.

Siste faglige endring: 21. juni 2019