Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Referanser

Academy of Applied Medical and Social Sciences (u.å.). Specialization Training. Hentet 01.12.2022 fra Specialization training (amisns.edu.pl)

Bakken, A. (2022). Ungdata 2022 Nasjonale resultater. (NOVA Rapport 5/22). Velferdsforskningsinstituttet NOVA. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3011548/NOVA-rapport-5-2022.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert dyktighet og styrke i klinisk sykepleiepraksis. (1. utg.). Tano Aschehoug.

Care Quality Commission (2022, 3. November). GP mythbuster 66: Advanced Nurse Practitioners (ANPs) in primary care. Hentet 01.12.2022 fra GP mythbuster 66: Advanced Nurse Practitioners (ANPs) in primary care - Care Quality Commission (cqc.org.uk)

Devenir-infirmiere (u.å). Les spécialisations de l’infirmière. Hentet 01.12.2022 fra https://www.devenir-infirmiere.fr/specialisation.php

DSR (u.å.) (1). Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Dansk sykeplejeråd. Hentet 16.12.2022 fra https://dsr.dk/job-og-karriere/efter-og-videreuddannelse/specialuddannelsen-for-sygeplejersker-i-anaestesiologisk

DSR (u.å.) (2). Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Dansk sykeplejeråd. Hentet 16.12.2022 fra https://dsr.dk/job-og-karriere/efter-og-videreuddannelse/specialuddannelsen-for-sygeplejersker-i-intensiv-sygepleje

DSR (u.å.) (3). Masteruddannelser. Dansk sykeplejeråd. Hentet 16.12.2022 fra https://dsr.dk/job-og-karriere/masteruddannelser-for-sygeplejersker

Embætti Landlæknis (2022, 4. novmeber). Hjúkrunarfræðingar – sérfræðileyfi. Hentet 01.12.2022 fra https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/heilbrigdisstett/item13364/Hjukrunarfraedingar---serfraedileyfi

Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning (2021). Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning (FOR-2021-10-26-3091). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3091

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning (2021). Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning (FOR-2021-10-26-3092). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3092

Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (2021). Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (FOR-2021-04-09-1146). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-09-1146

Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning (2021). Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning (FOR-2021-10-26-3093). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3093

Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning (2021). Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning (FOR-2021-10-26-3094). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3094

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (2020) Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (FOR-2020-01-03-45). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45

Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning (2021). Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning (FOR-2021-10-26-3095). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-10-26-3095

Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere (2019). Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere (FOR-2019-11-19-2206). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-19-2206

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet (2022). Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet (FOR-2022-03-14-386). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-03-14-386

France compétences (u.å.) (1). Répertoire national des certifications professionnelles DE - Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, grade de licence. Hentet 01.012.2022 fra https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8940/

France compétences (u.å.) (2). Répertoire national des certifications professionnelles DE - Infirmier de bloc opératoire. Hentet 01.012.2022 fra https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34862/

Helsedirektoratet (2014). Fremtidens legespesialister. Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger. (IS-2180). Helsedirektoratet. Fremtidens legespesialister – konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger.pdf (helsedirektoratet.no)

Helsedirektoratet (2017). Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden? (IS-2674). Helsedirektoratet. Videreutdanning for sykepleiere.pdf (helsedirektoratet.no)

Helsedirektoratet (2020). Praksis i kommunene - En økonomisk og administrativ utredning. (IS-2956). Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/praksis-i-kommunene/Praksis%20i%20kommunene.pdf/_/attachment/inline/d416573f-ccaf-4df2-83a0-4e97ba320e84:310c12e6faef42e0be035ba99949406d3fd2982d/Praksis%20i%20kommunene.pdf

Helsedirektoratet (2021). Spesialistutdanning for leger - LIS1. (IS-3002). Helsedirektoratet. Spesialistutdanning for leger - LIS1 - IS-3002.pdf (helsedirektoratet.no)

Helsedirektoratet (2021, 14. oktober). Behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus – Faglige og tjenestemessige behov [nettdokument]. Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 14. oktober 2021). https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/behovet-for-sykepleiere-med-klinisk-breddekompetanse-i-sykehus--faglige-og-tjenestemessige-behov

Helsedirektoratet (2012, 1. februar). Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. (Ikke publisert).

Helsedirektoratet (u.å.). Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. (IS-2822). Helsedirektoratet. Hdir_Rapportmal-gjeldende 14.2.19 (helsedirektoratet.no)

Helse- og omsorgsdepartementet (2019). Høringsnotat Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. horingsnotat---innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere.pdf (regjeringen.no)

Hejmås, G., Zhiyang, J., Kornstad, T. & Stølen, N.M. (2019). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16a9632c1f0

ICN (2008). ICN Nurse Practitioner/Advanced Practice Network (NP/APN Network). Hentet 12.12.2022 fra https://www.icn.ch/who-we-are/icn-nurse-practitioneradvanced-practice-network-npapn-network

INPI (2020, 15. april) Nurse. Hentet 01.12.2022 fra https://www.guichet-qualifications.fr/en/dqp/healthcare/nurse.html

Jokiniemi, K., Meretoja, R., Kotila, J. (2021). Clinical Nurse Specialist Role and Practice in Finland. Fulton, J.S., Holly, V.W. (red.) Clinical Nurse Specialist Role and Practice. Advanced Practice in Nursing (2021). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97103-2_9

Kunnskapsdepartement (2019). Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende forskrifter for hver utdanning– merknad til bestemmelser. (Nr. F04/2019) [Rundskriv]. https://www.regjeringen.no/contentassets/f89a402a104b4a76a620a27447e448e9/rundskriv-f-04-19.pdf

Kunnskapsdepartement (2021, 2. september) Direktiv om forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker. Regjeringen. Direktiv om forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker - regjeringen.no

Kunnskapsdepartementet (2021, 6. oktober). Orientering om forslag til statsbudsjettet 2022 for universitet og høgskular. (F-4473). Kunnskapsdepartementet. orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2022-for-universitet-og-hogskular-til-publisering.pdf (regjeringen.no)

Kunnskapsdepartement (2022, 26. april). Forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga er nå sendt på høyring. Regjering.  https://www.regjeringen.no/contentassets/f89a402a104b4a76a620a27447e448e9/rundskriv-f-04-19.pdf

Kunnskapsdepartementet (2022, 30. September). Arbeidsgruppe om dimensjonering for framtidens kompetansebehov. Regjeringen. rapport-fra-arbeidsgruppen-om-dimensjonering-i-uh.pdf (regjeringen.no)

Kunnskapsdepartementet (2022, 8. november). Innspill til Utsynsmeldingen. Regjeringen. Innspill til Utsynsmeldingen - regjeringen.no

Kunnskapsdepartementet (u.å.). Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Regjeringen. Hentet 09.12.2022 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/

KS (2022, 14. februar). Bedre oppgavedeling skaper fremtidens omsorgstjenester. KS. https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/bedre-oppgavedeling-skaper-fremtidens-omsorgstjenester/

Københavns Professionshøjskole (u.å.). Specialuddannelse i borgernær sygepleje. Hentet 16.12.2022 fra https://www.kp.dk/videreuddannelser/specialuddannelse-i-borgernaer-sygepleje/

Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kulturdepartementet. Meld. St. 16 (2016–2017) - regjeringen.no

Meld. St. 14 (2019–2020). Kompetansereformen – Lære hele livet. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20192020/id2698284/

Midtsundstad T. & Nielsen R. A (2022). Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse. (Fafo-rapport 2022:18). Fafo. Seniorer i sykehussektoren | Fafo-rapport 2022:18

Nokut (u.å.) (1). Nivåa i kvalifikasjonsrammeverket. Hentet 12.12.2022 fra https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/nivaa-i-kvalifikasjonsrammeverket/

Nokut (u.å.) (2). Bakgrunn og historikk. Hentet 12.12.2022 fra https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/bakgrunn-og-historikk/

Nokut (u.å.) (3). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Hentet 12.12.2022 fra https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/

OECD (2916, mars) Trends in Nursing Education in Germany. OECD-Health-Workforce-Policies-2016-Nurses-Germany.pdf

Rozporządzenie W Sprawie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek (2016, 30. September) Rozporządzenie Ministra Zdrowia Z Dnia 30 Września 2016 R. W Sprawie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych | NIPIP

Socialstyren, (u.å.) Ansök om bevis om specialistkompetens. Hentet 01.12.2022 fra Ansök om bevis om specialistkompetens - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Spesialisthelsetjenesteloven (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten (LOV-1999-07-02-61). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

Styrelsen for Pasientsikkerhed (u.å.) Sygeplejerske uddannet i Danmark. Hentet 01.12.2022 fra Uddannet i Danmark - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Sundhedsstyrelsen (2022, 2. november). Specialsygeplejerske. Hentet 07.12.2022 fra Specialsygeplejerske - Sundhedsstyrelsen

Universitets- og høyskoleloven (2005). Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2005-04-01-15). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-1

USN (u.å.) Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits. Universitetet i Sørøst-Norge. Hentet 16.12.2022 fra https://www.usn.no/studier/fagprove-for-sykepleiere-utdannet-utenfor-eos-og-sveits/

Verpleegkundig Specialisten Register (u.å.) (1). Herregistratie Hentet 30.11.2022 fra Herregistratie: registratietermijn van vijf jaar | V&VN (venvn.nl)

Verpleegkundig Specialisten Register (u.å.) (2). Buitenslands gediplomeerden Hentet 30.11.2022 fra https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/registratie/buitenslands-gediplomeerden/

Verpleegkundig Specialisten Register (u.å.) (3). College. Hentet 30.11.2022 fra College; regelgeving voor opleiding en registratie van verpleegkundig specialisten | V&VN (venvn.nl)

Verpleegkundig Specialisten Register (u.å.) (4). Veelgestelde vragen van verpleegkundig specialisten. Hentet 30.11.2022 fra College; regelgeving voor opleiding en registratie van verpleegkundig specialisten | V&VN (venvn.nl)

Åbo Akademi University (u.a). Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing. Hentet 30.11.2022 fra Masters_Degree_Programme_-in_practice_advanced_nursing.pdf (abo.fi)

Sist faglig oppdatert: 16. juni 2023