Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Metodisk tilnærming

En forutsetning for å besvare oppdraget er god innsikt i nå-situasjonen og utfordringsbildet. Vi har derfor gjennomført et innsiktsarbeid for å innhente erfaringer om medisinske undersøkelser.

Spørreundersøkelse og dialogmøte med helsepersonell fra helseforetakene: Januar 2021 ble det gjennomført et dialogmøte hvor alle helseforetakene var invitert til å delta med helsepersonell, lege og sykepleier som jobber med medisinske undersøkelser på Statens barnehus. Deltakerne besvarte i forkant av møtet en questback-undersøkelse som inneholdt spørsmål om blant annet organisering, kompetanse, kapasitet og samarbeid vedrørende medisinske undersøkelser i barnehusene. Formålet var å få innsikt i utfordringene knyttet til organisering og gjennomføring av medisinske undersøkelser på barnehusene.

Fokusgruppemøter med alle barnehusene i Norge: I januar 2022 ble det gjennomført digitale møter med alle Statens barnehus, totalt 11 møter. Deltagere i møtet var representanter fra Statens barnehus, leder og en rådgiver. Representanter fra underavdelinger deltok sammen med ansvarlig barnehus. Videre deltok en representant fra barnevernet, helsepersonell fra helseforetakene, ofte sosialpediater og sykepleier med sosialpediatrisk kompetanse. Minst en påtalejurist fra politiet deltok, og på noen møter var også tannleger til stede. Fokus for møtene var å få en diskusjon rundt spørsmålene:

  • Hvorfor gjennomføres det så få MU/KRMU på barnehuset?
  • Hva må endres for at det skal gjennomføres flere medisinske undersøkelser ved barnehuset?

Formålet var å få bedre forståelse av problematikken rundt MU/KRMU. En sekundær gevinst var å få samlet de ulike fagpersonene som jobber inn mot barna og medisinske undersøkelser ved barnehusene. Helsedirektoratet, som møtearrangør, fikk overvære samtalene dem imellom. Fordelene ved fokusgruppemøter/intervjuer er nettopp å få informasjon gjennom samtalene mellom møtedeltagerne, og det er en velegnet metode for å finne forbedringsområder (Helsebiblioteket, 2019).

Figur 1. Geografisk plassering. Figur fra NOVA-evaluering av Statens barnehus 2021 (Bakketeig et al., 2021).
Figur 1. Geografisk plassering. Figur fra NOVA-evaluering av Statens barnehus 2021 (Bakketeig et al., 2021).

Innsiktsmøter med andre statlige aktører som er involvert i samarbeidet ved Statens barnehus: For å få en bred forståelse av det tverrfaglige samarbeidet på Statens barnehus ble det gjennomført innsiktsmøter med flere av aktørene, blant annet møte med representanter for påtalemyndighetene, Barne-, ungdoms- og familie direktoratet (heretter Bufdir) og barnevernet. Temaet for disse møtene var samarbeid rundt medisinske undersøkelser ved barnehusene.

Spørreundersøkelse og møter med utenlandske barnehus: Høsten 2021 og vinteren 2022 ble det gjennomført flere intervjuer med representanter fra barnehus i Nederland, Danmark, Sverige, Tyskland, Island, New Zealand og USA (California, Oregon, Texas og Tennessee) for å få innsikt i hvordan disse landene organiserer arbeidet med medisinske undersøkelser i sine barnehus. I tillegg ble det gjennomført møter med Barnehus Promise i Sverige og The National Children’s Alliance i Washington D.C., i tillegg til noen europeiske og amerikanske frivillige organisasjoner. Fokuset i de møtene var å få bedre innsikt i hva som er viktige internasjonale perspektiver i arbeidet med medisinske undersøkelser. I tillegg var det ønskelig å lære av gode eksempler fra andre land om det medisinske tilbudet ved barnehuset og den medisinske oppfølgingen som blir gitt når det mistenkes at barn er utsatt for vold og overgrep.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022