Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Formålet med innsiktsarbeidet var å få bedre forståelse av målgruppene og deres behov, og grunnlag for anbefalinger om lavterskeltilbud og lavterskeltiltak til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som er i fare for utvikling av problematisk eller skadelig seksuell atferd (PSA/SSA).

Unge med nevroutviklingsforstyrrelser har lengsler og behov for seksuelle opplevelser og relasjoner som alle andre. De trenger imidlertid ofte støtte og veiledning for å utvikle seg i tråd med sine forutsetninger, uten å komme i grenseoverskridende og eventuelt ulovlige situasjoner.

Mellom 30-50 % av seksuelle overgrep mot barn og unge, begås av personer som er under 18 år. Omtrent 1/3 av disse har kognitiv fungering under gjennomsnittet. Tidlig identifikasjon og tidlig innsats, er av avgjørende betydning for å forebygge at PSA/SSA oppstår, vedvarer eller forverres. Hovedvekten av barn og unge som fremviser PSA/SSA, har selv opplevd traumer, slik som seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt. Det er vanskelig for dem å forutse og lære av konsekvenser. Mange sliter med å lese signaler fra andre, ta andres perspektiv og tilpasse egen atferd til dette. Det kan gjøre at de kommer i situasjoner som er grenseoverskridende og ulovlige. Målgruppene kan ha lavere IQ, er i varierende grad sosialt isolert, har varierende kommunikasjonsferdigheter og et begrenset nettverk. Flere opplever utenforskap. Den digitale plattformen synes å bli viktig ved tilknytning til andre. Dette kan samtidig gjøre dem mer sårbare for å utvikle PSA/SSA over nett.

Målgruppene blir i varierende grad ikke avdekket, gjenkjent, identifisert, kartlagt og utredet. Omfanget av utfordringen er ikke kartlagt og vanskelig å antyde, men vurderes betydelig. Det er varierende kompetanse hos nærpersoner om PSA/SSA, men også generelle utfordringer. Deler av målgruppene får ikke særskilt tilpasset oppfølging på bakgrunn av at de ikke identifiseres. Det kan gi ulik grad av risiko for skjevutvikling og andre utfordringer, i tillegg lavere livskvalitet. Det er avgjørende å møte denne systemutfordringen, for å ha forutsetning for å nå frem med tiltak rettet mot PSA/SSA for målgruppene.

Oppsummering av Helsedirektoratets anbefalinger om lavterskeltilbud

 • Tverretatlig utredningsoppdrag om hvordan avdekke, gjenkjenne og identifisere målgruppene
 • Kunnskapsoppsummering om forebyggende tiltak mot SSA hos barn og unge i målgruppene
 • Kompetanseheving om barn og unges seksualitet, seksuell utvikling og forebygging av PSA/SSA i yrkesgrupper som møter målgruppene
 • Styrking av tiltak rettet til foreldre og omsorgspersoner
 • Kartlegging og videreutvikling av eksisterende ressurser og tilbud for målgruppene
 • Vurdere tilskuddsmidler for å øke fokus hos kompetansetjenestene om kunnskapsutvikling mot målgruppene
 • Utvikle tilpassede lavterskel digital helsefremmende informasjon og selvhjelpstjenester
 • Veiledningsverktøyet for forebygging av PSA/SSA “Hva er innafor?” blir tilpasset målgruppene
 • Målgruppene vurderes ivaretatt ved anonym digital veiledning på ung.no
 • Målgruppene over 16 år bør vurderes ivaretatt ved nasjonalt kontaktpunkt for PSA/SSA
 • Se på mulighetene for å integrere målgruppene i øvrige lavterskeltiltak til barn og unge
 • Kartlegging av ulike tilbud for seksualitetsopplæring for målgruppene, og vurdering av behov for å utvikle nytt eller revidere eksisterende materiell
 • Tydelige læringsmål om seksualitet knyttet til målgruppene i grunnutdanninger i ulike sektorer

Siste faglige endring: 19. september 2023