Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Anbefalinger om tiltak

Helsedirektoratet anbefaler å ikke ha et eget lavterskeltilbud til målgruppene for forebygging av PSA/SSA. Det synes å være mer hensiktsmessig at deler av eksisterende tiltak tilpasses og videreutvikles for målgruppene, i tillegg til enkeltstående lavterskeltiltak rettet mot målgruppene.

Anbefaling om tiltak på systemnivå for tidlig identifisering

Helsedirektoratet anbefaler at det gis et eget tverretatlig utredningsoppdrag om hvordan avdekke, gjenkjenne og identifisere målgruppene

Det bør gjennomføres en egen tverretatlig utredning for å undersøke hvordan ulike sektorer avdekker, gjenkjenner og identifisere målgruppene. Utredningen bør undersøke kompetansen til å avdekke, gjenkjenne og identifisere målgruppene. Det bør også gjøres en vurdering av ulike kartleggingsverktøy. Behovet for å utvikle relevante tiltak og tjenester for å imøtekomme målgruppenes utfordringsbilde i et livsløpsperspektiv bør også undersøkes. Det bør utarbeides en plan for implementering. Et slikt utredningsarbeid bør også inkludere hva som gjøres i andre land.

Kunnskapsdepartementet har igangsatt et kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetanseløftet retter seg mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og samtidige lidelser. Formålet er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner får tilstrekkelig kompetanse til å forebygge, fange opp og følge opp alle barn og elever slik at de kan få et inkluderende og godt tilpasset pedagogisk tilbud i barnehage og skole. Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for oppbyggingen av kompetanseløftet i samarbeid med KS og Statped (Meld. St. 23, 2023-2033). Tidlig identifisering av målgruppene bør vurderes å være en del av dette oppdraget.

Begrunnelse: Differansen mellom antall barn som har blitt identifisert og fått en formell diagnose, sett opp mot internasjonale forekomsttall, gir indikasjon på at det er en betydelig underdiagnostisering eller for sen diagnostisering for en norsk kontekst. Lett utviklingshemming utgjør den største gruppen, og den er trolig oftest udiagnostisert. Systemiske løsninger på tvers av ulike etater vurderes nødvendig for i større grad å kunne identifisere barn og unge som er sårbare for redusert livskvalitet grunnet nevroutviklingsforstyrrelser.

For å adressere de nevnte systemiske årsakene vurderes det nødvendig med økt kunnskap, oppmerksomhet og opplæring blant fagpersoner og samfunnet generelt, og spesielt i kommune. Det er viktig å styrke samarbeidet mellom tjenester, forbedre tilgangen til spesialiserte tjenester og fremme inkluderende holdninger som tar hensyn til målgruppene.

Den anbefalte tverretatlig utredningen vurderes viktig for å utforme bedre offentlig politikk – ikke bare innen helsefeltet, men også når det gjelder utdanningssektoren, arbeidslivet, og på andre samfunnsområder. Oppdraget vil være en nødvendig forutsetning for de tiltak som skal iverksettes for barn i målgruppene som er i risiko for utvikling at PSA/SSA. I tillegg vil det være viktig for arbeid med andre utfordringer som målgruppen kan være i risiko for, slik som aggresjons- og voldsatferd.

Anbefalinger om lavterskeltiltak for forebygging av PSA/SSA

Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en kunnskapsoppsummering om forebyggende tiltak mot SSA hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

På bestilling fra Helsedirektoratet gjennomfører Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en kunnskapsoppsummering om blant annet hvordan barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser ivaretas i forebyggende tiltak for å redusere utvikling av bekymringsfull atferd. Plan for ferdigstilling av kunnskapsoppsummeringen vil være innen 1. september 2023.

Det anbefales også at det gjennomføres en kunnskapsoppsummering / forskningsgjennomgang av kjennetegn, symptomer og signaler, og sammenhengen med nevroutviklingsforstyrrelser. En slik kunnskapsoppsummering kan vise tydeligere sammenhenger og gi en mulighet for tidligere identifisering. Kunnskapsstøtte vil også kunne innhentes fra ESSENCE (Gillberg, 2010) eller lignende. Deler av en kunnskapsoppsummering vil også legges til grunn for en kompetanseutvikling for helsearbeidere og andre relevante aktører.

Den generelle kunnskapsoppsummeringen for målgruppenes kjennetegn, skal ligge til grunn for en mer spesifikk kunnskapsoppsummering rettet mot identifisering av risikoutsatthet for utøvelse av PSA/SSA.

Begrunnelse: Det er lite kjent om det finnes forebyggende tiltak mot PSA/SSA på de ulike forebyggingsnivåene (universelle, selekterte og indikerte) som er tilpasset barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som går i ordinær skole. Det er også lite kjent hva slags effekt de eventuelle tiltakene har på barnas atferd.

Helsedirektoratet anbefaler kompetanseheving om barn og unges seksualitet, seksuelle utvikling og forebygging av PSA/SSA i yrkesgrupper som møter målgruppene

Helsedirektoratet anbefaler å kartlegge eksisterende kurs-, e-lærings-, etter- og videreutdanningstilbud knyttet til barn og unges seksualitet, naturlige seksuelle utvikling og PSA/SSA. Deretter ved behov, videreutvikle og supplere disse og legge til rette for at ansatte som jobber med barn og unge i målgruppene får gjennomføre kompetansehevende tiltak. Vi anbefaler at veilederen Trafikklyset gjøres bedre kjent for ansatte i hjelpeapparatet, slik at de lettere kan identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som vekker bekymring.

Begrunnelse: Ansattes kunnskap om barn og unges seksualitet og naturlige seksuelle utvikling er en viktig forutsetning for å kunne forebygge, avdekke, avverge og håndtere PSA/SSA. Ansatte trenger kompetanse i å snakke med barna om kropp, grenser og seksualitet og å gjennomføre funksjons- og alderstilpasset undervisning og veiledning. Ansatte trenger også kompetanse i å følge opp barna i deres naturlige seksuelle utvikling, avdekke symptomer og tegn på seksuell skjevutvikling og veilede og følge opp barn som utviser PSA/SSA. Dette bør med fordel gjøres i samarbeid med foreldre/omsorgspersoner. Når seksuell atferd hos barn og unge vekker bekymring, kan pårørende kontakte kommunalt helsetilbud som helsesykepleier, barneverntjeneste, kommunepsykolog eller lege for å drøfte hendelser.

Helsedirektoratet anbefaler å styrke tiltak rettet til foreldre/omsorgspersoner

Helsedirektoratet anbefaler at det i et tverrsektorielt samarbeid bør gjennomføres en kartlegging av eksisterende informasjon om seksuell helse og forebygging av PSA/SSA til foreldre og andre omsorgspersoner på relevante nettsteder. Nettsidene kan eksempelvis være helsenorge.no, foreldrehverdag.no og seksuellatferd.no. Deretter bør den eksisterende informasjonen videreutvikles, slik at behovene til målgruppene og deres foresatte/omsorgspersoner ivaretas. Informasjon om PSA/SSA hos målgruppene bør samles og tilgjengeliggjøres på egnet digital plattform, eksempelvis på helsenorge.no.

Eksempler på informasjonssider kan være familieverntjenestens lavterskeltjeneste som tilbyr rådgivning, veiledning, kurs og samtalegrupper til foreldre og familier. Familieverntjenesten tilbyr kurs for foreldre med barn med spesielle behov, «Hva med oss?» og «Hva med meg?» (Bufdir, u.å). Videre er foreldrehverdag.no et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år, som inneholder faglig baserte råd. Å tilpasse, understøtte eller videreutvikle eksisterende tilbud og tiltak rettet mot foreldre vil være en styrking av vernet av målgruppene. RVTS har informasjon på seksuellatferd.no til foresatte eller pårørende, som kan videreutvikles.

Begrunnelse: Gode foreldrestøttene tiltak vil være av stor verdi for å både forebygge og avdekke mangelfulle og/eller problematiske aspekter ved målgruppenes omsorgssituasjon. Dette ses i sammenheng med at målgruppene i stor grad har erfaringer med omsorgssvikt og overgrep. Tidlig oppfølging av foreldre/omsorgspersoner om hvilke behov og utfordringer barna kan ha, kan også bidra med å redusere den doble sårbarheten. Det er viktig at foreldre/omsorgspersoner som har barn med nevroutviklingsforstyrrelser gis lett tilgjengelig informasjon om forebygging av PSA/SSA.

Helsedirektoratet anbefaler kartlegging og videreutvikling av eksisterende ressurser og tilbud for målgruppene innen forebygging av PSA/SSA

Helsedirektoratet anbefaler at det i et tverrsektorielt samarbeid gjøres en kartlegging av eksisterende ressurser og tilbud for målgruppene som omhandler seksuell helse og forebygging av PSA/SSA. Det bør også kartlegges i hvilken grad de unge i målgruppene benytter seg av tilbudene. Det anbefales deretter å videreutvikle ressurser og tilbud for målgruppene, slik at de innehar pedagogisk innretning og innhold som kan ivareta målgruppene.

Et eksempel på eksisterende ressurser og tilbud er «Jeg vet». Det er en læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Denne læringsressursen vil kunne videreutvikles og tilpasses slik at den i større grad imøtekommer behov og utfordringer utredningens målgrupper har.

Begrunnelse: Informasjon om seksuell helse kan legge til rette for at unge i målgruppene i mindre grad tilegner seg feilinformasjon. De digitale plattformene kan brukes av foreldre/omsorgspersoner og andre relevante fagpersoner ved veiledning og opplæring om temaer relatert til seksualitet.

Helsedirektoratet anbefaler at det vurderes tilskuddsmidler for å øke fokus hos kompetansetjenestene om kunnskapsutvikling mot målgruppene

Helsedirektoratet anbefaler at det gjennom oppdragsbrev til relevante kompetansesentre rettes fokus om kunnskapsutvikling mot målgruppene. Det bør også vurderes om det skal etableres en egen tilskuddsordning for målgruppene.

Målet med tilskuddsordningen kan være å styrke den nasjonale kunnskapen og kompetansen om målgruppene for å kunne yte bedre helsetjenester. Tilskuddsordningen bør legge til rette for tiltak for tidlig identifisering og utvikling/videreutvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak av skadelig seksuell og voldelig atferd. Det kan være spesielt aktuelt å se sammenheng mellom utøvelse og utsatthet.

Begrunnelse: Sammenhengen mellom nevroutviklingsforstyrrelser og fremvisning av skadelig seksuell og voldelig atferd er et kunnskapssvakt område. Det er behov for mer kunnskap for å kunne forebygge skadelig seksuell og voldelig atferd, og for å kunne utvikle helsefremmende tiltak for målgruppene. Målgruppene går som oftest i ordinær barnehage og skole og omgår andre barn og unge ved mange ulike fritidsarenaer. De kan møte større utfordringer i komplekse sosiale situasjoner enn barn uten nevroutviklingsforstyrrelser. Samtidig nyttiggjør de seg i varierende grad av forebyggende tiltak som tilbys i ordinær skole og som retter seg mot sosiale ferdigheter, seksuell helse og grensesetting i ulike sosiale og seksuelle relasjoner.

Anbefalinger om tiltak integrert i eksisterende lavterskeltilbud til barn og unge

Helsedirektoratet vurderer at flere av tiltakene som ble anbefalt i hovedoppdraget vil være aktuelle for målgruppene. Med hovedoppdraget menes konseptutredningen "Lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utøve PSA/SSA mot andre barn og unge", med anbefalinger, som ble oversendt HOD, den 30.09.2021. Det er naturlig at tiltakene anbefalt i nevnte konseptutredning ses i sammenheng med målgruppene, men at tiltakene trolig må ha et annet pedagogisk tilsnitt enn slik tiltakene er utformet der.

Prosjektet (for hovedoppdraget) har etablert tilbud til ungdom mellom 13-19 år, med hovedvekt på de yngste. Flere tiltak av tilbudet vurderes relevant for deler av målgruppene som har en utviklingsalder på 12-13 år eller eldre. Helsedirektoratet skal utrede et tilbud til de som er 12 år eller yngre.

Lavterskeltilbudet som nå etableres har tiltak på fire nivåer. De fire nivåene er (1) universelle forebyggende tiltak, (2) digitale helsefremmende informasjons- og selvhjelpstjenester, (3) digital anonym veiledning og (4) lavterskel helsehjelp.

Helsedirektoratet anbefaler at det utvikles tilpassede lavterskel digital helsefremmende informasjon og selvhjelpstjenester (nivå 2)

Som følge av hovedoppdraget har det blitt utarbeidet ti nye artikler på ung.no om seksuell atferd hos barn og unge. Det har også blitt utviklet fire animasjonsvideoer som tilgjengeliggjøres fra Helsedirektoratets YouTube kanal. Artiklene og videoene bør tilpasses målgruppene og det bør vurderes om det i tillegg skal etableres nye relevante artikler. Det bør være et mål at innholdet er så lett tilgjengelig at også målgruppene får godt utbytte av innholdet. Det bør også vurderes å inkludere deler av et undervisningsopplegg på ung.no for å nå målgruppene og andre ungdommer som kan ha nytte av lett tilgjengelig seksualitetsundervisning.

Begrunnelse: Målgruppene søker etter informasjon om seksualitet og flere har gode digitale ferdigheter. Derfor kan digitale plattformer være nyttige for målgruppene i deres søk etter mer kunnskap. Flere plattformer har i varierende grad ikke det riktige pedagogiske tilsnittet for å kunne ivareta målgruppenes informasjonsbehov og seksuelle helsekompetanse. Dette vil være viktig i denne sammenheng for å forebygge digitalt utenforskap.

Helsedirektoratet anbefaler at veiledningsverktøyet for forebygging av PSA/SSA “Hva er innafor?” blir tilpasset målgruppene (nivå 2)

Helsedirektoratet er i prosess med å utvikle et veiledningsverktøyt på ung.no. Veiledningsverktøyet innebærer at ungdommen besvarer spørsmål om egen seksuell atferd og får tilpasset råd og veiledning om hva som er sunn, problematisk eller skadelig seksuell atferd. Ungdommen får videre anbefaling om tiltak eller hvem de bør ta kontakt med for hjelp. Veiledningsverktøyet lages for å møte de unges ønske om lett tilgjengelige, digitale og interaktive tjenester. Helsedirektoratet ønsker å inkludere målgruppene i utformingen av veiledningsverktøyet, og vil derfor tilpasse det pedagogiske tilsnittet for å imøtekomme målgruppenes behov.

Begrunnelse: Målgruppene har varierende sosioseksuell kunnskap, men flere av de unge søker trolig kunnskap om seksuell helse. Sett i sammenheng med forebygging av digitalt utenforskap vurderes det viktig at det legges til rette for at disse målgruppene også blir ivaretatt ved veiledningsverktøyet.

Helsedirektoratet anbefaler at målgruppene vurderes ivaretatt ved digital anonym veiledning (nivå 3)

Helsedirektoratet har et pågående samarbeid med ung.no om spørsmål og svar-tjenesten, og med Sex og samfunn og chattetjenestene deres. Begge veiledningstjenestene er for ungdom mellom 13-19 år, og det er fagpersoner som svarer på spørsmålene som ungdommene stiller. Én av chattetjenestene har et særskilt ansvar for å håndtere henvendelser fra ungdom om seksuell atferd, blant annet om PSA/SSA.

Helsedirektoratet anbefaler at fagsvarere ved spørsmål og svar-tjenesten og chattetjenesten bør tilbys spesifikk opplæring for å kunne identifisere og tilpasse svar og innhold til målgruppene. Det bør også vurderes kompetansehevende tiltak til fagpersonene om andre temaer som målgruppene kan henvende seg til de to veiledningstjenestene for.

Begrunnelse: En tilsvarende løsning om anonym chat og veiledningstjeneste vurderes hensiktsmessig for målgruppene, da de kan få svar på eventuelle spørsmål de har. Digitale plattformer kan være nyttige for målgruppene i deres søk etter mer kunnskap da flere har gode digitale ferdigheter.

Helsedirektoratet anbefaler at de i målgruppene over 16 år bør vurderes ivaretatt ved nasjonalt kontaktpunkt for PSA/SSA som utarbeides ved Helse Vest RHF/Betanien sykehus for lavterskel oppfølging og behandling (4)

Helsedirektoratet har et pågående arbeid satt ut til Helse Vest RHF ved Betanien sykehus. Tjenesten skal gi ungdommer over 16 år mulighet til å henvende seg anonymt ved et nasjonalt kontaktpunkt og få relevante råd og veiledning om PSA/SSA, og eventuelt motta et behandlingstilbud. Ungdommene kan ta direkte kontakt uten henvisning fra fastlege, jf. Poliklinikkforskriften §2.

Helsedirektoratet anbefaler at ungdom over 16 år med nevroutviklingsforstyrrelser vurderes ivaretatt ved utvikling av et nasjonalt kontaktpunkt. For at målgruppenes behov skal bli ivaretatt i kontaktpunktet må de som betjener tilbudet ha tilstrekkelig kompetanse om målgruppene. Det bør også vurderes at kontaktpunktet tar imot henvendelser fra foreldre/omsorgspersoner til barn og unge i målgruppene. Det bør i tillegg vurderes om helsepersonell eller fagpersoner som er i daglig kontakt med unge med nevroutviklingsforstyrrelser (slik som ansatte i barnehage, skole og skolehelsetjenesten) kan henvende seg til kontaktpunktet for råd og veiledning. Det anbefales at tiltaket som involverer målgruppene blir systematisk evaluert og videreutviklet – både på bruk, nytte og effekt.

Begrunnelse: Det antas at enkelte med nevroutviklingsforstyrrelser kan bli urolige eller bekymret for egne seksuelle tanker, følelser og atferd rettet mot seg selv eller andre unge. Barn og unge bør ha mulighet for å søke direkte bistand fra helsepersonell med fagkompetanse innen SSA. Unge med nevroutviklingsforstyrrelser har ofte behov for veiledning og oppfølging av nærpersoner for å kunne møte vanskene sine, slik som generalisering av kunnskap og lære av konsekvenser. Foreldre/ omsorgspersoner til barn og unge i målgruppene har i tillegg meldt behov for støtte i foreldrerollen. Ansatte i helsetjenesten og øvrige tilbud som følger de unge, har også meldt behov for en instans de kan kontakte for veiledning og råd.

Helsedirektoratet anbefaler at det gjøres vurdering om målgruppene bør integreres i øvrige lavterskeltiltak som er pågående eller under utvikling

Det er flere av de anbefalte lavterskeltiltakene fra hovedoppdraget som er pågående eller under utvikling. Det er ønskelig å se på muligheten for å inkludere målgruppene i pågående eller utvikling av eksisterende lavterskeltilbud til barn og unge.

Begrunnelse: For å legge til rette for forebygging av PSA/SSA vil det være viktig å øke kunnskap og bevissthet om seksuell atferd hos alle barn og unge – også barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. Mulighet for opplæring, veiledning og det å søke svar på sine spørsmål må være tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger for å være likeverdig.

Tilråding om tiltak i andre sektorer

Helsedirektoratet anbefaler en kartlegging av hva som finnes av seksualitetsopplæring for målgruppene, og en vurdering av behov for å utvikle nytt eller revidere eksisterende materiell med mål om å forebygge PSA/SSA

Det bør gjøres kartlegging av pedagogiske virkemidler for målgruppene i seksualitetsundervisning, slik som eksempelvis visuell støtte, latenstid og film/animasjon. Kartleggingen bør vektlegge undervisningsmateriell om sunn seksualitet og om forebygging av PSA/SSA. I tillegg bør kartleggingen ivareta nettvett om seksuell helse og sosialt samspill på digitale plattformer. En slik kartlegging må ta hensyn til ulik alder og kognitiv fungering for målgruppene. Det bør tilbys universelt utformede, men samtidig differensiert og tilpasset seksualundervisning og opplæring til barn og unge i målgruppene. Opplæringen bør tilpasses barnets kognitive nivå og kommunikasjonsstil, med fokus på å vedlikeholde kunnskap og ferdigheter etter innlæring. Forebyggende tiltak for utvikling av PSA bør også ha en mer praktisk del. Innretningen av undervisningen bør legges til rette slik at målgruppene får kompetanse til å uttrykke sine behov og forstå andres behov og grenser. Tilrettelegging av opplæring og støtte i utviklingen av sosiale ferdigheter og relasjonsbygging er også sentralt.

I høringsuttalelsene til innsiktsarbeidet anbefalte Bufdir at en videreutvikling av materiell med mål om å forebygge PSA/SSA kan omfatte utvikling/tilpasning av læringsopplegg i “Jeg vet”.

Begrunnelse: For å forebygge PSA/SSA hos målgruppene vil det være avgjørende med kunnskap om seksualitet. Per i dag er det ikke systematisk oversikt over hva som finnes av undervisningstilbud om seksualitet for målgruppene og kvaliteten av det.

Helsedirektoratet anbefaler tydelige læringsmål om seksualitet knyttet til målgruppene i grunnutdanninger i ulike sektorer

Helsedirektoratet anbefaler å tydeliggjøre læringsutbyttebeskrivelsene for relevante grunn-, etter- og videreutdanning om seksuell helse. Anbefalingen gjelder seksuell helse generelt, og barn og unges seksualitet og seksuelle utvikling.

Begrunnelse: Barn og unge i målgruppene møter og følges opp av aktører på tvers av fagdisipliner og etater utenfor helsetjenesten. Ansatte i alle etater som møter målgruppene trenger grunnleggende kompetanse om barn og unges seksualitet og seksuelle utvikling dersom de skal kunne identifisere og forebygge PSA/SSA. Innsiktsarbeidet viser at læringsutbyttebeskrivelsene i relevante grunn-, etter- og videreutdanning i liten grad ivaretar seksuell helse til personer med nevroutviklingsforstyrrelser.

Siste faglige endring: 19. september 2023