Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Denne rapporten er et ledd i å søke svar på hvordan man bedre kan sikre faglig forsvarlige tjenester med god kvalitet for pasienter og brukere gjennom kvalifisering av personellressurser som ikke har formell helse- eller sosialfaglig kompetanse. En stadig økende andel pasienter og brukere med omfattende bistandsbehov i kommunal helse- og omsorgstjeneste aktualiserer behov for kompetanse i alle ledd for å sikre pasientsikkerhet i tråd med lovverket.

I 2020 ble 20,3 prosent av årsverkene i helse- og omsorgstjenesten utført av personell uten formell helse- og sosialfagligutdanning. Andelen personell uten helse- og sosialfaglig utdanning er svakt redusert siden 2016. Det er store forskjeller mellom de ulike deltjenestene med hensyn til antall og andel sysselsatte uten helse- og sosialfaglig utdanning. I omsorgstjenestene[1] er andelen 31,2 prosent, mens i kommunehelsetjenesten er den 15,4 prosent. Det er i omsorgstjenesten de ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning i størst grad står alene med brukerne og hvor tjenester gis hele døgnet.

Andelen personell uten helse- og sosialfaglig utdanning i kommunale helse- og omsorgstjenester har vært vedvarende utfordring. En av fire ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste som arbeider i direkte kontakt med pasienter og brukere, har ingen fullført dokumentert relevant utdanning. Det har lenge vært et ønske å redusere denne andelen. Flere tiltak og tilskuddsordninger har hatt formål om å kvalifisere ansatte uten helse- eller sosialfaglig utdanning i tjenestene. De store effektene har likevel uteblitt.

Personellet uten helse- og sosialfaglig utdanning utgjør en viktig ressurs for å få den daglige driften til å gå rundt i en hardt presset helse- og omsorgstjeneste med stort innslag av deltidsstillinger, høyt sykefravær, stor turnover, og krevende drift døgnet rundt[2]. En nullvisjon med hensyn til personell uten helse- og sosialfaglig utdanning fremstår derfor ikke realistisk eller ønskelig. Det er likevel et behov for å jobbe for høyere kompetanse og en lavere andel personell uten helse- og sosialfaglig utdanning i tjenestene for å sikre pasientsikkerhet, kvalitet og nødvendig fagutvikling i tjenestene.

Den enkeltes incentiv og/eller ønske om utdanning er åpenbart viktig og sentralt for å få flere ansatte til å fullføre kvalifiseringsløp. Denne kartleggingen omfatter derimot ikke forhold som belyser dette, som for eksempel forhold knyttet til personlige forutsetninger, motivasjon eller personlige egenskaper.

Rapporten tar i det videre for seg en oversikt over definisjoner som er lagt til grunn, før en oppdatert vurdering av utfordringsbildet er presentert i kapittel 2. Kapittel 3 gir en presentasjon av funnene fra kartleggingen i delrapporten levert i februar og i kapittel 4 belyses kort sentrale incentiver for kvalifisering. Kapittel 5 tar opp bærekraft og fremtidsutfordringer. Kapittel 6 beskriver de formelle utdanningsmulighetene for kvalifiseringsløp, før dette utdypes videre i Kapittel 7 hvor de aktuelle virkemidlene innen utdanning gjennomgås. I kapittel 8 drøftes potensialet, virkemidlene og de ulike rammevilkårene for dette. Til slutt følger Helsedirektoratets anbefaling i kapittel 9, kort betraktning omkring en økonomisk administrativ analyse i kapittel 10 og konklusjon i kapittel 11.

Tabell 2 angir definisjoner på ord og uttrykk slik de er lagt til grunn for denne rapporten.

Tabell 2: Definisjoner av ord og uttrykk brukt i rapporten

Ord brukt i rapporten

Betydning i denne konteksten

Helsehjelp

Her menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som utføres av Helsepersonell

Helsepersonell

Helsepersonell er definert i helsepersonelloven § 3 første ledd og her angis det at dette inkluderer:

  • personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49
  • personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp
  • elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp innen helse- og omsorgstjenester

Kompetanse

Et samlebegrep på kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier. Kompetanse kan være uformell, formell, individuell og kollektiv. I denne rapporten brukes begrepet i hovedsak om formell kompetanse hos individer om ikke annet er oppgitt. Ferdigheter inkluderer evnen til å tilegne seg ny kunnskap (kognitiv), evnen til å jobbe sammen med eller omgås andre (sosial) og evner knyttet til selvregulering (emosjonell). Å være helsefaglig kompetent er å være i stand til å gi forsvarlig helsehjelp ut fra formelle kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen ellers

Kvalifikasjon

En kvalifikasjon er et dokumentert læringsutbytte på et gitt nivå. Læringsutbyttet er vurdert etter bestemte kriterier og formelt godkjent av en ansvarlig myndighet. I Norge betegnes en

kvalifikasjon oftest som formell kompetanse[3]. I en kvalifikasjonsvurdering må det være mulig å dokumentere høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring og språkkompetanse

Kvalifisert personell

Her forstått som personale med dokumentert, formell kompetanse oppnådd etter godkjent utdanningsløp utstedt av godkjent ansvarlig myndighet. Kvalifisert personell som yter helsehjelp skal oppfylle kravet til forsvarlighet jf. Helsepersonelloven §4. Det betyr at kvalifisert personell kan utføre sitt arbeid med en viss kvalitet og gi omsorgsfull hjelp ut fra kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen ellers. Kvalifisert personell har plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen

Omsorgstjenesten

Omsorgstjenestene er KOSTRA funksjonene 234, 253 og 254[4]

Personell som jobber brukerorientert

Ufaglært personell i stillingskategorier beskrevet under ufaglært pleiepersonell, som tradisjonelt jobber med pasienter og brukere, vurderes som personell som jobber brukerorientert. I tillegg vil det i en slik forståelse også inkludere faglært personell. Det bemerkes at å jobbe brukerorientert derimot ikke har samme definisjon som brukerrettede tjenester, og det er i dette oppdraget derfor også inkludert alle tjenester innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester

Realkompetanse

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Alderskrav på 25 år det året du søker om opptak. Relevant kompetanse bestemmes av hvert enkelt studiested på de aktuelle studiene de har, og kan for eksempel være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring[5]

Ufaglært pleiepersonell

Personell uten helsefaglig utdanning som er sortert under følgende personellgrupper av SSB: pleieassistenter, hjemmehjelpere mm., med/uten videregående utdanning, eller uspesifisert annet, med SSB-kodene KF17, KF18, KF21

 

Siste faglige endring: 12. desember 2023