Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Innsatte i fengsel har samme rettigheter til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester som befolkningen for øvrig. Kommuner med fengsel har et lovhjemlet ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester til innsatte; helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 "I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte”, jf § 3-1. Fylkeskommunen har ansvaret for tilbud om tannhelsetjeneste til innsatte.

Det er i alt 39 fengsler og 7 overgangsboliger som kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til.

Kommuner og fylkeskommuner med fengsel[1] mottar årlig tilskudd fra Helsedirektoratet og er pålagt årlig rapportering til Helsedirektoratet. Kommuner med fengsel ble tildelt tilskudd på 161 405 125 kr i 2021, mens fylkeskommuner mottok 23 057 875 kr. Regelverket for tilskuddet forplikter kommuner og fylkeskommuner til årlig rapportering.

I januar 2022 ble det sendt ut et spørreskjema i Questback til alle kommuner og fylkeskommuner med fengsel. Alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert, men ikke alle har rapportert på lik måte. I kommuner med flere enn ett fengsel har kommunen i noen tilfeller rapportert per fengsel og i andre tilfeller per kommune. Totalt antall svar på spørreskjemaet er derfor 42. For den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er totalt antall svar 39. Det skal til neste år jobbes med å tydeliggjøre hvordan det skal rapporteres.

Det bør også merkes at det er en risiko for feilrapportering av antall årsverk i denne rapporten. Ved bruk av spørreskjema er det lett å regne feil på antall årsverk, og i gjennomgangen av svarene på skjemaet kom det frem at flere kommuner og fylkeskommuner rapporterte usannsynlig høye og lave tall. Disse ble i ettertid kontaktet for å verifisere eller korrigere svarene sine, men det er likevel mulig at noen feil har blitt oversett. Rapportering på årsverk i tannhelsetjenesten er utelatt rapporten grunnet dette.

 

[1] I denne rapporten brukes "fengsel" om både fengsel og overgangsbolig, hvis ikke annet er spesifisert. 

Siste faglige endring: 19. desember 2022