Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Fylkeskommunale tannhelsetjenester til innsatte

Oversikt over tannhelsehjelp

Tabellen under viser at det ble gitt tannhelsehjelp til innsatte i eller utenfor alle 39 fengslene i 2021, samt at en stor andel av disse var akuttbehandlinger. Flere fylkeskommuner kommenterer at de har en høy andel akuttbehandlinger fordi innsatte oppholder seg i korte perioder i fengselet. Det er derfor ikke lagt opp til rutineundersøkelser. Andre kommenterer at akuttbehandling ofte kommer i tillegg til ordinær behandling, slik at et høyt antall innsatte som har fått akuttbehandling ikke nødvendigvis betyr at det kun utføres akuttbehandlinger. En annen fylkeskommune kommenterer at behovet for tannhelsehjelp blant innsatte er høyt og pågangen stor.

Oversikt over tannhelsehjelp

Fylkeskommune

Fengsel

Har tannklinikk i fengselet?

Antall innsatte som ble undersøkt og behandlet i 2021

Antall innsatte som fikk utført akuttbehandling i 2021

Agder

Agder fengsel avdeling Evje

Nei

28

28

Froland fengsel

Ja

315

126

Mandal fengsel

Ja

148

53

Innlandet

Hamar

Nei

14

13

Ilseng

Ja

89

51

Vest-Oppland-Gjøvik fengsel

Nei

18

12

Vest Oppland-Vang

Nei

24

11

Møre og Romsdal

Hustad Fengsel

Nei

68

37

Ålesund Fengsel

Nei

24

12

Nordland

Kriminalomsorgen Nordland, avd. høy sikkerhet, Bodø

Ja

57

0

Oslo

Bredtvet

Ja

27

27

Oslo Fengsel

Ja

163

150

Rogaland

Haugesund

Nei

11

8

Sandeid

Nei

77

62

Stavanger

Nei

210

26

Åna

Ja

102

102

Troms og Finnmark

Vadsø Kretsfengsel

Nei

24

24

Trøndelag

Trondheim fengsel

Ja

143

63

Verdal fengsel

Nei

50

40

Vestfold og Telemark

Bastøy fengsel

Ja

80

22

Berg fengsel

Nei

28

20

Horten fengsel

Nei

12

11

Kragerø

Nei

17

9

Larvik

Nei

16

13

Sem Fengsel

Nei

38

38

Telemark fengsel Skien avdeling

Ja

83

29

Vestlandet

Bergen fengsel

Ja

501

136

Bjørgvin

Nei

35

20

Vik Fengsel

Nei

10

10

Viken

Drammen fengsel

Ja

120

120

Halden Fengsel

Ja

242

150*

Halden fengsel avdeling Sarpsborg

Nei

6

6

Ila fengsel

Ja

95

70

Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg og Trøgstad

Nei

41

41

Ravneberget fengsel Sarpsborg

Nei

26

23

Ringerike Fengsel

Ja

120

Ikke tilgjengelig

Romerike landsfengsel, avdeling Ullersmo

Ja

667

307

Merknad: grunnet personvernhensyn er data fra Kriminalomsorgen Nordland, avd. høy sikkerhet, Mosjøen utelatt.  Vardåsen-Kongsvinger er heller ikke inkludert i tabellen fordi antall som fikk utført akuttbehandling er høyere enn antall som fikk utført behandling, og det er derfor grunn til å tro at rapporteringen er feil. 
* Halden fengsel kommenterer at de ikke har nøyaktige tall på antall akuttbehandlinger, og har derfor oppgitt et estimat.
 

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Med unntak av ett fengsel svarer alle at tannhelsetjenester for innsatte er tilgjengelig i rimelig grad.

Av totalt 39 fengsler har 17 tannklinikk i fengselet.

Av de 22 som ikke har tannklinikk svarer 9 at mangel på tannklinikk i fengsel medfører et dårligere tannhelsetilbud til innsatte. Disse rapporterer at tannhelsetilbudet er dårligere fordi det er ressurskrevende å transportere innsatte til klinikken. De innsatte må følges av politi eller fengselsbetjent, men fordi personell ikke alltid er tilgjengelig til dette medfører det ofte at tannlegetimen må avlyses. Andre kommenterer at fremstilling til tannklinikken bedømmes ikke å gi et dårligere tilbud til innsatte da de fleste innsatte har korte opphold i fengselet og kun har behov for akuttbehandling.

Av de 17 fengslene som har tannklinikk i fengsel dekker kriminalomsorgen utstyr og vedlikehold i varierende grad. De fleste rapporterer at kriminalomsorgen dekker innkjøp av utstyr og vedlikehold av dette, mens tannhelsetjenesten dekker forbruksmateriale. Noen skriver at kriminalomsorgen ikke dekker noen utgifter, og at tilskuddet fra Helsedirektoratet til fylkeskommunen brukes til å dekke kostnadene. Andre rapporterer at fylkeskommunen bestiller utstyr og fakturer alt til kriminalomsorgen.  

På spørsmål om hvordan innsatte får kontakt med tannhelsetjenesten er det mest vanlig med muntlig beskjed via ansatte i kriminalomsorgen. Av de som svarer "annet" er det ofte helseavdelingen i fengselet som melder fra om behov innsatte har. Noen fengsel har regelmessig tilstedeværelse av tannpleier i fengselet, og innsatte kan skrive seg opp på en liste for å få time hos tannpleieren.

Det varierer fra fengsel til fengsel hvor lang tid det tar fra henvendelse om undersøkelse/behandling er mottatt til den er gjennomført. I 13 av 39 fengsel gjennomføres tannbehandling innen 1-3 dager, mens det i 14 av 39 fengsel går to uker eller mer. Det kommenteres at tiden det tar avhenger av hastegraden på henvendelsen.

Tilgjengelighet 2

Bemanning

Omtrent halvparten av fengslene har et tannhelseteam med en stillingsprosent på 20 % eller mer. Hos 15 av 39 fengsel er tannpleier inkludert i tannhelseteamet.

Bemanning

Forebyggende tjenester

16 av 39 fengsel har forebyggende tiltak i fengselet. Dette kan innebære at tannhelsepersonell gir informasjon og veiledning i hygiene, kosthold og hvilke produkter som kan brukes til hver innsatt. Noen rapporterer at de innsatte også får tilbud om screening og tannsteinsrens som en del av forebyggende tiltak.

I de fleste fengsel gis det opplæring i egenomsorg til innsatte (30/39), mens det varierer en del fra fengsel til fengsel om tannhelseutstyr deles ut og om innsatte får tilbud om orienterende tannhelseundersøkelser.

Forebyggende tjenester

 

Ja

Nei

Har tannhelsetjenesten forebyggende tiltak i fengselet?

16/39

23/39

Er det opplæring i egenomsorg?

30/39

9/39

Er det utdeling av tannpleiemidler/tannkrem/fluorskylling?

20/39

19/39

Dekker kriminalomsorgen tannhelseutstyr i fengslet?

14/39

25/39

Inngår tilbud om enkel, orienterende tannhelseundersøkelse ved innkomst når det forventes langtidsopphold utover tre måneder?

19/39

20/39

Samarbeidsavtaler

I 11 av 39 fengsel er det en samarbeidsavtale mellom tannhelsetjenesten og den kommunale fengselshelsetjenesten. I 28 av 39 fengsel er det en samarbeidsavtale mellom tannhelsetjenesten og kriminalomsorgen.

Flere fylkeskommuner kommenterer at de har regelmessige samarbeidsmøter med fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen, men ikke alle har inngått en formell/skriftlig avtale. Det kommenteres av noen fylkeskommuner at en slik avtale kunne vært ressursbesparende og at det er ønskelig med en slik formell avtale, men at det ikke har blitt prioritert.

Samarbeidsavtaler

Siste faglige endring: 19. desember 2022