Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1

TTB2022-15 Oppfølging av COP26 helseprogram

Oppsummert oppdrag: 

 • levere en evaluering/gjennomgang av status for klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren (Frist: utgangen av 2022. Etter avtale med HOD ble fristen utsatt til 31.mars 2023).
 • bistå FHI med relevant kompetanse til en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse.
 • bistå HOD i etableringen av ett veikart som gir retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050
 • levere foreløpig disposisjon for rapportering (Frist: ultimo oktober, 2022) Oppdragsperiode; ut 2023

Opprinnelig oppdrag:

Helse- og omsorgsministeren tok i november 2021 initiativ til at Norge sluttet seg til COP26 helseprogram. Initiativet har tre konkrete leveranser.

 • En nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse innen utgangen av 2022.
 • En utvidet evaluering av status for klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren innen utgangen av 2022.
 • Et veikart som gir retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050, utarbeidet i et samarbeid mellom stat, kommuner og relevante aktører, tentativt innen utgangen av 2023.

Overordnet mål for arbeidet med oppfølgingen av COP26 helseprogram

Det overordnede målet er å bidra til en grønnere helsesektor med en tilpasset helse- og omsorgstjeneste som har

 • planer for håndtering av klimahendelser og de mer langsiktige virkningene av klimaendringene;
 • oversikt over effektive tiltak for forebygging og tilpasning, bl.a. for bygg og kritisk infrastruktur;
 • tilgang til relevante data om klimaendringenes påvirkning på helse, sykelighet og dødelighet;
 • oversikt over utslipp fra spesialisthelsetjenesten;
 • kommunale utslippsberegninger som også viser hvor helse- og omsorgstjenester kan redusere utslipp, bl.a. relatert til mattilbud og matsvinn.

Evaluering av status for klimagassutslipp

HOD ber HDIR levere en evaluering – eller gjennomgang – av status for klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren. Frist for levering er utgangen av 2022. (utsatt til 31.mars 2023)

Evalueringen av status for klimagassutslipp fra sektoren skal inkludere klimaregnskapene fra spesialisthelsetjenestene og vurdere om eventuelt også andre utslippskilder kan inkluderes. Evalueringen skal undersøke relevante måter å beregne hvilken andel av kommunale utslipp som kan tilskrives helse- og omsorgstjenestene. Det foreligger i dag ingen standardisert metodikk for å beregne utslipp eller utslippsreduserende tiltak. En del av evalueringen vil derfor innebære å definere hensiktsmessige måleindikatorer som start på arbeidet med å etablere en baseline for fremtidige utslippsmålinger. Dette arbeidet skal inkludere de kommunale helse- og omsorgstjenestene så langt det er mulig. De regionale helseforetakene, KS, Miljødirektoratet og andre relevante aktører bør konsulteres. FHI vil i et eget oppdrag bli bedt om å bistå HDIR med relevant kompetanse.

HOD ber videre HDIR bistå FHI med relevant kompetanse til en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse. FHI vil lede dette arbeidet.

Veikart

Som del av initiativet skal det også utarbeides et veikart som gir retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050. HOD vil inntil videre selv lede dette arbeidet.

HDIR bes legge til rette for konsultasjoner og møter, samt koordinere innspill og bistå i redaksjonsarbeidet med veikartet i perioden 2022 – 2023. HOD vil komme tilbake til eventuelle ytterligere bidrag til arbeidet med å utarbeide et veikart gjennom eget oppdrag og i dialog med HDIR.

Rapportering

HODs klimagruppe og HDIR vil ha jevnlige møter gjennom oppdragsperioden som går ut 2023.

HOD ber HDIR levere foreløpig disposisjon for rapporten, samt metodekapittel ultimo oktober 2022.

Klimagassutslipp fra helsesektoren - tilbakemelding på utkast til rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet:

"VI viser til oversendelse av førsteutkast til rapport om gjennomgang og evaluering av status for beregning av klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren.

Utkastet gir en god statusbeskrivelse for klimaarbeidet i helse- og omsorgstjenestene, og vil utgjøre et viktig grunnlagsdokument i den videre oppfølgingen av COP26 Helseprogram. I den endelige rapporten ber vi om at dere inkluderer anbefalinger om hvordan arbeidet kan tas videre innenfor de enkelte områdene. Vi ønsker også at dere sier noe om hvilke områder det vil være mest aktuelt å begynne med.

Det er gjort en grundig analyse for å identifisere måleindikatorer som kan nyttes til arbeidet med å identifisere utslipp fra helse- og omsorgstjenesten som enkeltsektor i kommunene. Dette oppsummeres i rapportens punkt 2.4 og det pekes her på at arbeidet med å ta i bruk indikatorene lokalt vil kunne være både ressurs- og kompetansekrevende. I forlengelsen av dette er det fint om Helsedirektoratet kan gi nærmere anbefalinger om hvordan verktøy og metoder som kommunene kan ta i bruk kan videreutvikles.

Videre forutsetter vi at rapporten kvalitetssikres på tvers av fagområder og oversendes HOD på ordinær måte. Det bør fremgå at det på enkelte områder kan være flere dimensjoner (ut over klimagassutslipp) som må vurderes for å sikre den overordnede kvaliteten på tjenestene. Som et eksempel kan nevnes at ernæringsmessig kvalitet også må tas hensyn til når man skal bestille mat til en omsorgsbolig, ikke bare matens klimagassutslipp. Dette kan være tilfellet på flere områder, og bør fremgå av rapporten der det er relevant."

Siste faglige endring: 05. mai 2023