Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Covid-19-pandemien

Gjennom covid-19-pandemien har internasjonalt samarbeid vært sentralt for å håndtere pandemien, fatte gode beslutninger og utvikle grunnlag for valg av strategi. Her gis en oversikt over innrapportert internasjonalt samarbeid under pandemien. Listen er ikke uttømmende, men gir en pekepinn på hvordan direktoratet har benyttet internasjonale nettverk og møteplasser i håndteringen av pandemien.

I begynnelsen av pandemien (mars 2020), arrangerte Helsedirektoratet webinar for norsk helsepersonell der ansatte fra intensivavdeling i Milano delte erfaringer om håndtering av covid-19-pandemien.[1] Tilsvarende informasjonsdeling fant sted i november, da om en intensivavdeling i Stockholms håndtering av pandemien[2].

Helsedirektøren har deltatt i månedlige møter med de nordiske helsedirektørene med hensikt å diskutere og utveksle erfaring fra pandemien.

Smittevernteamet har vært ansvarlig for vurderinger og tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Det internasjonale situasjonsbildet har blitt løpende fulgt med på i oppgaveløsningen ved å sammenligne erfaringer fra andre land som har ligget noe foran oss i pandemiutviklingen.

Som ledd i direktoratets følge-med og følge-opp system er det laget månedlige rapporter som gir et internasjonalt situasjonsbilde av covid-19-pandemien. Direktoratet har deltatt på en rekke arenaer for å samle informasjon. For eksempel i EUs Health Security Committee, samt i direkte kontakt med andre land og organisasjoner. Rapporter fra ambassader og de norske delegasjonene i Genève og Brussel (WHO, EU) har vært en del av kildegrunnlaget. Formålet med rapportene har vært å bidra til økt kunnskap om hvordan andre land og organisasjoner arbeider i håndtering av pandemien. Det er også løpende fulgt med på utviklingen i utvalgte land ved utarbeiding av ukentlige situasjonsvurderinger.

Det har vært arbeidsgrupper bestående av Helsedirektoratet og FHI som har sett på tiltak for sårbare grupper i andre land, samt normerende produkter fra blant annet WHO, EU og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Direktoratet har samarbeidet med det nordiske nettverket Nordic Working Group on Mental Health som blant annet har drøftet selvmordsforebygging og utfordringer for psykisk helse under covid-19.

Helsedirektoratet ivaretar Norges deltakelse i, og oppfølging av, arbeid i Europarådets komite for bioetikk (DH-BIO). I løpet av 2020 har komiteen kommet med flere uttalelser om covid-19.[3]

Direktoratet deltar i EU-kommisjonens hasteutlysning om Population Health Information Research Structure (PHIRI), som skal sikre best mulig kunnskap for forskning om befolkningens helse under covid-19. Herunder er det etablert et uformelt rapid response nettverk som møtes ukentlig for å utveksle informasjon fra de drøyt 30 medlemslandene. Dette har vært en suksessfaktor for å hurtig kunne agere på endring og utvikling i Europa under pandemien.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021