Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Anbefalinger

Vanligvis er noe av hensikten med midtveisevalueringer å innhente kunnskap som skal legge grunnlag for å gjøre forbedringer i siste halvdel av prosjektperioden. Dette er ikke så aktuelt i dette tilfellet, ettersom det integrerte utdanningsløpet i nåværende form sannsynligvis avsluttes når siste kandidat har fullført i 2026. Det er imidlertid nødvendig å planlegge tiltak for å sikre rekruttering av dobbeltkompetente tannleger i tiden framover, og da vil erfaringer fra denne ordningen være nyttige.

Midtveisevalueringer kan også komme med forslag til hva som bør være gjenstand for mer utdypende undersøkelser og vurderinger ved sluttevalueringen. I denne evalueringen har det ikke vært innhentet synspunkter og erfaringer fra medlemmer i den nasjonale koordineringskomitéen, det kan være aktuelt ved sluttevalueringen. Ubesatte stillinger med krav om dobbeltkompetanse er ikke kartlagt i denne evalueringen, og det er ikke sett nærmere på nødvendigheten av å skille mellom ønske om og behov for stillinger eller årsverk. Dette kan også være et aktuelt tema ved sluttevalueringen.

Det er som beskrevet utvilsomt fordeler med et integrert løp, også om det ikke lenger gir et forkortet løp og det ikke er eneste mulighet til lønn under spesialistutdanning. Det kommer imidlertid klart fram at det fortsatt er til dels store utfordringer med integreringen, særlig på noen fagområder. Dette er utfordringer som en etter mer enn ti års erfaring ikke helt har løst. Stor fleksibilitet og/eller en ganske pragmatisk tolkning av hva integrerte løp betyr, har ofte vært nødvendig for å få det til å fungere i praksis.

Både hensynet til mer målrettet rekruttering til studiet og hensynet til gjennomføring blir sannsynligvis lettere å ivareta ved separate løp.

I Rapport TTB 2019-7 foreslår Helsedirektoratet å opprette utdanningsstillinger for tannleger i spesialisering etter modell for ordningen integrert DKO, og at disse stillingene lønnes som ph.d.- kandidater. Dette forslaget gjentas her, da det vil ha betydning også for tannlegene som i framtiden tar ph.d.-utdanning i tillegg til spesialistutdanning.

Som det også framgår av den nevnte rapporten, mener Helsedirektoratet at avlagt ph.d. innen odontologi eller basalfag, må godkjennes som det skriftlige arbeidet i spesialistutdanningen. Dette gjentas også som anbefaling her, da det vil videreføre en av fordelene med integrert DKO, og kan bidra positivt til rekruttering av dobbeltkompetansekandidater.

I samme rapport anbefaler Helsedirektoratet at det opprettes en nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger, og at behovsvurderinger og plan for antall utdanningsstillinger for tannleger i spesialisering bør inngå i mandatet. Helsedirektoratet anbefaler i denne evalueringsrapporten at komitéens mandat også bør omfatte vurdering av behov for dobbeltkompetente tannleger.

Helsedirektoratets anbefaler derfor:

  • Fortsatt ambisjon om høy kapasitet på utdanning av dobbeltkompetente tannleger 
  • Dobbeltkompetanseutdanning i odontologi gjennomføres i separate løp
  • Utvikling av strategi for aktiv rekruttering av kandidater i spesialist- og ph.d.-utdanningen
  • Oppretting av utdanningsstillinger for tannleger i spesialisering, som lønnes som stillinger for ph.d.- kandidater
  • Avlagt ph.d. innen odontologi eller basalfag godkjennes som det skriftlige arbeidet i spesialistutdanning
  • Vurderinger av behov for dobbeltkompetente tannleger inngår i mandatet til den forslåtte Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger
  • Oppretting av tilstrekkelig antall stillinger for dobbeltkompetente tannleger i relevante virksomheter, slik at andelen som benytter kompetansen kan økes

Siste faglige endring: 05. september 2022