Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Metodisk fremgangsmåte for spørreundersøkelsen

På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har Kantar Public utført datainnsamlingen til innbyggerundersøkelsen om e-helse i 2023. Det er gjennomført 1608 intervju i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år via en webundersøkelse i GallupPanelet. Dataene er samlet inn i perioden fra 1. til 25. september 2023. Se vedlegg 1 for beskrivelse av utvalget. Metoden er uendret fra tidligere gjennomføringer. Spørsmålssettet i spørreundersøkelsen har holdt seg relativt stabilt fra år til år, og tidsserier er tilgjengelig for mange av spørsmålene. I den seneste målingen er det imidlertid gjort enkelte endringer som følge av en ny innspillsrunde for videreutvikling av undersøkelsen med relevante aktører, se omtale under. Seneste spørreskjema ligger i vedlegg 2. Antall årlige intervju/respondenter er høyere i årene etter nullpunktsmålingen i 2019 (tabell 2.1). Dette er gjort for å redusere feilmarginer knyttet til resultater for undergrupper.   

Tabell 2.1 Antall intervju/respondenter i innbyggerundersøkelsen om e-helse, 2019-2023
 

2019

2020

2021

2022

2023

Antall intervju/respondenter

1162

1614

1504

1524

16081

209 av undersøkelsens 1608 respondenter jobber i helse- og omsorgssektoren.

Undersøkelsen ble utarbeidet av Direktoratet for e-helse med innspill fra følgende aktører ved første gjennomføring i 2019 (nullpunktsmåling):

  • Helse Sør-Øst RHF
  • Helse Vest RHF
  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Nord RHF
  • Legeforeningen
  • Norsk Sykepleierforbund
  • Folkehelseinstituttet
  • Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
  • Helsedirektoratet
  • Nordic eHealth Research Network (NeRN)
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
  • Norsk Helsenett SF
Høsten 2022 ble det gjennomført ny innspillsrunde med aktører fra forvaltningen, helseforetak og organisasjoner/foreninger.[4]
 
 

[4] Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Digitaliseringsdirektoratet, Helse Sør-Øst RHF, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) og Apotekforeningen deltok i møtene. Innspillsmøtene ble avholdt i etterkant av at datainnsamlingen til innbyggerundersøkelsen om e-helse 2022 var gjennomført. Videreutvikling og endringer som følge av diskusjoner i møtene er innarbeidet i undersøkelsen for 2023.  

Siste faglige endring: 09. februar 2024