Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 3: Spørreskjema helsepersonell 2023

Helsepersonellundersøkelsen 2023

 

Utvalg

Systeminformasjon

Undersøkelsen skal sendes til tre(fire) ulike grupper som mottar ulike versjoner av skjema. Alternativene er ikke synlig for respondentene.

Alternativer

Klinisk personell i helseforetakene - en åpen lenke

Helsepersonell ansatt i kommunene - en åpen lenke

Fastleger - per brev med lenke, brukernavn og passord

Fastleger - en åpen lenke

Tekst

Helsepersonellundersøkelsen 2023

Velkommen til årets undersøkelse om e-helse for helsepersonell.

Takk for at du tar deg tid til å delta!

 

Veiledning

Undersøkelsen handler om bruk av, holdninger til og tilfredshet med e-helse. Vi stiller spørsmål om digitale helsetjenester og digital kommunikasjon i bred forstand. Med digitale helsetjenester eller digital kommunikasjon mener vi kommunikasjon med pasient eller annet helsepersonell med tekst, video eller telefon over internett eller mobilapplikasjoner, og gjennom elektronisk pasientjournal. Spørsmålene i undersøkelsen besvares basert på din egne erfaring og stilling som helsepersonell. Kun helsepersonell bes besvare undersøkelsen. Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger utover spørsmål og svaralternativ i undersøkelsen, stiller vi helt avslutningsvis et åpent spørsmål hvor slike tilbakemeldinger kan legges inn.

Undersøkelsen skal ikke være omfattende og er beregnet å ta ca. 8 minutter å gjennomføre. Undersøkelsen er sendt ut som en åpen lenke, noe som betyr at du må besvare alle spørsmålene i én omgang. Dersom besvarelsen avbrytes, må du dessverre starte på nytt.

Vi i Kantar Public vil understreke at besvarelsene konfidensielt.

Det er Direktoratet for e-helse som har utarbeidet og er ansvarlig for undersøkelsen.

 

Spørsmål 1

Spørsmålstekst:

Aller først, hva jobber du som?

 

Svaralternativer:

Ambulansearbeider eller paramedic

Apotektekniker

Audiograf

Bioingeniør

Ergoterapeut

Fotterapeut

Fysio- eller mauellterapeut

Helsesekretær

Helsefagarbeider (hjelpepleier, omsorgsarbeider)

Jordmor

Kiropraktor

Klinisk ernæringsfysiolog

Lege

Optiker

Ortopediingeniør

Ortoptist

Perfusjonist

Provisorfarmasøyt

Psykolog

Radiograf

Reseptarfarmasøyt

Sosionom

Sykepleier

Tannhelsesekretær

Tannlege

Tannpleier

Tanntekniker

Vernepleier

Annet, noter... ____________

 

Spørsmål 2

Spørsmålstekst:

Har du pasientkontakt i din nåværende stilling?

Svaralternativer:

  Ja, jeg har pasientkontakt

Nei, men jeg bruker pasientinformasjon uten å være i direkte kontakt med pasient i mitt arbeid

Nei, jeg har verken pasientkontakt eller benytter pasientinformasjon i mitt arbeid

Ønsker ikke svare

 

Spørsmål 3

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i direkte i kontakt med pasienten

Spørsmålstekst:

I hvilken grad benytter du følgende tjenester for kommunikasjon med pasient?

Påstander:

Videosamtaler

Telefon

Skriftlig digital kontakt

Svaralternativer:

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I høy grad

Vet ikke/ikke relevant

 

Spørsmål 4

Spørsmålstekst:

I hvilken grad benytter du følgende tjenester for kommunikasjon med annet helsepersonell knyttet til behandling av pasient?

Påstander:

Videosamtaler

Telefon

Skriftlig digital kontakt

Svaralternativer:

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I høy grad

Vet ikke/ikke relevant

 

Spørsmål 5

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som i oppgir at de har i liten, noen eller høy grad har benyttet videosamtaler i kommunikasjon med pasient

Spørsmålstekst:

Sist gang du hadde videokonsultasjon eller oppfølging over video med en pasient, ble pasientens problem løst/avsluttet med denne konsultasjonen?

Svaralternativer:

Nei, det var behov for fysisk oppmøte i etterkant

Nei, det var behov for ny digital oppfølging

Ja, saken ble løst/avsluttet med videokonsultasjon/oppfølging

Vet ikke

 

Spørsmål 6

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som i oppgir at de har i liten, noen eller høy grad har benyttet videosamtaler i kommunikasjon med pasient

Spørsmålstekst:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med bruk av video for egnede pasientkonsultasjoner?

Svaralternativer:

  Svært misfornøyd

Ganske misfornøyd

Verken eller

Ganske fornøyd

Svært fornøyd

Vet ikke

 

Spørsmål 7

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som er svært misfornøyd med bruk av video for egnede pasientkonsultasjoner

Spørsmålstekst:

Hvorfor er du svært misfornøyd med bruk av video ved pasientkonsultasjoner?

Svaralternativ:

Åpent tekstfelt

Ingen kommentar/vet ikke

 

Spørsmål 8

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt

Spørsmålstekst:

Kunne din siste, fysiske pasientkontakt vært erstattet med for eksempel videosamtale, telefon eller skriftlig digital kontakt dersom det hadde vært tilgjengelig?

Informasjonstekst:

  Flere svar mulig

Svaralternativer:

  Ja, videosamtale

Ja, telefon

Ja, skriftlig digital kontakt

Nei, ingen av delene *Eksklusivt

Vet ikke / ikke relevant *Eksklusivt

 

Spørsmål 9

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt

Spørsmålstekst:

Tenk på pasientkontaktene dine det siste året: I hvor stor andel av tilfellene ville du foretrukket:

Informasjonstekst:

  Flere svar mulig

Informasjonstekst:

  Legg inn prosentandel per kanal. Pass på at dette summerer seg til 100.

Svaralternativer:

  Fysisk konsultasjon (numerisk 0 til 100)

Telefonkontakt (numerisk 0 til 100)

Video (numerisk 0 til 100)

Skriftlig digital kontakt (numerisk 0 til 100)

Annet (numerisk 0 til 100)

Vet ikke / ikke relevant *Eksklusivt

 

Spørsmål 10

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om digital pasientkontakt?

Påstander:

  Digital kontakt med pasientene kommer i tillegg til fysisk oppmøte / konsultasjon

Digital kontakt med pasientene kommer i stedet for fysisk oppmøte / konsultasjon Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken enig eller uenig

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Informasjonstekst

  Vi vil nå stille deg noen spørsmål om informasjonssikkerhet.

 

Spørsmål 11

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: Jeg har tillit til at helseopplysninger i pasientens journal er..

Påstander:

.. trygge og utilgjengelig for uvedkommende. 

.. riktige og sikret mot uriktig endring og sletting.

.. tilgjengelig for helsepersonell som pasienten mottar hjelp fra.

Svaralternativer:

Helt uenig

Ganske uenig

Verken enig eller uenig

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 12

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i direkte i kontakt med pasienten.

Spørsmålstekst:

I hvilken grad har du tilgang til nødvendig informasjon fra andre virksomheter om pasienter?

Svaralternativer:

  I svært liten grad

I ganske liten grad

I verken stor eller liten grad

I ganske stor grad

I svært stor grad

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 13

Filterbeskrivelse:

Spørsmålet stilles de som oppgir at de i svært liten, ganske liten eller verken liten eller stor grad har tilgang til nødvendig informasjon fra andre virksomheter om pasienter.

Spørsmålstekst:

Hva er de største hindringene for å få tilgang til denne informasjonen?

Informasjonstekst:

  Flere svar mulig

Svaralternativer:

  Juridiske hindre

Tekniske hindre

Vanskelig å komme i kontakt med riktig person

For tidkrevende

Annet, notér med stikkord *Åpent svar

Vet ikke *Eksklusivt

 

Informasjonstekst

  Vi vil nå stille deg noen spørsmål om tilgangen til informasjon for pasientene.

 

Spørsmål 14

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander

Påstander:

Pasientene blir mer involvert i egen helse når de har enkel tilgang til sine helseopplysninger

Pasientene føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om behandlingen digitalt

Pasientene har tilgang til de helseopplysningene om seg selv som de har behov for

Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken enig eller uenig

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Informasjonstekst

Vi vil nå stille noen spørsmål om ditt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ) som du benytter til journalføring i arbeidet ditt.

 

Spørsmål 15

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i direkte i kontakt med pasienten.

Spørsmålstekst:

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ-system)?

Svaralternativer:

  Svært misfornøyd

Ganske misfornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske fornøyd

Svært fornøyd

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 16

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i direkte i kontakt med pasienten.

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om ditt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ-system)?

Påstander:

  Det er lett å finne frem til den pasientinformasjonen jeg trenger

EPJ-systemet på min arbeidsplass bidrar til at pasientarbeidet går effektivt

EPJ-systemet på min arbeidsplass bidrar til at pasientarbeidet blir utført med høy kvalitet

Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken enig eller uenig

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Informasjonstekst

Nå ønsker vi å stille deg noen spørsmål om digitale ferdigheter og opplæringsmuligheter.

 

Spørsmål 17

Påstander:

Jeg har de ferdighetene som er nødvendige for å bruke digitale plattformer og systemer på min arbeidsplass på en god og effektiv måte.

  På min arbeidsplass legges det til rette for bruk av digitale verktøy.

Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken eller

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 18

Spørsmålstekst:

Har du deltatt på kurs, opplæring eller utdanning gjennom jobben for å øke dine IKT-ferdigheter i løpet av de siste 12 måneder?

Svaralternativer:

  Ja

Nei

Jeg husker ikke

Det er ikke relevant for meg med kurs for å øke IKT-ferdigheter

 

Informasjonstekst

Så noen spørsmål om dine overordnede erfaringer med digital kommunikasjon i helsesektoren.

 

Spørsmål 19

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i direkte i kontakt med pasienten.

 

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med pasientene.

 

Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken eller

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 20

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander

Påstander:

Digitale helsetjenester gjør at pasientene får mulighet til å løse flere oppgaver selv

Det er enkelt for meg å kommunisere direkte elektronisk med annet helsepersonell (både videosamtale, telefon og/eller skriftlig digital kontakt)

Helheten av digital støtte bidrar til en enklere arbeidsdag

Helheten av digital støtte bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag

Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken eller

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 21

Filterbeskrivelse:

Spørsmålet stilles til de som oppgir at de er ganske eller helt uenig i påstanden om at helheten av digital støtte bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag.

Spørsmålstekst:

Hva er det som gjør at du mener at arbeidshverdagen blir mindre effektiv med den digitale støtten du har tilgjengelig? 

 

Svaralternativer:

  Åpent tekstfelt

  Ingen kommentar / Vet ikke

 

Spørsmål 22

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i direkte i kontakt med pasienten.

Spørsmålstekst:

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:

Påstander:

  Jeg har enkel tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Jeg har sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Svaralternativer:

  Helt uenig

Ganske uenig

Verken enig eller uenig

Ganske enig

Helt enig

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 23

Filterbeskrivelse:

Stilles bare til de som oppgir at de har pasientkontakt eller bruker pasientinformasjon uten å være i kontakt med pasienten

Spørsmålstekst:

Ønsker du tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn du har tilgang til i ditt arbeid i dag?

Svaralternativer:

Nei

Ja

Jeg bruker ikke digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient.

Vet ikke

 

Spørsmål 24

Filterbeskrivelse:

Spørsmålet stilles til de som oppgir at de ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i dag.

Spørsmålstekst:

Hva ønsker du tilgang til?

Svaralternativer:

  Åpent tekstfelt

  Vet ikke

 

Spørsmål 25

Ønsker du tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn du har tilgang til i ditt arbeid i dag?

Svaralternativer:

Nei

Ja

Jeg bruker ikke digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient.

Vet ikke

 

Spørsmål 26

Filterbeskrivelse:

Spørsmålet stilles til de som oppgir at de ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i dag.

Spørsmålstekst:

Hva ønsker du tilgang til?

Svaralternativer:

  Åpent tekstfelt

  Vet ikke

 

Spørsmål 27

Spørsmålstekst:

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de digitale helsetjenestene i Norge?

Svaralternativer:

  Svært misfornøyd

Ganske misfornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske fornøyd

Svært fornøyd

Vet ikke / ikke relevant

 

Spørsmål 28

Spørsmålstekst:

Hvilke kommende e-helseteknologier tror du vil påvirke og endre helse- og omsorgssektoren på lengre sikt?

Informasjonstekst:

Vi tenker her både på hvilke typer teknologi som vil påvirke og hvordan det vil påvirke helse- og omsorgssektoren.

Svaralternativer:

  Åpent tekstfelt

  Vet ikke

 

Spørsmål 29

Spørsmålstekst:

Så ett spørsmål om Helsenorge.

Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale tjenestene på Helsenorge til en pasient?

Informasjonstekst:

  Vi tenker her på nettstedet og/eller appen

Svaralternativer:

  0 - Helt usannsynlig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - Svært sannsynlig

Vet ikke / ikke relevant

 

Informasjonstekst

  Avslutningsvis vil vi be deg fylle inn litt bakgrunnsinformasjon om deg selv

 

Spørsmål 30

Spørsmålstekst:

Er over 50% av din stilling klinisk?

Svaralternativer:

  Ja

Nei

Vet ikke

 

Spørsmål 31

Spørsmålstekst:

Hvor jobber du?

Svaralternativer:

  Offentlig sykehus

Fastlegepraksis

Kommunal helse og omsorgstjeneste

Privat helsetjeneste

Annet, noter... *Åpent, notér

 

Spørsmål 32

Spørsmålstekst:

Jobber du i hovedsak innen somatikk eller psykisk helse og rus?

Svaralternativer:

  Somatikk

Psykisk helse

Jeg jobber både innen somatikk og psykisk helse og rus.

Annet, noter

Vet ikke

 

Spørsmål 33

Spørsmålstekst:

Hva er din alder?

Svaralternativer:

  Numerisk, 16 – 99

 

Spørsmål 34

Spørsmålstekst:

Er du..?

Svaralternativer:

  Mann

Kvinne

Annet

Ønsker ikke å oppgi

 

 

 

Spørsmål 35

Spørsmålstekst:

I hvilket fylke har du ditt arbeidssted?

Svaralternativer:

  Viken

Oslo

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark

Ingen av disse

 

Spørsmål 36

Filterbeskrivelse:

Stilles de som er invitert som ansatt i helseforetak

Spørsmålstekst:

I hvilket helseforetak har du ditt arbeidssted?

Informasjonstekst:

Listen er sortert alfabetisk. Dersom arbeidsplassen din er knyttet til flere helseforetak, merker du av der du hovedsakelig jobber.

Svaralternativer:

  Akershus universitetssykehus HF

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Førde HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord IKT HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Stavanger HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Luftambulansetjenesten HF

Nordlandssykehuset HF

Oslo universitetssykehus HF

Pasientreiser HF

Sjukehusapoteka Vest HF

St. Olavs Hospital HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Sykehusbygg HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehusinnkjøp HF

Sykehuspartner HF

Sørlandet sykehus HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vestre Viken HF

 

Spørsmål 37

Filterbeskrivelse:

Stilles de som er invitert som ansatt i kommunehelsetjenesten

Spørsmålstekst:

I hvilken kommune har du ditt arbeidssted?

Informasjonstekst:

Dersom du jobber i flere kommuner, oppgi den kommunen du tilbringer mesteparten av din arbeidstid

Svaralternativer:

  Søkbar liste med alle kommuner i Norge

 

Informasjonstekst

Takk for at du tok deg tid til å delta i undersøkelsen. Dine svar gir Direktoratet for e-helse nyttig informasjon i deres videre arbeid.

Siste faglige endring: 11. april 2024