Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1: Beskrivelse av utvalget og analysevariabler 2023

Bakgrunnskjennetegn ved respondentene i seneste måling er gjengitt i tabellene under.

Tabell V1.1 Målgrupper i undersøkelsen, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Fastleger

118

3

Helsepersonell ansatt i kommunene

750

17

Helsepersonell ansatt i helseforetakene

3633

81

Ikke besvart

4

0

Sum

4505

100

Tabell V1.2 Kjønn, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Mann

1005

22

Kvinne

3362

75

Annet

7

0

Ønsker ikke å oppgi

130

3

Ikke besvart

1

0

Sum

4505

100

Tabell V1.3 Alder, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Under 30 år

425

9

30–39 år

953

21

40–49 år

1178

26

50–59 år

1289

29

60 år eller over

655

15

Ikke besvart

5

0

Sum

4505

100

Tabell V1.4 Yrkesgruppe, antall og prosent1,2

 

Antall

Prosent

Sykepleier

1626

36

Lege

863

19

Helsefagarbeider (hjelpepleier, omsorgsarbeider)

421

9

Helsesekretær

183

4

Bioingeniør

178

4

Psykolog

173

4

Fysio- eller mauellterapeut

157

3

Administrativt ansatt

153

3

Radiograf

134

3

Sosionom/miljøterapeut/miljøarbeider/aktivitør

124

3

Vernepleier

119

3

Ambulansearbeider eller paramedic

101

2

Jordmor

80

2

Ergoterapeut

66

1

Klinisk ernæringsfysiolog

34

1

Annet

91

2

Ikke besvart

2

0

Sum

4505

100

1 «Annet, noter»-svar er kodet. Svarkategorier med under 20 svar er lagt inn under «Annet, noter».

2 I kategorien «lege» inngår fastleger, leger som jobber i helseforetak og leger som jobber i kommunene.

Tabell V1.5 Sykepleier og lege fordelt på utvalgte kryssvariabler, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Sykepleier (sum)

1626

100

 • herunder spesialisthelsetjenesten, somatikk

1142

70

 • herunder spesialisthelsetjenesten, psykisk helse og rus

185

11

 • herunder spesialisthelsetjenesten, både somatikk og psykisk helse og rus

34

2

 • herunder kommunal helsetjeneste, somatikk

131

8

 • herunder kommunal helsetjeneste, psykisk helse og rus

18

1

 • herunder kommunal helsetjeneste, både somatikk og psykisk helse og rus

47

3

 • annet / ikke oppgitt / vet ikke

69

4

Lege (sum)

863

100

 • herunder spesialisthelsetjenesten, somatikk

589

68

 • herunder spesialisthelsetjenesten, psykisk helse og rus

90

10

 • herunder spesialisthelsetjenesten, både somatikk og psykisk helse og rus

22

3

 • herunder fastlege, somatikk

69

8

 • herunder fastlege, både somatikk og psykisk helse og rus

47

5

 • herunder kommunal helsetjeneste, somatikk, psykisk helse og rus og både somatikk og psykisk helse og rus1

7

1

 • annet / ikke oppgitt / vet ikke

39

4

1 Ikke differensiert på grunn av få respondenter.

Tabell V1.6 Jobber hovedsakelig innen somatikk eller psykisk helse og rus, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Somatikk

2935

65

Psykisk helse og rus

763

17

Jeg jobber både innen somatikk og psykisk helse og rus.

368

8

Annet, notér

343

8

Vet ikke

65

1

Ikke besvart

31

1

Sum

4505

100

Tabell V1.7 Pasientkontakt, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Ja, jeg har pasientkontakt

3856

86

Nei, men bruker pasientinformasjon uten å være i direkte kontakt med pasient arbeidet

513

11

Nei, har verken pasientkontakt eller benytter pasientinformasjon i arbeidet

123

3

Ønsker ikke svare

13

0

Sum

4505

100

Tabell V1.8 Fylke, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Oslo

1089

24

Viken

687

15

Innlandet

351

8

Vestfold og Telemark

119

3

Agder

353

8

Rogaland

491

11

Vestland

233

5

Møre og Romsdal

53

1

Trøndelag

654

15

Nordland

288

6

Troms og Finnmark

170

4

Ingen av disse

8

0

Ikke besvart

9

0

Sum

4505

100

Tabell V1.9 Region, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Oslo og Viken

1776

39

Rest-Østland (Vestfold og Telemark og Innlandet)

470

10

Sør-Vestlandet (Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal)

1130

25

Trøndelag og Nord-Norge (Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark)

1112

25

Ingen av disse

8

0

Ikke besvart

9

0

Sum

4505

100

Tabell V1.10 Helseforetak i ulike regioner, antall og prosent Filter: Helsepersonell ansatt i helseforetak i ulike regioner

 

Antall

Prosent

Helse Sør-Øst

2140

59

Helse Vest

548

15

Helse Midt-Norge

531

15

Helse Nord

363

10

Ikke besvart

51

1

Sum

3633

100

Analysevariabler

Ved analyse av funn har vi inkludert bakgrunnskjennetegnene kjønn, alder, jobber hovedsakelig innen somatikk, psykisk helse og rus eller både innen somatikk og psykisk helse og rus, målgruppe i undersøkelsen (fastleger, helsepersonell ansatt i kommunene og helsepersonell ansatt i helseforetakene), yrkesgruppe, fylke/region og helseforetak i ulike regioner med undergrupper slik de er kategorisert i tabeller i vedlegg 1.

Ved omtale av «holdninger til digitale helsetjenester», inngår én eller flere av følgende variabler, hvor svarene er gruppert ut ifra om man har gitt uttrykk for om man er enig eller uenig i de fremsatte påstandene:

 • «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med pasientene.»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Det er enkelt for meg å kommunisere direkte elektronisk med annet helsepersonell (både videosamtale, telefon og/eller skriftlig digital kontakt).»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Digitale helsetjenester gjør at pasientene får mulighet til å løse flere oppgaver selv.»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Helheten av digital støtte bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag.»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Jeg har enkel tilgang til pasient- og brukeropplysninger.»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Jeg har sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.»
 1. Enig
 2. Uenig

Videre er flere andre spørsmål fra undersøkelsen brukt som nedbrytningsvariabler i analysene, som:

 • Tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge
 1. Fornøyd
 2. Misfornøyd
 • Ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn man har tilgang til i arbeidet i dag.
 1. Ja
 2. Nei
 3. Jeg bruker ikke digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient.
 • Ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn man har tilgang til i arbeidet i dag.
 1. Ja
 2. Nei
 3. Jeg bruker ikke digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient.
 • I hvilken grad benytter du følgende tjenester (telefon, skriftlig digital kontakt eller videosamtaler) for kommunikasjon med pasient  (Indikatoren brukes for informasjon om helsepersonell har mer erfaring vs lite eller ingen erfaring med digitale helsetjenester, dvs. mer bruk eller lite eller ingen bruk) 
 1. Høy eller noen grad
 2. Liten grad eller ikke i det hele tatt
 • I hvilken grad benytter du følgende tjenester (telefon, skriftlig digital kontakt eller videosamtaler) for kommunikasjon med annet helsepersonell knyttet til behandling av pasient  (Indikatoren brukes for informasjon om helsepersonell har mer erfaring vs lite eller ingen erfaring med digitale helsetjenester, dvs. mer bruk eller lite eller ingen bruk) 
 1. Høy eller noen grad
 2. Liten grad eller ikke i det hele tatt

Siste faglige endring: 11. april 2024