Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Datagrunnlag fra helsetjenesten i Midt-Norge

Helseplattformen utvikler og innfører en ny, felles pasientjournal for kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister sammen med helsetjenesten i Midt-Norge.[13] Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Helseplattformen skal blant annet støtte personellet i deres daglige arbeidsprosesser i tillegg til å legge til rette for beslutningsstøtte.[14]

Pr. 3. januar 2024 har 34 av 67 kommuner tatt i bruk eller vedtatt å ta i bruk Helseplattformen. 20 kommuner og St. Olavs hospital har innført har innført Helseplattformen.[15] Det betyr at over halvparten av de som jobber i helsetjenesten i Midt-Norge nå bruker Helseplattformen som arbeidsverktøy , og at 75 % av innbyggerne i Midt-Norge bor i en kommune som har innført eller har bestemt seg for å innføre Helseplattformen.

I Meld. St. 9 (2023–2024) Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027. Vår felles helsetjeneste pekes det på at innføring av Helseplattformen medfører et krevende endringsarbeid der brukervennlighet og pasientsikkerhet må ivaretas. Det er utfordringer knyttet til innføringen ved St. Olavs hospital HF, noe som har ført til behov for feilretting og forbedring av løsningen, og forsinket innføring i regionen.[16] Funn fra Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 understøtter vurderingen om at endringsarbeidet er krevende, se særlig kapittel 3.5 Erfaringer og tilfredshet med elektroniske pasientjournalsystemer.

Deltakelsen i undersøkelsen fra helsepersonell i Trøndelag har økt noe fra 2022 til 2023, mens deltakelsen fra Møre og Romsdal gjennomgående er lav (tabell 3.1). I Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022 var det lav deltakelse fra helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Midt-Norge med bakgrunn i produksjonssetting av Helseplattformen.[17] I 2023-undersøkelsen har deltakelsen fra helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Midt-Norge økt (tabell 3.2). 98 % av respondentene i gruppen helseforetak i Helse Midt-Norge jobber ved St. Olavs hospital i 2023. Deltakelsen fra helsepersonell ansatt i kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag utgjør henholdsvis 6 % og 15 % av helsepersonell ansatt i kommuner i undersøkelsen i 2023 (tabell 3.3). Vi er oppmerksomme på status for innføringen av Helseplattformen og varierende deltakelse i undersøkelsen fra ansatte i Trøndelag og Møre og Romsdal i analysene.

Se vedlegg 2 om intervjufordeling over tid for lengre tidsserie for deltakelse fra helsepersonell i helseforetak i ulike regioner og fylker.

Tabell 3.1 Respondenter (helsepersonell) med arbeidssted i Møre og Romsdal og Trøndelag og totalt helsepersonell i undersøkelsen, antall og prosent (2021–2023)
Tabellnote. Dette er helsepersonell uavhengig av hvor de er ansatt, dvs. fastleger, ansatte i kommuner og ansatte i helseforetak er inkludert.
 
 

2021

2022

2023

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Møre og Romsdal

84

2

121

2

53

1

Trøndelag

892

23

533

11

654

15

Totalt helsepersonell i undersøkelsen

3831

100

4997

100

4505

100

Tabell 3.2 Respondenter (helsepersonell) ansatt i helseforetak i Midt-Norge og helsepersonell ansatt i helseforetak i undersøkelsen, antall og prosent (2021–2023)

 

2021

2022

2023

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Helseforetak i Helse Midt-Norge

454

18

41

1

531

15

Totalt helsepersonell ansatt i helseforetak

2547

100

3294

100

3633

100

Tabell 3.3 Respondenter (helsepersonell) ansatt i kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag og totalt ansatte i kommuner, antall og prosent (2021–2023)

 

2021

2022

2023

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Møre og Romsdal (ansatt i kommuner)

78

7

73

5

47

6

Trøndelag (ansatt i kommuner)

427

36

523

33

116

15

Totalt helsepersonell ansatt i kommuner

1197

100

1584

100

750

100

 

[13] Helseplattformens nettsider: <Forside - Helseplattformen AS> (Hentedato: 25.02.2024)

[15] Kommuner i Trøndelag som har innført Helseplattformen er Trondheim, Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Holtålen, Røros, Rindal, Verdal og Levanger.

Kommuner i Møre og Romsdal som har innført Helseplattformen er Ålesund, Haram, Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes, Aukra, Fjord og Sula.

Kommune i Innlandet: Os

[17] Direktoratet for e-helse (2023), Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022

Siste faglige endring: 11. april 2024