Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet jobber for å forbedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Pasient- og brukerombudet mottok i 2023 hele 18241 henvendelser. Det er en økning på 20% i løpet av fem år, og nok en ny historisk rekord. Henvendelsene handler hovedsakelig om pasientrettigheter, pasientsikkerhet og ulikheter i helsetilbudet. Vi har en overvekt av saker fra spesialisthelsetjenesten (56%), mens resten handler om kommunal helse- og omsorgstjeneste (43%). 1% av sakene dreier seg om offentlig tannhelsetjeneste.

Ombudet trekker fram tre utfordringer det er bekymret for

Ombud erfarer at pasientrettigheter blir brutt eller fungerer ikke slik de var ment. Pasienter og brukeres rettssikkerhet settes på spill ved for lav kunnskap om rettigheter hos de som jobber i helse- og omsorgstjenesten. Ombudet ser at regelverket tolkes og håndheves forskjellig.

Ombudet ser fare i at for lav kvalitet gir høy pasientsikkerhetsrisiko. Ombudet erfarer at helsetjenesten lider av ressursmangel og mangel på riktig kompetanse. I tillegg er det store utfordringer innen kommunikasjon og samhandling mellom alle nivå.

Ombudet erfarer at hvor du bor, hvem du er og om du har ressurssterke pårørende påvirker når og hvilken helsehjelp du får. Pasient- og brukerombudets arbeid handler ikke bare om individuelle saker, men også om å løfte og påvirke kvaliteten i helsetjenesten. I tillegg har ombudet stort fokus på intern kvalitetsutvikling for å forbedre egne tjenester i tråd med behov og forventninger fra pasienter, brukere og pårørende.

Økonomirapport og etatstyrers vurdering av Pasient- og brukerombudet

I budsjettet for 2023 ble det tildelt 82 798 000 til Pasient- og brukerombudet. I forbindelse med RNB 2023 ble det overført 1,181 mill. kroner fra 2022 til 2023 samt gitt et tillegg på 1,133 mill. kroner i lønns- og priskompensasjon. Ved Stortingets behandling av Innst. 494 S (2022–2023), jf. Prop. 119 S (2022–2023) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.), ble Pasient- og brukerombudet kompensert med 2,084 mill. Totalt ble tildelt budsjettet for 2023 på 87 196 000.

Det er et mindreforbruk per 31.12.2023 på i 1 936 000 på kap. 709.01. Mindreforbruket er knyttet til sykepengerefusjoner og vakanser, samt forsinket utviklingskostnader til digitalisering og modernisering av arbeidsmetodikk. Vakanser er nå besatt, men det er forsinket virkning på budsjett.

Etatsstyrers vurdering er at Pasient- og brukerombudet har god styring.

Siste faglige endring: 25. april 2024