Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Beskrivelse av målområde 2

Alle innbyggere, uavhengig av helsetilstand, geografi, sosioøkonomiske forhold og etnisk bakgrunn skal oppleve tjenester av god kvalitet. Handlingsplanen løfter kontinuitet, tilgjengelighet og god faglig praksis basert på tilgjengelig forskning og kunnskap som viktige kvalitetsparametere.

Alle innbyggere skal møte en tilgjengelig og tilpasset tjeneste. Handlingsplanen inneholder flere tiltak som skal bidra til at allmennlegetjenesten bedre kan møte behovene til sine brukere, med vekt på innbyggere med kroniske lidelser og sammensatte behov. En tilgjengelig og tilpasset tjeneste forutsetter at tjenesten er utformet slik at det er tid og rom til å møte alles behov. Allmennlegens tid må brukes godt, og det må legges til rette for at annet personell skal kunne avlaste og bidra med sin kompetanse der det er faglig riktig og hensiktsmessig. Teknologi og andre virkemidler som understøtte effektivitet og god tilgjengelighet, skal tas i bruk. Flere av tiltakene i målområdene en og tre skal bidra til dette, og er derfor sentrale for måloppnåelse.

Et viktig premiss for å sikre at alle innbyggere mottar beste faglig praksis er tid og rom for systematisk kvalitetsarbeid, både på tjenestenivå (som legekontoret) og på systemnivå i kommune. Dette løftes spesielt frem i Handlingsplanen. Allmennlegene skal ha kunnskap, ferdigheter, verktøy og virkemidler for å drive kvalitetsarbeid. Videreutdanningen knyttet til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for allmennlegene skal bidra til at legene kan drive og lede kvalitetsarbeidet. I tillegg er det viktig at kunnskap om kvaliteten i tjenestene etterspørres, og det må derfor være tilgjengelige indikatorer for å måle kvalitet. Spesialisering i allmennmedisin er også særlig løftet som viktig for å sikre god faglig praksis. Det er et mål at allmennlegene skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Tre av handlingsplanens 17 tiltak er særlig knyttet til dette målområdet:

  • Tiltak 10: Bedre kvaliteten på legetjenester til brukere med omfattende behov 
  • Tiltak 11: Innføre introduksjonsavtaler
  • Tiltak 12: Bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten og det systematiske arbeidet med kvalitet

Disse tiltakene skal sammen med øvrige tiltak i handlingsplanen bidra til at allmennlegetjenesten leverer helsetjenester av god kvalitet til alle.

Det er videre skissert fem effektmål for målområdet:

  • Bedre kunnskap om kvalitet i allmennlegetjenesten
  • Bedre faglig praksis basert på tilgjengelig forskning og kunnskap
  • Behovstilpassede tjenester til alle, også de med omfattende behov
  • En mer tilgjengelig allmennlegetjeneste
  • Forbedret kontinuitet og samhandling som gir gevinster for innbyggerne

Siste faglige endring: 19. mai 2022