Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Formålet med programmet er å begrense skadene som rusmiddelbruk kan medføre på barn og unge, gjennom å implementere kunnskapsbaserte verktøy og metodikk hos aktører med ansvar for rusforebygging. Som en første fase av programmet har en faggruppe, oppnevnt av Helsedirektoratet, utarbeidet et forslag til faglig innhold og struktur for programmet. Faggruppen har mottatt mange viktige innspill fra målgruppen og aktører på feltet.

Mange forhold påvirker rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader blant barn og unge. Forskning viser at effektive tiltak kan gjøre en stor forskjell, både for å redusere rusrelaterte skader og for å fremme god helse, trygghet og trivsel.  Faggruppen anbefaler at det i større grad tas i bruk tiltak med god evidens for effekt på rusmiddelbruk og skader. Disse tiltakene omfatter regulatoriske virkemidler med hensyn til alkohol (særavgifter, håndheving av aldersgrense og reklameforbud), og kartlegging og tidlig intervensjon i helsetjenesten. Faggruppen anbefaler at det i første omgang bør fremskaffes et bedre kunnskapsgrunnlag for en norsk kontekst for noen tiltak. Dette gjelder: Lavere promillegrense for unge bilførere, avkriminalisering som alternativ til forbud mot besittelse og bruk av narkotika, et selektivt forebyggingsprogram i skolen, lokalsamfunnstiltak med flerpartssamarbeid mellom aktører, og behandling av rusbrukslidelser hos omsorgspersoner. Faggruppen anbefaler videre at ungdom og foreldre/foresatte gis bedre tilgang til informasjon om rusmiddelrelaterte skader.

Faggruppen anbefaler noen aktiviteter som et første trinn i det videre arbeidet. Disse omfatter: identifisering av effektive tiltak med god evidens og relevans i norsk kontekst, identifisering av essensielle kunnskapshull på feltet, tiltak som styrker kunnskapsformidling til aktører, utrede regulatoriske virkemidler for å begrense bruk av lystgass, løsemidler og liknende, utvikle og gjennomføre noen prøveprosjekter på lokalt nivå og bedret kunnskap om håndheving av reklameforbudet for alkohol.

En helt nødvendig forutsetning for programmet er en vesentlig styrking av kunnskapsforvaltning og forskningsressurser på feltet.

Siste faglige endring: 14. mars 2024